Nyheter

Biskop Bernt Eidsvig slipper tiltale

Oslo katolske bispedømme er ilagt en bot på 1 million kroner. Daglig leder i bispedømmet Thuan Cong Pham er tiltalt for bedrageri, mens saken mot biskop Bernt Eidsvig er henlagt.

Det offentliggjorde statsadvokaten i dag. Siden 8. juli har fungerende førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Kristian Jarland, vurdert bevisene i saken.

«Det er sannsynlig at det er utbetalt statsstøtte for et betydelig antall personer som ikke selv har meldt seg inn i trossamfunnet», er hans konklusjon.

Han har ilagt Oslo katolske bispedømme en bot på 1 million kroner, mens daglig leder, økonomisjef Thuan Cong Pham er tiltalt for grovt bedrageri og må dermed møte for retten.

Biskop Eidsvig slipper derimot tiltale da statsadvokaten mener at det ikke er bevist at biskopen hadde gitt instrukser om telefonkatalogmetoden. Statsadvokaten mener også at etterforskningen viser at det er uklart hvilken kunnskap Eidsvig hadde om registeringspraksisen.

Eidsvig har i politiavhør forklart at han fikk underretning om at de som registrerte hadde funnet «snarveier». Det er heller ingen vitner som i politiavhør har forklart at Eidsvig var kjent med «telefonkatalogmetoden». Ifølge avhørene forsto ikke Eidsvig «dimensjonene» i registreringssaken.

– Vi noterer med tilfredshet at statsadvokatens konklusjon er sammenfallende med vårt standpunkt – at det ikke er grunnlag for å rette et straffekrav mot ham, sier Bernt Eidsvigs forsvarer Erling O. Lyngtveit i en kommentar til Vårt Land.

Grovt bedrageri

Økonomisjef Thuan Cong Pham er daglig leder for bispedømmet og må stå til ansvar for søknadene han sendte om statsstøtte.

«Som daglig leder og økonomisjef ved Oslo katolske bispedømme sendte Thuan Cong Pham årlig inn søknader om statsstøtte til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og oppga der som medlemmer personer innhentet ved metoden beskrevet ovenfor ("telefonkatalogmetoden"). Det ble på denne måten søkt om statsstøtte for personer som ikke var medlem av OKB», skriver statsadvokaten i sin tiltalebeslutning.

Tiltalen er på grovt bedrageri og har en strafferamme på inntil seks års fengsel (Straffelovens paragraf 271).

Statsadvokaten bruker samme paragraf for å ilegge Oslo katolske bispedømme et forelegg på 1 million kroner. Botens størrelse bygger på at forelegget blir vedtatt.

Bispedømmets advokat, Lars Holo, opplyser overfor Vårt Land at OKB ikke har tatt stilling til om de skal vedta forelegget. Fristen til å vedta forelegget er 19. desember.

40.000 personer fra telefonkatalogen

Eidsvig og Pham ble siktet da politiet holdt razzia i boligene deres og bispedømmets lokaler i februar 2015. Bakgrunnen var mistankene om omfattende medlemsjuks.

Høsten for to år siden avslørte Dagbladet at Den katolske kirke i Norge hadde lett etter det de antok var katolikker i telefonkatalogen. Disse personene ble så lagt inn i medlemsregisteret og søkt støtte for – uten at de ble spurt om de var katolikker eller ønsket å være medlemmer av trossamfunnet Oslo katolske bispedømme (OKB).

Ifølge Oslo katolske bispedømme er over 40.000 personer registrert med det de selv kaller en «lite betryggende» metode. Hvert medlem har gitt bispedømmet om lag 800 kroner i offentlig støtte hvert år.

I februar 2015 anmeldte Fylkesmannen i Oslo og Akershus OKB for medlemsjuks. De mener at medlemmer i trossamfunn må melde seg inn selv. Staten har også krevd tilbakebetalt 40 millioner kroner som de mener OKB har fått i urettmessig støtte for telefonkatalog-medlemmene.

LES OGSÅ: Skjulte for myndighetene at de brukte telefonkatalogen

Har saksøkt staten

Oslo katolske bispedømme har en annen lovforståelse enn staten og har hele tiden hevdet at de ikke har gjort noe ulovlig. De mener at en katolikk som er døpt i for eksempel Polen, ikke trenger å melde seg inn i trossamfunnet Oslo katolske bispedømme. De sier de selvsagt vil betale tilbake støtten for de som sa nei til å være medlemmer, men i anken til Kulturdepartementet krevde de samtidig at de skulle få beholde støtten for de som de ikke har fått tak i, minus en sikkerhetsmargin.

LES OGSÅ: – Kunne fått 150 millioner mer

At «telefonkatalog-medlemmene» ikke ble kontaktet for å kontrollere om de var katolikker, kaller OKB i klagen en «saksbehandlingsfeil som er uten betydning for resultatet», siden de fleste likevel er katolikker.

– Ved flytting til Oslo katolske bispedømme har det forekommet en lokal innregistrering, og ikke en ny innmelding slik Fylkesmannen hevder er et krav, uttalte administrasjonssjef Lisa Wade i august i fjor.

Oslo katolske bispedømme har saksøkt staten for å få omgjort vedtaket fra Kulturdepartementet som krever tilbakebetalt 40 millioner i statsstøtte som OKB har fått fra de personene som ble meldt inn uten å bli spurt før. Denne rettssaken begynner førstkommende fredag.

«Store problemer»

Allerede i 2012 ble biskopen advart mot at det kunne bli politisak av registreringspraksisen. 2011 ble medlemsregistreringspraksisen tatt opp på høyeste hold i Den katolske kirke i Norge. Da sendte Torbjørn Olsen et notat til Tromsø-biskop Berislav Grigic. Olsen var bekymret for at ansatte registrerte personer som ikke var katolikker som medlemmer:

«Det er selvfølgelig fint at medlemstallet øker, spesielt sett fra en økonoms synsvinkel. Men samtidig kan vi få store problemer om det skulle fremkomme at vi foretar ulovlige medlemsregistreringer.»

Han ba Grgic om å ta saken opp i bisperådet, som består av Grgic og Eidsvig. Ifølge et senere notat fra Olsen fikk Grgic ikke gjennomslag for tiltak her.

I mars 2012 ble medlemsregistreringen tatt opp i Pastoralrådets arbeidsutvalg. Referatet herfra viser at et medlem tok opp at «medlemsregistreringspraksisen skjer uten at folk blir spurt om de er katolikker/om de vil stå i registeret». Han var bekymret over at «denne praksisen kunne bli kjent og slått stort opp».

«Et tidsspørsmål før det eksploderer»

I desember 2012 kommer Torbjørn Olsen på banen igjen, med en svært klar advarsel til de to biskopene. Han hadde vært på et møte i Religionspolitisk utvalg (RPU) i Norges Kristne Råd. Der hadde Den katolske kirke fått kraftig kritikk for at de registrerte medlemmer uten å spørre dem. I et brev merket «fortrolig», spekulerer Olsen i om ansatte leter etter det de antar er katolikker i telefonkatalogen og at disse i mange tilfeller ikke blir spurt.

LES OGSÅ: Advarte biskoper om konsekvensene

«Jeg er enig med dem som hevder at skal nåværende praksis fortsette, er det bare et tidsspørsmål før alt eksploderer og vi står overfor voldsomme praktiske, økonomiske og omdømmemessige vanskeligheter».

Olsen skriver at det bare er spørsmål om hvem som skal ta tak i saken først – biskopene, media eller offentlige myndigheter som fylkesmannen eller politiet.

«Foreløpig har biskopene muligheten til å være de som først tar tak i saken. Hvor lenge det vil vare er selvfølgelig uvisst.»

Bestemte å droppe telefonkatalogen

Advarselen førte til at bisperådsmøtet i 2013 bestemte at nye medlemmer skulle varsles via brev. Dersom de ikke meldte ifra, ville de regnes som medlemmer.

– Jeg var nok for lite bestemt i måten å gjøre det på, sa Eidsvig til Vårt Land i februar 2015 om hvorfor praksisen med å registrere intetanende personer fortsatte.

– Det er min feil at jeg ikke gjorde det med en gang. Jeg hadde til hensikt å gjennomføre det, men satte ikke tilstrekkelig makt bak det, fortalte han til Vårt Land.

Fortsatte å registrere uten å spørre

Det han ikke fortalte var at biskopene i mars 2014 var samlet nok en gang, og at registreringspraksisen igjen var et tema:

«Biskop Eidsvig opplyser om at Oslo og Trondheim forsetter medlemsregistreringen slik det gjøres i dag. Tromsø må evt. si fra om de ønsker å gjøre det på en annen måte», står det i referatet fra det møtet.

Dermed fortsatte telefonkatalogmetoden – der uvitende personer ble lagt til kirkens medlemsregister – helt fram til da Dagbladet avslørte saken for to år siden.

I politiavhør har Eidsvig uttalt at dette referatet er feil.

Tusenvis sa nei

Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevde i november 2014 at OKB skulle slette alle personene som åpenbart ikke hadde meldt seg inn selv. Bispedømmet tok da kontakt med 65.500 personer for å få klarlagt deres status. Bispedømmet opprettet blant annet et callsenter som ringte opp alle som ikke svarte på skriftlig henvendelse.

Da OKB leverte sin rapport til fylkesmannen i midten av mars 2015, hadde om lag 5.300 personer sagt nei til å være medlemmer. Bispedømmet hadde ikke klart å komme i kontakt med om lag 17.000 av de registrerte.

Biskop-kollega betalte tilbake

Oslo katolske bispedømme har hatt ansvaret for medlemsregisteret til hele Den katolske kirke i Norge. Dermed har medlemsrotet også rammet Tromsø stift der Berislav Grgic er biskop. Han har valgt en annen tilnærming enn OKB og har betalt tilbake både den statlige og kommunale støtten som stiftet fikk for telefonkatalogmedlemmene.

«For meg er det fremtredende i saken det moralske, og det overskygger argumenter omkring lover og regler. Moralsk har vi sviktet, og derfor betaler vi tilbake», skrev han i en uttalelse i fjor høst.

LES OGSÅ: Tromsø-biskop: «Moralsk har vi sviktet»

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter