Nyheter

Erna Solberg råda ektemannen til å skaffa seg advokat

AKSJER: Erna Solberg oppmoda Sindre Finnes om å søka hjelp hjå advokat og PR-rådgjevar. Men ho vil ikkje velja mellom partiet og ektemannen.

– Eg har vore saman med Sindre og oppmoda han både til å skaffa seg advokat og litt hjelp til å skriva og svara på spørsmål frå media. Det er nesten umogleg å vera åleine om å svara på saker når du får så stort mediepress.

Det seier Erna Solberg til Vårt Land. Fredag sist veke offentleggjorde ho at ektemannen Sindre Finnes har gjort minst 3.600 aksjehandlar medan ho var statsminister. Finnes skal ha handla lagt meir enn Solberg var klar over, og ho skal ha vore inhabil i saker ho har behandla som statsminister.

No fortel Erna Solberg at ho sjølv har bede ektemannen søka hjelp til å handtera medietrykket.

– Det er unaturleg at Høgre skal jobba for Sindre i ein slik samanheng. Det må han ha med seg folk for å gjera.

Denne veka vart det klart at advokat Thomas Skjelbred frå Elden Advokatfirma bistår Sindre Finnes. I tillegg får Finnes hjelp av PR-rådgjevar Geir Håkonsund.

Erna Solberg seier til Vårt Land at det er Finnes sjølv som betalar for advokat.

Se hele intervjuet Vårt Land gjorde med Erna Solberg under.

For meg er spørsmålet: Har dei tillit til meg? Då må dei ta meg slik som eg måtte vera, også med den ektefellen eg måtte ha

—  Erna Solberg

Meiner Høgre ikkje kunne hjelpa med aksjelista

Fredag 8. september bad Erna Solberg ektemannen om å laga ei oversikt over aksjehandlar frå perioden ho var statsminister. Det skjedde etter at ho vart kontakta av E24, som viste til aksjehandlar som til då skulle ha vore ukjende for henne.

– Når du ber Finnes laga den lista, så har du ei dårleg kjensle, du veit ikkje om du kan stola på han. Kvifor får han då ansvar åleine med å laga denne oversikta?

– Fordi det er hans data, hans bankkontaktar. Det er han som må henta dette ut.

– Fekk Sindre Finnes noko tidsfrist på å laga lista?

– Nei. Det viktigaste for meg var at han måtte laga ei heil og full liste, svarer Solberg.

Ho seier at Finnes leverte inn informasjon som hennar medarbeidarar i Høgre hjelpte å setta saman til ei leseleg oversikt. Ifølge tidslinja til Høgre skjer dette onsdag 13. september, to dagar etter valet.

– Kvifor vurderer du ikkje at Høgre kan hjelpe til med å laga lista, for å få den raskare på bordet?

– Det er han som må henta ut data. Det ville vore unaturleg at Høgre skulle fungera som eit sekretariat eller hjelparar for min mann. Det er ikkje sånn det fungerer. Han må levera det som me har bedd om.

Intervju med Erna Solberg.

Meiner Finnes må svara det som er riktig for han

Advokaten til Sindre Finnes, Thomas Skjelbred, har sagt det vil vera ein fordel om Økokrim opnar etterforsking i saka. Han seier han trygg på at ei etterforsking vil visa at dette er ein politisk sak og ikkje ein juridisk sak.

Erna Solberg vil ikkje kommentera om saka bør etterforskast eller ikkje.

– No er du i ein situasjon der din ektemann har eigen advokat og pressetalsmann. Står de to litt på kvar dykkar side i denne saka no?

– Nei det opplever eg ikkje. Men det er forskjell på kva svar eg som leiar i Høgre gjev, og kva han skal svara for, seier Solberg.

Ho seier om ektemannen Sindre Finnes:

– Det er viktig at det ikkje blir oppfatta som at han skal svara det som er bekvemt for meg. Han må svara det som er riktig for han. Så må eg svara det som eg meiner er riktig for meg.

Det ville vore unaturleg at Høgre skulle fungera som eit sekretariat eller hjelparar for min mann

—  Erna Solberg

Eit spørsmål om tillit

Fleire har diskutert om Erna Solberg må velja mellom ektemannen og politikken.

Mellom dei er Elin Ørjasæter og Nils August Andresen, som problematiserer om Solberg kan både vera statsminister og leva saman med mannen som ho seier har handla aksjar bak hennar rygg.

– Kva gjer det med deg å høyra slike diskusjonar?

– Det er sjølvsagt vanskeleg. Men om eg kan vere leiar i Høgre og statsminister framover, dreier seg om tillita partiet og veljarane kan ha til meg. Det er ikkje noko som blir avgjort i ei flammeheit medieveke med vanskelege spørsmål.

Intervju med Erna Solberg

Ho seier ho er oppteken å ta langsiktig viktige avgjerder når ho har ro til å sjå konsekvensane over tid. Ho legg til:

– For meg er spørsmålet: Har dei tillit til meg? Då må dei ta meg slik som eg måtte vera, også med den ektefellen eg måtte ha.

– Aksepterer du eit premiss om at du må velja mellom partiet og ektemannen?

– Me er ikkje der i det heile teke no.

Intervju-maraton for Solberg

Erna Solberg møter Vårt Land torsdag ettermiddag på Høgres Hus i Oslo. Dagen har vore ein intervju-maraton for Høgre-leiaren.

I løpet av dagen blir ho intervjua av 14 redaksjonar, før ho reiser til Marienlyst for å vera med på NRK-sendingane «Dagsrevyen» og «Debatten».

– Akkurat no er eg sjølvsagt litt sliten av å gje intervju. Men eg synest det er greitt å svara ut dei spørsmåla som kjem, seier Solberg.

Ho seier ho fryktar aksjesaka saman med andre habilitetssaker kan svekka tilliten til politikarar. Men så legg ho til:

– Det er ikkje sikkert det aukar tillita at politikarar går kvar gong dei har gjort ting som er gale. Det kan godt tenkast at det er andre måtar å jobba med tillit på. Å visa seg tilliten verdig over tid.

– Om du må gå, har du drøfta din etterfølgar med andre i Høgre?

Erna Solberg smiler.

– Nei. Og me har mange flinke folk som kan bli leiarar i Høgre. Eg er glad me har mange talent som er moglege nye leiarar i Høgre.

---

Høgres tidslinje

Onsdag 30. august:

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjar mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjar til å vurdere egen habilitet.


Torsdag 31. august:

Klokken 20.52 publiserer E24 saken «Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjar da Erna Solberg var statsminister».


Fredag 1. september:

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjar mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjar i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

Spørsmålene blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.


Mandag 4. september:

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjar mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjar i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjar i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.


Onsdag 6. september:

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjar mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.


Torsdag 7. september:

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.


Fredag 8. september:

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

Fra Stavanger ringjer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

Erna Solberg ringjer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understrekar overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.


Søndag 10. september:

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.


Mandag 11. september (valgdagen):

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.


Tirsdag 12. september:

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge fram alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.


Onsdag 13. september:

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.


Torsdag 14. september:

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.


Fredag 15. september:

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

Filen som er delt med pressen, er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

---

Maria Lavik

Maria Lavik

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter