Religion

Trakk seg fra etikkråd: - NLA fikk ikke mulighet til å svare på anklagene

UENIGHET: Lærerprofesjonens etiske råd har i en skriftlig uttalelse uttrykt bekymring for NLA Høgskolens praktisering av samlivssyn. Like før uttalelsen trakk et rådsmedlem seg i protest mot behandlingen av saken.

– De behandlet saken uten å gi NLA mulighet til å svare på anklagene. Det ble dråpen for meg, sier Hadi Strømmen Lile, menneskerettighetsforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Forrige fredag kom Lærerprofesjonens etiske råd (LER) med en offentlig uttalelse der de uttrykker bekymring for NLA Høgskolens praktisering av samlivssyn. I den ber de både Kunnskapsdepartementet og Barneombudet om å komme på banen.

Lile har inntil nylig vært medlem av rådet, men måten de har behandlet NLA-saken på kunne han ikke stille seg bak. I forkant av rådsmøtet torsdag forrige uke, valgte Lile å trekke seg.

– Jeg er overhodet ikke enig i noe av det rådet mener, deres bekymringer eller deres spørsmål, og synes det er ubehagelig å bli assosiert med uttalelsen deres, sier han.

Da saken først kom opp i rådet i januar, var Lile tydelig på at de måtte avvente behandlingen av saken til NLA hadde fått mulighet til å forsvare seg. Retten til å forsvare seg mot anklager, også kalt kontradiksjonsprinsippet, er et svært grunnleggende etisk og moralsk prinsipp, påpeker han.

Men det fikk han ikke gehør for. I stedet ble forslaget ført opp som et «innspill til diskusjon», forteller han.

– Jeg trakk meg før møtet fordi jeg mener man ikke kan diskutere om man skal respektere dette prinsippet eller ei, sier Lile.

Henvendelser fra ansatte og studenter

I sin uttalelse skriver rådet at de blant annet er bekymret for om NLAs praktisering av sitt verdidokument «hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter». De er også «bekymret for om søkernes kjønn eller samlivssyn vektlegges mer enn akademisk egenhet i tilsettingsprosesser».

Leder av rådet, Ingunn Folgerø, forsvarer at de ikke innhentet tilsvar fra NLA i saken. Årsaken er at LER ikke er et dømmende organ.

– Vi har ikke felt noen dom i denne saken. Vårt mandat er å løfte opp saker til etisk refleksjon. Det gjør vi ved å stille noen spørsmål som vi ber aktører med kompetanse om å undersøke, i dette tilfellet Kunnskapsdepartementet og Barneombudet.

Hun påpeker at rådet ikke er uenig i at NLA skal få uttale seg, men tilsvar må innhentes av de som eventuelt skal vurdere saken. Videre opplyser hun at Liles forslag om å innhente tilsvar fra NLA, var lagt inn som ett av to forslag i saksfremlegget i rådsmøtet torsdag forrige uke.

– Hadi valgte å trekke seg fra  rådet en uke før møtet og gikk da glipp av muligheten til å påvirke behandlingen av saken i selve møtet, sier hun.

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2700 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
  • I skolens verdidokument heter det at: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

---

– Feller ingen dom

Bakgrunnen for at LER har drøftet og kommet med en uttalelse om NLA, er henvendelser som rådet har mottatt fra NLA Høgskolens ansatte, studenter og samarbeidspartnere de seneste månedene.

«Innsenderne uttrykker bekymring for om praktiseringen og verdidokumentet ved NLA kan være i konflikt med FNs barnekonvensjon, opplæringsloven, lærerutdanningens formål og Lærerprofesjonens etiske plattform», heter det i uttalelsen til LER.

Stridens kjerne er en formulering i den kristne høyskolens verdidokument: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

Av hensyn til innsenderne ønsker ikke LER å gå offentlig ut med hvordan innsenderne opplever at verdidokumentet praktiseres på skolen.

Uenige om vurderinger

Da saken først ble drøftet i rådsmøtet i januar, prøvde Hadi Strømmen Lile å avskrive saken på teknisk grunnlag, forteller han.

– Jeg mente det ikke var grunnlag for å diskutere de etiske spørsmålene som var reist av klagerne fordi de juridiske påstandene som lå til grunn for de etiske spørsmålene, ikke stemte. Flere av rådets medlemmer avskrev likevel mine juridiske vurderinger, sier han.

Det synes han er rart.

– Jeg trodde jeg hadde en viss faglig troverdighet når det gjaldt de juridiske sidene ved saken, sier han, og viser blant annet til at han har skrevet doktorgrad og en rekke vitenskapelige artikler i juridiske tidsskrifter om skolens samfunnsmandat, om formålsparagrafen og om FNs barnekonvensjon.

Rådsleder Folgerø er uenig i Liles framstilling av saken.

– Vi anerkjente hans juridiske kompetanse, men ønsket også at andre perspektiver måtte belyses. Saken handler ikke om ordlyden i verdidokumentet. Ordlyden anerkjenner vi, men vi stiller spørsmål ved måten verdidokumentet praktiseres på ved skolen, sier hun.

---

Lærerprofesjonens etiske råd

  • Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.
  • Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.
  • Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform og har en fri og uavhengig stilling.
  • Rådet har ni medlemmer, hvorav fem av dem er fra profesjonen, og fire av dem har annen relevant kompetanse. Medlemmene er blitt oppnevnt etter en åpen nominasjonsprosess, og uavhengig av organisasjonstilhørighet.
  • Utdanningsforbundet har påtatt seg ansvaret for opprettelsen og driften av rådet i oppstartsfasen.

Kilde: Lærerprofesjonens etiske råd

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion