Religion

Veteraner mener NLM-undersøkelse ikke fanger opp ukultur

ARBEIDSMILJØ: «Har du selv opplevd maktmisbruk?» er blant spørsmålene i NLMs medarbeiderundersøkelse.  – Undersøkelsens definisjon av maktmisbruk er for snever, mener NLM-veteraner.

– Du kan kanskje få et stemningsbilde av situasjonen ved å stille spørsmål om maktmisbruk, men å ta opp dette temaet i en medarbeiderundersøkelse er for meg helt skivebom, sier Juel Østereng, veteran i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Høstens påstander om maktmisbruk og ukultur i NLM er blant temaene som tas opp i arbeidsmiljøundersøkelsen som sendes ut til omlag 400 ansatte i misjonsorganisasjonen denne og neste uke.

De aktuelle spørsmålene burde imidlertid ikke bare gå til nåværende ansatte i organisasjonen, mener Østereng.

– Uroen, slik jeg opplever den i NLM, er kanskje ikke først og fremst blant nåværende ansatte, men tidligere ansatte. Også blant frivillige i organisasjonen opplever jeg at det er en tillitskrise mot toppen i organisasjonen, sier han.

Burde gått breiere ut

Østereng er blant dem som har vært målbærere av høstens kritikk. NLM har ikke bare en strukturell utfordring, mener han. Høstens mediesaker handler også om kultur. «Hvordan har medarbeidere faktisk opplevd å bli møtt av sine ledere?» skrev han og 34 andre med NLM-tilknytning i et åpent brev 7. januar i år.

NLM-veteran Magne Gillebo er blant dem som står bak brevet. Heller ikke han tror undersøkelsen vil klare å fange opp ukulturen de mener finnes i organisasjonen.

– Dersom NLM virkelig ville ha fått et godt svar på det, måtte de ha gått breiere ut. Ved å spørre et utvalg på 400 som er ansatte per i dag, utelukker organisasjonen utallige andre som har sluttet på grunn av problemer, sier han.

Gillebo mener det hadde vært klokt å inkludere også tidligere ansatte gjennom en del år tilbake.

– Det er ikke så lett for en som opplever å stå i meningsfulle oppgaver å tale ledelsen midt imot, det vil nok flere av oss mene, sier han.

---

Dette er saken

  • Norges største misjonsorganisasjon har hatt en tøff høst. I tillegg til å håndtere koronaviruset, har også påstander om maktmisbruk og ukultur blitt belyst i Vårt Land og Dagen.
  • På forsommeren i fjor ble et varsel mot ledelsen sendt til kontrollkomiteen (KK). Før jul kom KK med en rapport som viste svakheter i hovedstyrets behandling av varslinger.
  • I uke 4 og 5 gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse blant 400 ansatte i Norsk Luthersk Misjonssamband.
  • Undersøkelsen bygger på oppsettet fra den forrige medarbeiderundersøkelsen i 2017. I tillegg vil det være spørsmål knyttet til koronasituasjonen, og om den interne kritikken og påstander om maktmisbruk ut fra medieoppslag høsten 2020.
  • Det skal utarbeides rapporter og presentasjoner med funn fra undersøkelsen i løpet av våren 2021.

---

Snever definisjon

Personalleder i NLM ønsker foreløpig ikke å oppgi de eksakte spørsmålsformuleringene i medarbeiderundersøkelsen til Vårt Land. De vil først bli offentliggjort sammen med hovedrapporten i vår. Avisen har imidlertid fått tilgang til dem fra andre kilder.

I undersøkelsen blir de ansatte blant annet stilt følgende spørsmål: Opplever du at oppslagene om usunn enighets-kultur og maktmisbruk i NLM, slik medieoppslagene høsten 2020 har formidlet, gjenspeiler den faktiske situasjonen? Har du selv opplevd maktmisbruk i NLM? Hvis ja, hvor mange ganger? Hvor lenge siden sist gang?

Og: Har du vært vitne til maktmisbruk utøvd mot andre i NLM?

Maktmisbruk defineres i undersøkelsen «som å tvinge gjennom sitt syn, sak eller person på tvers av organisasjonens etiske og formelle retningslinjer nevnt i arbeidsavtaler, instrukser, verdidokument, personalverdier og/eller strategidokumenter, som setter rammer for bruk av makt».

Det er en for snever definisjon, mener Gillebo.

– Maktmisbruk er ikke bare å tvinge igjennom sitt eget syn. Det omfatter også det å overse andre, bagatellisere, latterliggjøre, trampe på andre, ikke lytte og så videre. Med denne definisjonen av maktmisbruk fanger ikke undersøkelsen opp det som er det store problemet i NLM, sier Gillebo.

Han får støtte fra Østereng, som tror det skal mye til for at ansatte svarer ja på spørsmål om de har opplevd maktmisbruk.

– Maktmisbruk er et sterkt ord, så bare ved å bruke dette ordet tror jeg mange vil vegre seg for å bekrefte det, sier Østereng.

Tror ikke undersøkelsen vil skape ro

Gillebo sier NLM ville ha tjent mye på «å gå åpent, tydelig og bredt ut for å få en realistisk tilbakemelding på disse spørsmålene».

– Jeg er veldig usikker på om funnene fra denne undersøkelsen vil vise den fulle sannhet. I verste fall kan denne type undersøkelse bare brukes til støtte for ledelsens egen oppfatning av at det finnes ingen maktmisbruk eller ukultur i NLM, sier han.

Østereng påpeker at NLM gjerne må gjennomføre undersøkelsen.

– Men at den skal frita NLM i å rydde opp i det som er feil, har jeg ingen tro på. Heller ikke at undersøkelsen skaper ro i organisasjonen. I stedet må ledelsen erkjenne at dette i stor grad handler om ledelse. Ledelsen må erkjenne de faktiske feil og mangler som er begått og ha vilje til å gjøre noe med det, sier han.


Kari Margrethe Solvang

Gjennomarbeidede spørsmål

NLMs personalleder, Kari Margrethe Solvang, forsvarer måten undersøkelsen er utformet,. og viser til at den har vært gjennom flere instanser før ferdigstilling. I februar 2020 ble den bestemt gjennomført. I etterkant har den blitt utformet av NLMs arbeidsmiljøutvalg. De har også innhentet synspunkter fra NLMs medarbeiderforening.

Videre mener hun at de ansatte gis anledning til å kommentere «mye mer enn strukturen i NLM».

Mens Gillebo og Østereng mener at også frivillige og tidligere ansatte burde få spørsmål om høstens uro, påpeker Solvang at NLM som arbeidsgiver har andre forpliktelser overfor ansatte enn frivillige.

– For oss er denne undersøkelsen et viktig redskap for å finne ut hvordan de ansatte opplever å arbeide i NLM. Ellers har hovedstyret vedtatt at vi skal utrede muligheten for at frivillige kan varsle, og det arbeider vi fortsatt med, skriver hun.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion