Religion

Kan miste registreringen som trossamfunn: – En symboltung avgjørelse

JEHOVAS VITNER: Først ble Jehovas vitner nektet statstilskudd på grunn av eksklusjonspraksisen deres. Nå skal Statsforvalteren vurdere om det er kommet frem opplysninger som får betydning også for registreringen som trossamfunn.

– Å frata et tros- og livssynssamfunn registreringen er en symboltung avgjørelse, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Forrige måned ble det kjent at Statsforvalteren nekter Jehovas vitner statstilskudd for 2021 på grunn av deres eksklusjonspraksis. Nå risikerer trossamfunnet nok en smekk. Statsforvalteren skal også vurdere om Jehovas vitner får være registrert som trossamfunn.

Barne- og familiedepartementet har tidligere mottatt varslinger fra eks-Jehovas vitner om eksklusjon og utstøtelse av medlemmer. Våren 2021 sendte derfor departementet ut en todelt bestilling: Statsforvalteren skal vurdere om opplysningene i varslene kan være av betydning for Jehovas vitners søknad om statstilskudd. I tillegg ba de dem vurdere om opplysningene har betydning for registreringen av trossamfunnet.

Med dette som grunnlag valgte Statsforvalteren å opprette en undersøkelsessak der de gjennomgikk Jehovas vitners egne redegjørelser og publikasjoner om eksklusjon. «I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven», skrev Statsforvalteren da det i januar ble kjent at de nekter Jehovas vitner statstilskudd.

Ifølge Statsforvalteren har de foreløpig ikke konkludert med om Jehovas vitner oppfyller vilkårene for registrering av trossamfunn.

– Saken er fortsatt til behandling, opplyser Hege Skaanes Nyhus, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8 424 185 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 120 387 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Debattt om den nye loven om tros- og livssynssamfunn arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Kan miste flere goder

Dersom de nekter Jehovas vitner registrering, kan det få flere praktiske konsekvenser for trossamfunnet.

– På generelt grunnlag kan vi opplyse om at registrering etter loven gir visse rettigheter, som for eksempel at samfunnet kan søke om vigselsrett, egen gravplass og statstilskudd, opplyser Nyhus.

I tillegg vil en nektelse av registrering kunne ha stor symboleffekt, mener altså generalsekretæren i STL.

– Å miste registreringen på denne måten kan øke graden av utenforskap. Vi vet ikke vet hva dette konkret vil føre til på sikt, sier Ingrid Rosendorf Joys.

Hun mener saken stiller seg annerledes i tilfeller der trossamfunn fratas registreringen av praktiske årsaker, og viser til følgende eksempel:

– For å kunne bli registrert må et tros- eller livssynssamfunn ha minst 50 medlemmer. Hvis et trossamfunn kommer under denne grensa, mister de registreringen. Da vil begrunnelsen handle om form. Men i tilfellet Jehovas vitner handler det om selve innholdet i tros- og livssynssamfunnet, sier hun.

Joys påpeker at trossamfunn kan fortsette sin aktivitet også uten registrering, men de mister altså en rekke goder, som mulighet for å utløse tilskudd, samt vigselsrett.

– Har det skjedd tidligere at et tros- eller livssynssamfunn er blitt fratatt registreringen på et slikt grunnlag?

– Jeg tror ikke det har skjedd med noen trossamfunn, kanskje bortsett fra under 2. verdenskrig. Før det må vi nok tilbake til 1814 og tiden som fulgte med dissenterloven. Da var det jo noen trossamfunn som var utenfor det gode selskap.

Har varslet anke

Ifølge Statsforvalteren ville de uavhengig departementets bestilling i fjor vår vært nødt til å gå gjennom registreringsvilkårene til Jehovas vitner på ny. Ifølge den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar i fjor, må nemlig alle tros- og livssynssamfunn søke om registrering på nytt innen to år.

Jehovas vitner ble i januar nektet tilskudd blant annet med grunnlag i trossamfunnslovens § 6, noe Statsforvalteren begrunnet slik:

«Trossamfunnet åpner også for å ekskludere døpte mindreårige. Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter. Udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon. Dette oppfattes også som negativ sosial kontroll og brudd på barns rettigheter. Slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven § 6.»

I trossamfunnslovens § 4 går det fram at trossamfunn «kan nektes registrering, eller registreringen kan trekkes tilbake, dersom ett eller flere av vilkårene for å nekte tilskudd i § 6 er oppfylt».

Jehovas vitner har varslet at de vil anke saken til Barne- og familiedepartementet, og begrunner det blant annet med at «deres tro og religiøse praksis fullt ut respekterer andres rettigheter og frihet».

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion