Religion

Siste innstilling om kirkelig organisering: Tydelig anbefaling

DEN NORSKE KIRKE: Komiteen som jobber med kirkelig organisering under Kirkemøtet har kommet med sin tredje og siste innstilling før avstemningen mandag. Til tross for at en prøveavstemning lørdag viste at Kirkemøtet er delt på midten, anbefaler et stort flertall i komiteen fortsatt «modell 3».

Mandag morgen leverte den forberedende komitéen for kirkelig organisering sin siste innstilling til vedtak i det store stridstemaet på årets kirkemøte: Hvordan arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke skal organiseres i framtida.

Den nye innstillinga tar i likhet med den forrige utgangspunkt i den såkalte «modell 3» (se faktaboks), som har blitt omtalt som kompromissforslag hvor man fortsatt vil beholde to ulike arbeidsgiverlinjer. I modell 3 videreføres både rettssubjektet Den norske kirke og soknene som arbeidsgivere, men samler utøvelsen av en del arbeidsgiverfunksjoner.

Den største forskjellen på mandagens nye innstilling og de forutgående, er at komitéen nå anbefaler Kirkemøtet å slå fast prinsippet om «delt ledelsesansvar». «Forslaget innebærer at den daglige ledelsen gjennomgående skal være todelt, og kirkefaglig og administrativ leder skal være sidestilt», står det i den nye teksten.

Dette skiller seg fra de tidligere innstillingene, hvor komitéen hittil har nøyd seg med å anbefale at det «må utredes modeller for hvordan ledelse skal utøves for alle som arbeider lokalt, herunder delt ledelse». Denne endringen har vært en viktig kampsak for mange av de som har hatt modell 2 som sitt primærstandpunkt.

Delt, daglig ledelse

Tore Christiansen, kirkeverge i Øksnes og delegat fra Sør-Hålogaland synes den nye formuleringen legger tydeligere føringer enn det han mener er tjenlig. Likevel tror han det er lurt å beholde formuleringen.

– Jeg tror jeg det er til beste for kirka at det blir vedtatt slik, for vi er ikke tjent med den uroen vi vil få om formuleringen om delt ledelse ikke vedtas, sier Christiansen.

Kirkemøtet 2022. Trondheim. Tore Christiansen, kirkeverge i Øksnes. Lek-kirkemøtemedlem fra Sør-Hålogaland

Han er fornøyd med jobben komiteen som har jobbet med kirkelig organisering under Kirkemøtet har gjort, og mener de har fanget opp tydelige signaler fra plenumsdebatten.

Kjersti Gautestad Norheim er sokneprest i Birkeland i Bergen, og sitter i Kirkemøtet.

Hun mener komiteen har gjort et godt stykke arbeid med å jobbe frem hvordan modell 3 kan se ut.

– Samtidig er det fortsatt kun modell 2 som kan svare på ønsket om én felles arbeidsgiverlinje i kirken.

– Jeg tenker at to av de viktigste punktene modell 2-forkjemperne synes å ha fått gjennomslag for er at vi allerede nå kan vedta at daglig ledelse skal være delt og sidestilt og forslaget om at det ikke lenger er en forutsetning av fellesråd må slås sammen, sier Norheim.

Overraskende prøveavstemning

Mandagens innstilling kommer i kjølvannet av at en prøveavstemning lørdag kveld viste at det nærmest var dødt løp mellom de som ønsker én sentralisert arbeidsgiverlinje (modell 2) og de som støtter «modell 3».

Prøveavstemninga ble beskrevet som overraskende ettersom komitéens forrige innstilling hadde et solid flertall av komitéen bak seg, og det etterlatte inntrykket etter første plenumsbehandling var at de fleste tok til orde for modell 3.

Det kommer frem at 18 medlemmer i komiteen anbefaler modell 3, mens to personer ønsker seg modell 2 og én person støtter modell 1. Dette er den samme stemmefordelingen som i komiteens andre innstilling.

---

De ulike modellene for arbeidsgiveransvar i Den norske kirke

  • Modell 1: Soknet (ved kirkelig fellesråd) er arbeidsgiver for alle som jobber lokalt i kirken
  • Modell 2: Kirken nasjonalt er arbeidsgiver for alle.
  • Modell 3: Både soknene og kirken nasjonalt er arbeidsgivere.

Det er tatt utgangspunkt i at man i modell 2 og 3 skal delegere en rekke arbeidsgiverfunksjoner til fellesrådene slik at utøvelsen blir samlet.

Kilde: Den norske kirke

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion