Nyheter

Etiopisk kvinne blir ikke tvangsutsendt

Regjeringen klar med amnestiforskriften for ureturnerbare asylsøkere – etiopisk kvinne blir ikke tvangsutsendt.

Justis- og beredskapsdepartementet har mandag kveld sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

Samtidig har departementet instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur i de aktuelle sakene.

En pågrepet kvinne blir dermed ikke tvangsutsendt til Etiopia.

LES OGSÅ: Trudde på amnesti – blei henta av politiet

Enige om to ting

Dette innebærer at Høyre, Venstre og KrF er blitt enige om to ting:

– Vi er blitt enige om detaljene i instruksen, og det er bra, sier KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land.

– Vi er også blitt enige om at alle saker som kan omfattes av engangsløsningen blir stilt i bero fram til regelverket er på plass, sier Ropstad.

Vårt Land får bekreftet at en etiopisk kvinne som Politiets utlendingsenhet (PU) pågrep sist uke og fraktet til Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen, ikke kommer til å bli tvangsutsendt, for hun skal få anledning til å søke om å bli omfattet av engansløsningen.

- Vi kan ikke garantere utfallet på noen konkret sak, men de som oppfyller hovedkravene fra enigheten i desember, skal få mulighet til å søke, sier Ropstad.

Enighet om ordning i desember

I desember sendte Justisdepartementet ut en pressemelding – etter at KrF og Frp hadde ført en mediedebatt om engangsløsningen:

«Regjeringen er blitt enig om et forslag som innebærer at ureturnerbare asylsøkere, som har samlet alder og oppholdstid i Norge på minst 65 år kan få opphold i Norge. Oppholdstiden må være minst 16 år. Det legges opp til en søknadsordning.»

Samtidig sa departementet at forskriften som skal regulere ordningen skal ut på høring «så raskt det lar seg gjøre».

– Nå går denne forskriften ut på høring, sier Ropstad.

Mæland: Positivt for den enkelte

– Jeg er glad for at vi i dag har sendt på høring et forslag som følger opp dette punktet i regjeringsplattformen. Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Stopper tvangsreturer

I påvente av forskriftsendring har departementet instruert Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om at utlendinger som potensielt kan bli omfattet av engangsløsningen ikke skal tvangsreturneres. Dette betyr at det gis utsatt iverksetting dersom:

Det senest 1. oktober 2021 vil være mer enn 16 år siden utlendingen søkte asyl i Norge, og utlendingen innen 1. oktober 2021 vil ha en samlet alder og oppholdstid i Norge på minst 65 år.

Det skal likevel ikke gis utsatt iverksetting dersom utlendingen er utvist etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav b, c, e, eller g, eller § 126 annet ledd.

Departementet presiserer at det faktum at det gis utsatt iverksetting ikke nødvendigvis betyr at utlendingen vil få opphold etter engangsløsningen når denne er på plass.

Detaljene i høringsforslaget

Dette er detaljene i Justisdepartementets forskriftsforslag, som nå går ut på høring: Engangsløsningen omfatter utlendinger som har kommet til Norge som asylsøkere, men som har fått avslag på søknaden om beskyttelse, og som heller ikke har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Regjeringen har nå besluttet å innføre en engangsløsning som innebærer at det i en begrenset periode vil være mulig å få oppholdstillatelse for utlendinger som i utgangspunktet har plikt til å forlate landet, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg her i mer enn 16 år, og som da vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år.

At vilkårene for å være omfattet av engangsløsningen må være oppfylt senest 1. oktober 2021 betyr at utlendingsmyndighetene på vedtakstidspunktet må gjøre en fremtidsrettet vurdering av om kravene til oppholdstid og alder vil være oppfylt innen denne datoen.

Engangsløsningen vil ikke omfatte personer som fyller de aktuelle vilkårene senere enn 1. oktober 2021. Bestemmelsen vil som nevnt bli opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet.

Det er et vilkår at utlendingen vil ha minst 16 års oppholdstid i Norge senest 1. oktober 2021. Oppholdstiden beregnes fra dato for søknad om asyl. Det stilles ikke krav om sammenhengende opphold, men eventuell oppholdstid utenfor Norge trekkes fra, slik at den totale oppholdstiden i Norge må være 16 år eller mer.

Oppholdstiden må sannsynliggjøres. Dette vil være oppfylt dersom utlendingen har bodd i mottak. Videre kan det være oppfylt dersom utlendingen har bodd privat og har oppgitt sin adresse til politiet.

Det vises i denne forbindelse til at utlendinger som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse har plikt til å oppgi skifte av bopel til politiet frem til de har forlatt Norge.

Utlendinger som verken bor i mottak eller har oppgitt privat adresse til politiet, eller som bare har gjort det i kortere perioder, må sannsynliggjøre at de har oppholdt seg i Norge så lenge at oppholdstiden vil være minst 16 år innen 1. oktober 2021.

Det blir opp til utlendingsmyndighetene å foreta en konkret vurdering av om kravet til oppholdstid er oppfylt i den enkelte sak. Det vil særlig være relevant å legge vekt på eventuell kontakt utlendingen har hatt med andre offentlige myndigheter, som helsevesen eller skole.

Det kan også være relevant å se hen til bekreftelser/uttalelser fra organisasjoner eller privatpersoner som har vært i kontakt med utlendingen i Norge.

Engangsløsningen gjelder ikke for utlendinger som har returnert etter avslag på asylsøknaden, enten på egenhånd eller med tvang.

Engangsløsningen skal ikke gjelde utlendinger som kan utvises pga. nærmere bestemte straffbare handlinger, som er eller kan utelukkes fra flyktningstatus, eller som kan utvises av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Det er ikke et vilkår at utlendingen faktisk er utvist, dersom utlendingsmyndighetene finner at vilkårene for utvisning etter de nevnte bestemmelsene er oppfylt når de vurderer om det skal gis tillatelse etter engangsløsningen. Dette innebærer at personer som er utvist eller kan utvises pga. brudd på utlendingsloven kan gis oppholdstillatelse etter engangsløsningen.

Engangsløsningen gjelder bare utlendinger som selv fyller vilkårene. Det foreslås ingen særskilt regulering for eventuelle familiemedlemmer som ikke selv fyller vilkårene i engangsløsningen. Sakene til ev. familiemedlemmer må derfor vurderes som normalt.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter