Religion

Diskrimineringsombudet: – NLA-studentene kan ta saken til domstolene

NLA: Enkelte Oslo-skoler vil ikke fortsette sitt praksissamarbeid med NLA Høgskolen på grunn av deres konservative samlivssyn. For studentene kan saken reise spørsmål om religiøs diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Dersom NLA-studenter ikke får praksisplasser eller arbeid på bakgrunn av hvor de har gått på skole, vil dette reise spørsmål om diskriminering av studentene på grunn av deres religiøse syn, eller antatte religiøse syn, sier fagdirektør Margrethe Søbstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Vårt Land har skrevet flere saker om at enkelte Oslo-skoler har stilt et ultimatum til NLA Høgskolen: Den kristne høyskolen må fjerne eller endre en setning om at ekteskapet er «mellom mann og kvinne» fra verdidokumentet deres, hvis ikke vil de ikke ta imot NLAs lærerstudenter i praksis. Setningen oppfattes som diskriminerende overfor homofile.

– Dersom noen argumenterer for at setningen om ekteskapssyn i NLAs verdidokument er diskriminerende, er dette ikke nødvendigvis riktig, mener fagdirektøren i LDO.

Hvis punktet om ekteskap i NLAs verdidokument kun gjøres gjeldende ved ansettelse eller eller under et arbeidsforhold overfor personer med en «religiøs funksjon» i NLA, er det i utgangspunktet lovlig forskjellsbehandling, forteller Søbstad.

– Man kan da ikke si at NLA diskriminerer homofile i strid med loven, og diskriminering vil da ikke kunne være grunnlag for å avslutte praksisavtaler, sier hun.

---

Dette er saken

  • Enkelte grunnskoler i Oslo har bestemt at de ikke lengre vil tilby praksisplasser til lærerstudenter på NLA Høgskolen, kunne Vårt Land melde 15. januar.
  • Årsaken er den kristne skolens samlivssyn slik det er formulert i høyskolens verdidokument: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».
  • De tre skolene som har valgt å avslutte praksissamarbeidet med NLA, er Ellingsrudåsen, Klemetsrud og Stenbråten skoler. Ytterligere tre skoler skal være i en prosess der de vurderer videre samarbeid.

---

Ikke nødvendigvis diskriminerende

Det samme gjelder dersom praksisstudenter fra NLA opplever å bli trakassert eller diskriminert på praksisstedet fordi de går på NLA. Da kan vedkommende person ta saken til Diskrimineringsnemnda eller domstolene, opplyser hun.

Ifølge Søbstad er kun fysiske personer vernet mot diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven. Derfor kan ikke NLA som utdanningsinstitusjon bli utsatt for diskriminering fordi andre ikke vil samarbeide med dem.

– Derimot har statens myndigheter, herunder kommuner, en plikt til å respektere religionsfriheten, som følger både av Grunnloven og menneskerettighetene. Lovligheten av inngrep som staten eventuelt gjør, må vurderes konkret, sier hun.

Den kristne høgskolen kan klage et eventuelt vedtak oppover i forvaltningen, og Sivilombudsmannen i siste omgang. Vedtaket kan også prøves for domstolene, opplyser Søbstad.

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2700 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.

---

Må være sitt samfunnsansvar bevisst

Vårt Land har også stilt Kunnskapsdepartementet spørsmål om NLAs samlivssyn er en legitim grunn for skolene å avslutte sitt praksissamarbeid med dem.

– Det er ikke opp til Kunnskapsdepartementet å vurdere om det å avslutte praksissamarbeid med NLA Høgskolen er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dersom noen mener seg diskriminert, oppfordrer han dem til å ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet som gir råd og veiledning. Eventuelt kan de klage til Diskrimineringsnemnda som behandler saker om diskriminering og trakassering.

Asheim viser til at Likestillings- og diskrimineringsloven har et generelt forbud mot å diskriminere, blant annet på grunnlag av seksuell orientering eller livssyn. Denne loven gjelder generelt, også for skoler og universiteter og høyskoler.

– Forbudet mot diskriminering er viktig fordi vi ønsker å fremme verdier som likestilling, toleranse, mangfold, like muligheter og like rettigheter. Jeg er opptatt av at disse verdiene følges på alle nivåer i utdanningssektoren, sier ministeren.

Han påpeker at universiteter, høyskoler og skolene har en viktig rolle i samfunnet, både lokalt og nasjonalt.

– Føringene universitetene og høyskolene og skolene legger for sin virksomhet, påvirker også samfunnet rundt. Derfor må de være sitt samfunnsansvar bevisst, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion