Nyheter

KrF har konkludert: Slik endte varslene mot eks-generalen

VARSLER: I høst ble varsler mot tidligere generalsekretær i KrF, Geir Morten Nilsen, om manglende rolleforståelse og maktubalanse ferdig behandlet og konkludert.

I juli avslørte Vårt Land at Kristelig Folkeparti hadde mottatt varsler mot partiets tidligere generalsekretær, Geir Morten Nilsen.

Der ble Nilsen kritisert for utilbørlig oppførsel overfor en gruppe fra Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) på Kristdemokraterna (KD) sin valgvake i Stockholm i september 2022.

Varslene handlet ikke om seksuell trakassering eller anklager om lovbrudd. Kritikken dreide seg snarere om rolleforståelse og maktubalanse.

Varselet kom etter det som ble opplevd som en lengre irettesettelse fra Nilsen om KrFUs holdning i abortsaken.

KrFs konklusjon: Brudd på regler

Nå bekrefter KrF at varslene ble behandlet ferdig høsten 2023.

– Saken er sluttbehandlet og konkludert etter en grundig prosess. Ettersom det er en personalsak, vil jeg ikke si noe offentlig om konklusjonen, sier generalsekretær Ingunn E. Ulfsten.

Vårt Land har imidlertid sjekket hva utfallet ble og erfarer at KrF konkluderte med at Nilsen brøt partiets etiske retningslinjer.

Selv har Geir Morten Nilsen avvist brudd på KrFs etiske regler. Han har også fremholdt at det er galt av partiet å behandle saken som et varsel mot ham.

KrFs etiske retningslinjer stiller krav til ansatte og tillitsvalgte om lederansvar, «debatt- og omgangskultur» og «asymmetriske maktrelasjoner».

Nilsen: – Har beklaget at jeg tok diskusjonen slik

Vårt Land har forelagt Geir Morten Nilsen innholdet i denne artikkelen og bedt om en kommentar.

– Jeg har beklaget til tilhørerne at jeg ikke var tydeligere på at diskusjonen burde tas i en annen setting, skriver han.

Nilsen skriver at han fortsatt står for at han argumenterte for sitt ståsted i abortsaken.

Du kan lese mer av eks-generalens svar lenger nede i artikkelen.

Derfor ble det varslet mot Nilsen

Episoden det ble varslet om, fant altså sted på svenske Kristdemokraternas valgvake i 2022. Der var både Geir Morten Nilsen og en gruppe fra KrFU til stede.

Nilsen og ungdomspolitikerne skal ha snakket lenge om abortpolitikk og KrFs politiske kurs. Samtalen utviklet seg til det som i perioder ble opplevd som en ubehagelig skyllebøtte og irettesettelse fra en partitopp, ifølge Vårt Lands kilder.

Nilsen skal ha blitt opplevd som nedlatende og intens. Diskusjonen skal i perioder ha opplevdes som en monolog fra den avtroppende generalsekretæren.

Flere av ungdomspolitikerne skal ha sittet igjen med skyldfølelse. Nilsen skal ha blitt oppfattet som alkoholpåvirket.

Vårt Land har valgt å anonymisere gruppen KrFU-ere. Selv om de er over 18 år, så er de unge og har ikke søkt oppmerksomhet om saken.

Slik svarte eks-generalen: – En politisk diskusjon

Selv mente Nilsen at det var en politisk diskusjon, som gikk en kule varmt. Til Vårt Land uttalte han at han ikke kunne se at diskusjonen «fikk en form som er brudd på partiets etiske retningslinjer».

Nilsen mente dessuten at det ikke var naturlig at KrF skulle behandle saken som et varsel mot ham, fordi han hadde sagt opp og var fritatt for arbeid i oppsigelsestiden, da episoden i Stockholm fant sted.

På det tidspunktet var det konstituert en midlertidig generalsekretær. «Det var klart at jeg ikke lenger var deres overordnede», uttalte Nilsen‚ med henvisning til KrFU-gruppen.

Da Vårt Land spurte Nilsen om han hadde drukket da hendelsen fant sted, svarte Nilsen at samtalen «bar ikke preg av» at det var alkoholservering på KDs valgvake.

Nilsen var I Stockholm på privat invitasjon og ikke del av KrFs påmeldte delegasjon, fikk Vårt Land opplyst i fjor.

Ingunn Ulfsten

Dette sier KrFs etiske retningslinjer

KrFs etiske retningslinjer gjelder for tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i partiet. De uttrykker KrFs forventninger til sine egne, for eksempel til ledere.

«Det påligger et særlig lederansvar å være oppmerksom på asymmetriske maktrelasjoner både internt i egen organisasjon og relatert til egen ledelse», står det blant annet der.

KrFs etikkregler legger også føringer for «debatt- og omgangskultur». Den skal være «preget av respekt for ulike synspunkter og fri for mistenkeliggjøring».

«Det er særlig viktig å bidra til at yngre tillitsvalgte støttes og blir møtt med respekt og tillit og får den ivaretakelsen de trenger ut fra sin alder og rolle», heter det der.

– Bekymret for begrensningene

– KrFs etiske retningslinjer gir en god beskrivelse av hvordan en leder må ta hensyn til maktrelasjon og rolle. Det er jeg helt enig i, og selv om jeg ikke lenger var i en lederrolle var dette viktig for meg også under besøket i Stockholm, skriver Geir Morten Nilsen i sitt svar til Vårt Land.

Han poengterer at han ikke ville ikke gått inn i en slik politisk debatt med uerfarne og nye KrFUere uten verv.

– Jeg ønsker å ta unge politikere på alvor, og en del av det er å bryne argumenter med hverandre, skriver Nilsen.

Vårt Land kjenner ikke til om KrF har ilagt Geir Morten Nilsen noen sanksjoner. Partiets etiske regler har en liste med «mulige sanksjoner i hierarkisk orden».

– Jeg har sluttet i KrF, men jeg er bekymret for hvilke begrensninger partiet med dette legger på en viktig politisk debatt fremover, skriver Nilsen i sitt svar til Vårt Land.

Nilsen er i dag konsernsjef i Mediehuset Dagen, en stilling han fikk permisjon fra da han ble generalsekretær i KrF.

KrF har justert varslingsrutiner i ettertid

Det er Geir Morten Nilsens etterfølger som generalsekretær i KrF, Ingunn Ulfsten, som behandlet varslene mot ham. Konklusjonen har også vært på sentralstyrets bord, som tok den til orientering.

Før jul vedtok også sentralstyret endringer i KrFs varslingsrutiner for å klargjøre hvordan varsler mot generalsekretær skal håndteres i fremtiden.

«Gjelder varselet generalsekretær, skal varselet gå til partiledelsen», presiseres det nå.

– Vi kommer til å ha en ytterligere gjennomgang av varslingsrutiner og etiske retningslinjer i vår, sier Ingunn Ulfsten til Vårt Land.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter