Religion

Mister trolig 50.000 på grunn av homofilisyn

VEDTATT: Klepp kristelige ungdomsforening ligger an til å gå glipp av 50.000 i støtte, etter at Statsforvalteren har konkludert med at Klepp kommunes retningslinjer for tildeling av kulturstøtte er lovlig.

– Dette er nok ikke over. Jeg håper at Klepp kommune nå tar innover seg de innvendingene Statsforvalteren trekker fram, sier Edvin Vestvik, styreleder i Klepp bedehus.

Statsforvalteren har konkludert i spørsmålet om hvorvidt Klepp kommunes retningslinjer for tildeling av kulturstøtte er lovlig. Kommunen har lov til å nekte støtte til organisasjoner som ikke tillater alle sine medlemmer å inneha tillitsverv på like vilkår.

Ifølge kommunens nye tildelingskriterier må alle søkerorganisasjonenes medlemmer kunne velges til tillitsverv i organisasjonen, «uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Det innebærer at organisasjoner som på teologisk grunnlag fastholder et tradisjonelt samlivssyn, og forventer at medlemmer med tillitsverv lever i tråd med det, utelukkes fra ordningen. Kritikerne mener dette bryter med religionsfriheten, og i etterkant av kommunens vedtak i desember klaget seks kommunerepresentanter inn retningslinjene for brudd på religionsfriheten og likestillings- og diskrimineringsloven.

Må få reelle konsekvenser

I Statsforvalterens redegjørelse står det at forskjellsbehandlingen etter deres syn har et saklig formål, og at den ikke innebærer en uforholdsmessig stor inngripen i organisasjonsmedlemmenes religionsfrihet. Videre peker statsforvalteren på at det er snakk om kommunens frie midler, som den har stor frihet til å bruke som den vil.

Et tungtveiende argument i Statsforvalterens drøfting er at det er snakk om retningslinjer, og at de ennå ikke har fått noen reelle utslag. En mer dyptpløyende vurdering er ifølge Statsforvalteren kun mulig idet en aktør faktisk opplever ulovlig forskjellsbehandling.

Statsforvalteren mener altså at ordlyden i retningslinjene potensielt kan få ulovlige utslag, men at dette ikke kan avgjøres før spørsmålet settes på spissen i en eventuell klagesak.

Mister støtte

Klepp kristelige ungdomsforening var en av aktørene som fikk mest kulturstøtte av kommunen i fjor, da de mottok 50.000 kroner til ungdomsarbeid i kommunen. Med de nye tildelingskriteriene faller foreningen utenfor støtteordningen.

Edvin Vestvik er leder for styret til Klepp bedehus, hvor ungdomsforeningen holder til. Han mener at Statsforvalteren går rundt grøten når det på den ene siden slår fast at kriteriene er lovlige, og på den andre siden advares mot at tildelingskriteriene kan føre til ulovlig diskriminering dersom de anvendes feil.

– Statsforvalteren peker jo også på at det er noen som har en lovlig rett til å forskjellsbehandle. Så slik jeg leser vedtaket er det en klar advarsel om at retningslinjene er problematiske.

– Tenker dere å fortsatt søke midler, for så å påklage et eventuelt avslag?

– Vi søkte jo faktisk støtte for i år. Siden situasjonen var uavklart fikk alle beskjed om å søke, i påvente av Statsforvalterens lovlighetskontroll. Da fikk vi avslag, men ut ifra vedtaket tenker jeg det er naturlig å klage og få en vurdering på det.

Kan gå utover de fattigste

Vestvik forklarer at ungdomsforeningen driver utadretta arbeid for alle ungdommer på Klepp, fra ungdomsskolealder og oppover. Ifølge styrelederen pleier det å komme om lag 200 mennesker på møtene deres.

– De kommer sammen for å møtes, ha det kjekt i lag, leke og høre Guds ord, sier han.

Han påpeker at 50.000 kroner er mye penger i denne sammenhengen – penger som må hentes inn på andre måter dersom aktivitetsnivået skal opprettholdes. Dersom tilbudet nå må brukerfinansieres frykter han at det først og fremst vil gå utover ungdommene som kommer fra lavinntektsfamilier. Han tror ikke siste ord er sagt i saken.

Annen oppfatning

Kommunens ordfører, Sigmund Rolfsen, leser derimot vedtaket som en fullverdig støtteerklæring.

– Jeg er veldig glad for at Statsforvalteren vurderer det dithen at kriteriene er lovlige. Slik jeg leser vedtaket har Statsforvalteren ikke noe å utsette på måten vi har innretta kriteriene på, og jeg er fornøyd med tilbakemeldingene.

Rolfsen er likevel tydelig på at han ikke har noe ønske om å hovere etter avgjørelsen, og understreker at det ikke er noen vinnere eller tapere i en slik sak. Han forteller at kommunen fortsatt ønsker kontakt med aktørene som ikke lenger er omfattet av støtteordningen.

Sigmund Rolfsen (Ap), ordfører i Klepp kommune

Videre sier ordføreren at det fortsatt vil være mulig å påklage avslag, og på den måten få en individuell vurdering av hvorvidt kriteriene utsetter dem for en usaklig eller uforholdsmessig stor inngripen i organisasjonsmedlemmenes rett til trosutøvelse. Dette er også et viktig moment i Statsforvalterens drøfting av saken.

Forskjellen, forklarer Rolfsen, er at de nye kriteriene flytter noe av ansvaret for å dokumentere egen organisasjonspraksis, og hvorvidt forskjellsbehandlingen organisasjonene utøver er lovlig, over på søkerne.

– Frykter du et ras av klagesaker, og at kommunen nå vil måtte gå stadige runder med juridiske vurderinger?

– Det er klart at det er en mulighet for det. Men spørsmålet er om organisasjonene som diskriminerer egne medlemmer på bakgrunn av samlivsform kommer til å fortsette å søke med de kriteriene som foreligger.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion