Nyheter

Juss-professor vil ha Erna Solberg på banen

POLITIKK: – Eg synest det er slåande at Høgre er mest opptekne av å sparka på Sindre Finnes medan Erna Solberg blir skjerma, seier Eivind Smith, professor i rettsvitskap.

Før helga heldt tidlegare statsminister Erna Solberg (H) ei pressekonferanse der ho fortalde om ektemannens aksjehandel. Sidan fredag har Solberg kommunisert med media gjennom pressetalsmann og pressemeldingar.

Onsdag har ho gjeve to korte kommentarar til TV2 og DN. Til TV2 sa ho at dette er ei alvorleg og vanskeleg sak, og at ho ikkje vil gje intervju. Til DN sa ho at Økokrim må vurdere aksjesaka mot Sindre Finnes på lik linje med andre saker.

Juss-professor Eivind Smith meiner Erna Solberg snart må koma meir på banen.

– Erna Solberg bør stilla seg til disposisjon og svara på spørsmål. Det er Erna Solberg som har ansvaret og før eller seinare må ho tre fram.

Dette er vel ledd i ein strategi for mest mogleg å leia merksemda vekk frå Erna Solberg.

—  Juss-professor Eivind Smith om Høgres tidslinje

– Eg er meir interessert i kva Erna Solberg seier

Smith er professor i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo. Han understrekar at det er Erna Solberg som har ansvar for å belysa saka rundt ektemannens over 3.600 aksjehandlar.

– Eg har vore forbausa over at alle er så opptekne av Høgres tidslinje. For denne saka gjeld først og fremst Erna Solberg og hennar ansvar i den lange tida ho var statsminister, ikkje Høgre sitt. Eg er meir interessert i kva Erna Solberg seier.

Han seier at Solberg har eit ansvar for å vurdera eigen habilitet.

– Ho må sjølv svara for det. Det kan ingen pressesjef i eit politisk parti svara på.

Smith: Høgre er opptekne av å sparka på Finnes

I går kveld la Høgre fram ei tidslinje over kva som har skjedd i saka rundt Sindre Finnes sine aksjekjøp.

Eivind Smith meiner tidslinja til Høgre sa ikkje noko særleg nytt. Han peiker også fokuset på Sindre Finnes.

– Eg synest det er slåande at Høgre er mest opptekne av å sparka på Sindre Finnes medan hovudpersonen, Erna Solberg, blir skjerma. Men dette er vel ledd i ein strategi for mest mogleg å leia merksemda vekk frå Erna Solberg.

Meiner Økokrim bør sjå på saka

Sindre Finnes sin advokat Thomas Skjelbred meiner det vil vera ein fordel at Økokrim startar ei etterforsking av aksjesaka.

– Eg er trygg på at utfallet av ei slik etterforsking vil visa at dette er ein politisk sak og ikkje ein juridisk sak, seier Skjelbred til NTB.

Økokrim har varsla at det vil ta minst nokre veker å vurdera om det er grunnlag for å opna etterforsking.

Juss-professor Eivind Smith meiner Økokrim bør sjå på saka. Han viser til at Økokrim har opna etterforsking av Ola Borten Moes (Sp) aksjekjøp, som førte til at han gjekk av som forskings- og høgare utdanningsminister.

– Sidan dei alt har gått inn i saka til Ola Borten Moe, er det vanskeleg å sjå kvifor Økokrim ikkje også ser på Solberg-saka, som er langt meir omfattande enn Borten Moe-saka. Ut frå same logikken gjeld det same saka til Anniken Huitfeldt, seier Smith.

Han viser til saka rundt ektemannen til utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sine aksjekjøp.

Han understrekar at desse sakene no ikkje gjeld ein mogleg tiltale.

– Skulle noko slikt komme på tale, kan det ligga langt fram i tid.

Fekk dårleg kjensle før valet

I tidslinja som Høgre la fram i går, kjem det fram at Erna Solberg gradvis fekk ei dårleg kjensle gjennom torsdag 6. september. Det skjedde etter at E24 hadde kontakta Solberg om 22 aksjehandlar som ifølge tidslinja var nye opplysningar for henne.

Jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo

Fredag auka Solbergs dårlege kjensle knytt til Finnes sine forklaringar. Ho ringer då ektemannen og ber han laga ei oversikt over aksjehandlar han har gjort i tida ho var statsminister. Denne oversikta blir først lagt fram for offentlegheita ei veke etter, fredagen etter valet.

Denne delen av tidslinja er framleis uklar, meiner juss-professor Eivind Smith.

– Det har ikkje vore klart for meg kvifor Erna Solberg ikkje fekk ein dårleg følelse før fredagen før valet. Det har vore mediesaker gjennom fleire år om aksjehandelen til Finnes.

Vårt Land har lagt fram kritikken frå Smith til Erna Solbers pressesjef Cato Husabø Fossen. I tillegg spør Vårt Land om Solberg kjem til å kommentera saka i dag. Høgre har ikkje svara på førespurnaden.

Møter pressa

Onsdag kveld fortel pressesjef Cato Husabø Fossen til NTB at Erna Solberg vil møte pressa på torsdag til intervjuer for å svara på spørsmål.

– Hensikta er kort og godt å svara på flest mogleg av dei spørsmåla som fortsatt stend att i saka om aksjehandelen til Sindre Finnes, seier Husabø Fossen til NTB.

Solberg vil ikkje halda ein pressekonferanse, men møte fleire norske medier for intervjuer og svara på spørsmål.

---

Høgres tidslinje

Onsdag 30. august:

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.


Torsdag 31. august:

Klokken 20.52 publiserer E24 saken «Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister».


Fredag 1. september:

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

Spørsmålene blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.


Mandag 4. september:

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.


Onsdag 6. september:

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.


Torsdag 7. september:

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.


Fredag 8. september:

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understrekar overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.


Søndag 10. september:

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.


Mandag 11. september (valgdagen):

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.


Tirsdag 12. september:

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge fram alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.


Onsdag 13. september:

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.


Torsdag 14. september:

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.


Fredag 15. september:

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

Filen som er delt med pressen, er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

---

Les mer om mer disse temaene:

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er nyhetsjournalist i Vårt Land. Hun skriver ofte om klima, landbruk, distrikt, abort, politikk, økonomi og ulikhet. I tillegg har hun skrevet flere reportasjer med tidsvitner til Norges nære historie. Hun har over 20 års erfaring som journalist, master i økonomisk historie og har skrevet en bok om barnefattigdom.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter