Religion

Oslo-skole mener at NLAs verdidokument er mer diskriminerende enn at studenter nektes lærerpraksis

NLA: Tre Oslo-skoler har nå bekreftet at de dropper et videre praksissamarbeid med NLA Høgskolen. – Vi ønsker å signalisere at vi tar avstand fra skolens syn på homofilt samliv, sier driftsstyreleder Tommy Monge ved Ellingsrudåsen skole.

– Vi støtter ikke NLA Høgskolen syn på homofilt samliv. Det er hovedårsaken til at vi ikke vil videreføre praksissamarbeidet med dem, sier Tommy Monge, driftsstyreleder på Ellingsrudåsen skole i Oslo.

En formulering i NLA Høgskolens verdidokument har ført til at to skoler i Oslo har valgt å avslutte sitt praksissamarbeid med den kristne høgskolen, meldte Vårt Land 15. januar.

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken», er setningen i verdidokumentet som har gitt flere samarbeidsskoler kalde føtter i høst.

Nå er det tre skoler som bekrefter at de skal avslutte samarbeidet. Ellingsrudåsen, Klemetsrud og Stenbråten er skolene som avslutter, alle plassert på Oslos østkant. Ytterligere tre skoler skal være i en prosess der de vurderer videre praksissamarbeid.

Ønsker ny vurdering av verdidokumentet

Rektor på Ellingsrudåsen skole, Thomas Hansen, opplyser til Vårt Land at han ikke har mulighet til å stille til intervju om saken, men bekrefter at skolen har sendt NLA oppsigelse på praksisavtalen og at avgjørelsen har en sammenheng med høgskolens verdidokument. Avgjørelsen har skolens driftsstyre ingen innvendinger mot.

– Skoleledelsen har tatt avgjørelsen om å bryte samarbeidet med NLA. Det støtter vi dem i, sier driftsstyreleder Tommy Monge.

– Kan ikke denne avgjørelsen oppfattes som diskriminering av NLA-studenter?

– Nei, i grunn ikke. Når man har et slikt syn på homofili, ser jeg ikke at avtalebruddet skal være et problem. Jeg oppfatter ordlyden i NLAs verdidokument som mer diskriminerende enn at enkelte studenter ikke får praksisplass på skolen, sier Monge.

– Men ikke alle studenter deler NLAs syn på samliv?

– Nei, og det er veldig fint, men jeg synes signalet skolen vår sender ved å avslutte samarbeidet med NLA, er viktigst. Vi ønsker å signalisere at vi tar avstand fra NLAs syn på homofilt samliv. Det mener vi er helt innafor å gjøre i dagens samfunn.

Han mener det er synd for studenter som ikke får praksisplasser på skolen, men at det uansett er riktig å avslutte samarbeidet.

– Det er viktig å stå frem som et eksempel til etterfølge og ta avstand fra et slikt syn, sier Monge.

– Hva slags trussel utgjør NLAs praksisstudenter mot skolens verdier?

– Vi anser ingen som en trussel. Ellingsrudåsen Skole arbeider hver dag med mangfold og likeverd. Når en utdanningsinstitusjon har et så snevert syn på samliv, er ikke dette i tråd med verdiene skolen ønsker å stå inne for.

– Kan lærere på Ellingsrudåsen skole ha et konservativt samlivssyn?

Som jeg nevnte tidligere jobber skolen med mangfold og likeverd. På skolen er det elever og ansatte med ulikt livssyn, etnisitet og religion. Alle er like mye verdt, uavhengig av deres livssyn.

Tommy Monge, driftsleder på Ellingsrudåsen skole.

Ønsker ikke mediesak

Arild Johnsen og Lene Fosser Minge er rektorer på henholdsvis Klemetsrud og Stenbråten skoler. De ønsker ikke å stille til intervju om hvorfor de velger å droppe et videre samarbeid med NLA Høgskolen. I stedet har de sendt Vårt Land en felles uttalelse. De ønsker ikke å utdype uttalelsen.

De to rektorene påpeker at vårens praksisperioder blir gjennomført som normalt og understreker at samarbeidet mellom NLA og praksisskolene har vært «særdeles godt». De håper dessuten at studentene vil vurdere å søke lærerjobb hos dem etter endt utdanning.

«Vårt ønske har vært å løse den utfordringen som har oppstått internt i samarbeid med NLA, og ikke gjennom mediene. Vi håper at NLAs styre tar verdidokumentet opp til ny vurdering, slik at et samarbeid kan vurderes gjenopptatt», skriver de.

Stensbråten skole

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2000 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.

---

Ønsker å trekke seg etter medieoppslag

Bakteppet for at de nå har valgt å avslutte samarbeidet, er de siste månedenes mediesaker, hvor NLAs verdidokument har blitt omtalt.

Dette har vært gjenstand for diskusjon blant ansatte og skoleledere ved praksisskoler i Oslo. Medieoppslagene har medført at ansatte ved flere skoler har ønsket å trekke seg, forteller de.

«I avtalen mellom NLA og praksisskolene, står det at «samarbeidet kjennetegnes ved felles identitet som lærerutdannere». Medieoppslagene har ført til at ansatte ved praksisskolene har stilt spørsmålstegn ved om vi forstår likeverd på samme måte ved NLA og praksisskolene», skriver Johnsen og Minge.

Samlivsformuleringen i NLAs verdidokument mener de leses av mange «som at NLA mener at homofilt samliv har mindre verdi enn heterofilt samliv».

«En etterlevelse av denne praksisen, kan potensielt medføre etiske utfordringer på skoler når elever lever med foresatte av samme kjønn», skriver de.

‘Uforenlig med forskrift’

Rektorene skriver at de undrer seg over at NLA velger å nevne samlivsetikk spesifikt i et verdidokument som skal utdanne lærere til den offentlige skolen.

«Praksisskolenes erfaring er at opplæringsloven og læreplanverket er dekkende for verdisynet som skal gjelde for utdanninger til den offentlige skolen», skriver de.

Avslutningsvis skriver de at de anerkjenner NLA som en mangfoldig utdanningsinstitusjon som tilbyr studier for både det kirkelige og det sekulære markedet:

«Vi anerkjenner også at NLA velger å være en tydelig motpol til mer liberale utdanningsaktører som rekrutterer til det kirkelige markedet. Osloskolenes dilemma oppstår i det øyeblikk NLA, som utdanningsaktør til offentlige skoler, i sitt verdidokument tar standpunkt som mange anser som uforenelig med forskrift til opplæringsloven: Overordnet del av nytt læreplanverk, LK 20, legger vekt på et mangfoldig samfunn hvor alle behandles likeverdig og ingen utsettes for diskriminering.», skriver rektorene Johnsen og Minge.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion