Religion

Etikkråd bekymret for NLAs praktisering av samlivssyn

UTTALELSE: Lærerprofesjonens etiske råd ber Kunnskapsdepartementet vurdere om NLAs praktisering av lærerutdanning er forenlig med gjeldende lovverk. De ber også Barneombudet om å komme på banen.

– Vi anerkjenner NLA Høgskolens rett til å uttrykke et bestemt livssyn i sitt verdidokument, men på bakgrunn av henvendelser fra lærere og studenter på skolen er vi bekymret for måten det praktiseres på. Vi stiller spørsmål ved om dette er i tråd med en rekke lovverk, sier Ingunn Folgerø, leder for Lærerprofesjonens etiske råd (LER).

De siste ukene har det nok en gang stormet rundt NLA Høgskolen. Til sammen fem grunnskoler i Oslo har valgt å avslutte sitt praksissamarbeid med NLA fordi de ikke kan identifisere seg med den kristne skolens samlivssyn.

Stridens kjerne er en formulering i høgskolens verdidokument: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

De siste ukene har formuleringen vært gjenstand for debatt også i LER på deres to siste rådsmøter. Det har munnet ut i en skriftlig uttalelse som ble offentliggjort i dag:

«LER er bekymret for om NLAs praktisering hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter», heter det i uttalelsen. Videre er LER «bekymret for om søkernes kjønn eller samlivssyn vektlegges mer enn akademisk egenhet i tilsettingsprosesser».

LER stiller dessuten spørsmål ved «om NLAs forvaltningspraksis knyttet til tillitsvalgtes representasjon og innsynsrett ikke etterleves i tråd med forvaltningsloven og offentlighetsloven».

Les hele uttalelsen nederst i saken.

Lærerprofesjonens etiske råd

---

Lærerprofesjonens etiske råd

 • Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.
 • Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.
 • Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform og har en fri og uavhengig stilling.
 • Rådet har ni medlemmer, hvorav fem av dem er fra profesjonen, og fire av dem har annen relevant kompetanse. Medlemmene er blitt oppnevnt etter en åpen nominasjonsprosess, og uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Kilde: Lærerprofesjonens etiske råd

---

Ber om hjelp fra Kunnskapsdepartementet

Rådet ber derfor Kunnskapsdepartementet undersøke om NLAs praktisering av lærerutdanning er forenlig med gjeldende lovverk. De ber også Barneombudet undersøke om den kristne høgskolens praktisering er i strid med barnekonvensjonens artikkel 2 og 8. De handler henholdsvis om barns rett til vern mot diskriminering og rett til egen identitet.

Bakteppet for drøftingen i LER er henvendelser rådet har fått fra NLA Høgskolens ansatte, studenter og samarbeidspartnere de siste månedene.

«Innsenderne uttrykker bekymring for om praktiseringen og verdidokumentet ved NLA kan være i konflikt med FNs barnekonvensjon, opplæringsloven, lærerutdanningens formål og Lærerprofesjonens etiske plattform», heter det i uttalelsen.

– Hvilke konkrete eksempler kan tyde på at NLAs praktisering av sitt verdigrunnlag «hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter»?

– Jeg har ikke lyst til å gjengi konkret det innsenderne har fortalt om, men vi har fått kjennskap til eksempler som vi stiller oss spørrende til, sier Folgerø.

– Hva tyder på at NLA-søkernes «kjønn eller samlivssyn vektlegges mer enn akademisk egenhet i tilsettingsprosesser»?

– Innsendernes erfaringer gjør at vi stiller spørsmål ved dette, sier hun.

Kunnskapsdepartementet

I uttalelsen framhever LER at rådet anerkjenner NLAs rett til å uttrykke sitt kristne livssyn i sitt verdidokument.

«LER stiller imidlertid spørsmål ved om NLA gjennom sitt verdidokument legitimerer en praksis som bryter med lærerprofesjonens sentralt etiske prinsipper. På bakgrunn av innsendernes erfaringer, er LER bekymret for om praktiseringen ved NLA strider mot lærerprofesjonens grunnleggende verdier og ansvar, nedfelt i Lærerprofesjonens etiske plattform; blant annet menneskeverd og menneskerettigheter, respekt og likeverd, personvern og profesjonell integritet», skriver de.

Rådet uttrykker også støtte til studenter og ansatte «i deres innsats for reell medvirkning på verdidokumentet, praktisering av verdisynet og innsyn i saker som gjelder lærerutdanningene». Videre støtter de «deres innsats for å sikre mangfold og aksept for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet».

---

NLA Høgskolen

 • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2700 studenter.
 • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
 • I skolens verdidokument heter det at: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

---


Dette er uttalelsen til Lærerprofesjonens etiske råd:

«Lærerprofesjonens etiske råd stiller spørsmål knyttet til NLAs verdidokument

Lærerprofesjonens etiske råd (LER) skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. De siste månedene har LER mottatt henvendelser fra NLA Høgskolens ansatte, studenter og samarbeidspartnere. Innsenderne uttrykker bekymring for om praktiseringen og verdidokumentet ved NLA kan være i konflikt med FNs barnekonvensjon, opplæringsloven, lærerutdanningenes formål og Lærerprofesjonens etiske plattform.

Innsenderne har pekt på en spesifikk del av verdidokumentet hvor NLA erklærer at ekteskapet mellom mann og kvinne er bærende norm i samlivsetikken.

LER anerkjenner NLAs rett til å uttrykke et bestemt livssyn i sitt verdidokument. Det er ikke innenfor vårt mandat å problematisere ordlyden i verdidokumentet som verktøy for hele institusjonen. LER stiller imidlertid spørsmål ved om NLA gjennom sitt verdidokument legitimerer en praktisering som bryter med lærerprofesjonens sentrale etiske prinsipper. På bakgrunn av innsendernes erfaringer, er LER bekymret for om praktiseringen ved NLA strider mot lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar, nedfelt i Lærerprofesjonens etiske plattform; blant annet menneskeverd og menneskerettigheter, respekt og likeverd, personvern og profesjonell integritet. https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/larerhverdagen/profesjonsetikk/larerprof_etiske_plattform_a4.pdf

LER er bekymret for om NLAs praktisering hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter. Videre er LER bekymret for om søkernes kjønn eller samlivssyn vektlegges mer enn akademisk egnethet i tilsetningsprosesser. Vi stiller spørsmål ved om NLAs forvaltningspraksis knyttet til tillitsvalgtes representasjon og innsynsrett ikke etterleves i tråd med forvaltningsloven og offentlighetsloven.

LER støtter studenter og ansatte i deres innsats for reell medvirkning på verdidokumentet, praktisering av verdisynet og innsyn i saker som gjelder lærerutdanningene. Videre støtter vi deres innsats for å sikre mangfold og aksept for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

LER ber Kunnskapsdepartementet undersøke om NLAs praktisering av lærerutdanning er forenlig med gjeldende lovverk. På bakgrunn av innsendernes erfaringer, ber LER om at Kunnskapsdepartementet inkluderer forhenværende og nåværende studenter, ansatte og samarbeidspartnere i sin undersøkelse.

LER ber Barneombudet undersøke om NLAs praktisering er i strid med barnekonvensjonens artikkel 2 om rett til vern mot diskriminering og artikkel 8 om rett til egen identitet.

LER vurderer at disse spørsmålene er sentrale i undersøkelsene. I lys av NLAs verdidokument, spør LER:

 • Hvilken funksjon mener NLA at verdidokumentet skal ha i organisasjonen?
 • Hvordan ivaretar NLA arbeid for likeverd med bakgrunn i verdidokumentet der samliv forbeholdes mann og kvinne i ekteskap?
 • Har NLA et læringsmiljø som ivaretar mangfold og inkludering, og hvordan kommer dette til uttrykk i praksis?
 • Hvordan arbeider NLA for å gjøre studentene rustet til å møte barn og unge som er i en prosess med å finne sin kjønns- og seksualitetsidentitet?
 • Blir akademisk frihet ved NLA begrenset av verdidokumentet, og hvordan kommer dette til uttrykk i praksis?
 • Overholder NLA forvaltningsloven, offentlighetsloven og etterrettelig rådsrepresentasjon i prosesser som angår tilsettinger, akademisk frihet og arbeidsmiljøsaker?»

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion