Religion

Tidligere regionstyreleder mener varselhåndtering bør undersøkes på alle nivåer i NLM

NLM: Hovedstyrets behandling av varsler har vært mangelfull og tilfeldig, ifølge det interne kontrollorganet til Norsk Luthersk Misjonssamband. Avdekkingen bør gi grunn til å se nærmere på praksisen i resten av organisasjonen, mener tidligere regionstyreleder.

– NLM vil gå glipp av en sjelden mulighet til å vise ansvar og forbedre egne rutiner, hvis lederne tenker at det som nå er avdekket bare er et problem for hovedstyret, sier Rune Olav Andersson, tidligere misjonær og styreleder i Region Øst i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Tirsdag offentliggjorde NLM sitt interne kontrollorgan en rapport om hvordan hovedstyret håndterer varslinger om påståtte kritikkverdige forhold i misjonsorganisasjonens administrative ledelse:

«Komitéens arbeid har avdekket svakheter i behandlingen av varslinger. Varslingene har i noen saker vært gjenstand for manglende og tilfeldig behandling av hovedstyret», lød deler av konklusjonen.

Andersson har tidligere meldt fra til hovedstyret om det han selv mener er et kritikkverdig forhold i organisasjonen, men da på regionnivå: Region Øst-ledelsens behandling av Kai Nordhagen, tidligere styremedlem ved et NLM-eid leirsted på Østlandet. Nordhagen ble i juni 2018 brått bedt om å tre ut av styret – midt i en styreperiode, og uten begrunnelse og forvarsel.

Etterlyser flere undersøkelser

Andersson legger til grunn at det ikke er innenfor kontrollkomiteens mandat å gå inn i enkeltsaker og varslingsrutiner på regionnivå. At det nå er avdekket alvorlige mangler i varslinghåndteringen på toppnivå i organisasjonen, bør imidlertid gi grunn til å se nærmere på praksisen i resten av organisasjonen, mener han.

– Jeg spør meg selv hvor sannsynlig det er at tilfeldigheter og manglende etterlevelse av rutiner for varslinger bare gjelder på øverste nivå i organisasjonen, sier han.

I den nye rapporten fra kontrollkomiteen blir det blant annet foreslått at det etableres en uavhengig funksjon for oppfølging av varslingssaker på alle nivå i organisasjonen. Det er en funksjon Andersson selv har savnet og som han mener er avgjørende at blir en realitet.

– Dagens praksis er prinsipielt problematisk. Hvis en konflikt oppstår og inkluderer regionledernivå, kan ikke regionledelsen selv håndtere saken, uansett gode intensjoner. De kan ikke være både part i saken og en nøytral mekler som bidrar til fred og forsoning, sier Andersson.

I rapporten går det også fram at det i noen tilfeller ikke har vært tilstrekkelig avstand mellom generalsekretæren og administrasjonen.

– Jeg har en viss forståelse for at dette er komplekst, men tenker det er helt naturlig at noen nå også vil se nærmere på linjene mellom generalsekretær og regionledernivået og om varslingsrutinene bør forbedres, sier Andersson.

Jeg spør meg selv hvor sannsynlig det er at tilfeldigheter og manglende etterlevelse av rutiner for varslinger bare gjelder på øverste nivå i organisasjonen.

—  Rune Olav Andersson, tidligere misjonær og styreleder i Region Øst

Styreleder svarer

Raymond Bjuland, hovedstyreleder i NLM, svarer kortfattet på Anderssons ønske om at varselhåndtering på alle nivåer bør undersøkes

– Jeg tenker at forslaget til Andersson er dekket ved Kontrollkomiteens forslag til funksjon i organisasjonen. Som HS har lovet å utrede, skriver han i en e-post.

---

Kontrollkomiteens konklusjoner

På bakgrunn av undersøkelser har kontrollkomitéen gjort følgende hovedfunn:

• Det er ingen klare rutiner for hvordan hovedstyret skal behandle varslinger, annet enn de generelle regler som gjelder i organisasjonen.

• Det er ingen spesifikke rutiner for vurdering av varslingene, tilbakemelding til varsler, for dokumentasjon og distribusjon til andre medlemmer i hovedstyret, enten varslingene mottas av formannen (det normale) eller andre medlemmer av hovedstyret.

• Varslingene har i noen saker vært gjenstand for tilfeldig behandling. Dette gjelder vurderingen av om sakene er klagesaker, eller varsling om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Det gjelder også selve oppfølgingen av sakene.

---


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion