Nyheter

Mobiliserer for homovigsel – ber om én million

Organisasjonen Åpen folkekirke har søkt Kirkerådet om penger til «annonsekampanjer og lignende».

Kirkerådets sekretariat mottok søknaden for få dager siden, og fredag får medlemmene i rådet saken på sitt bord. Åpen Folkekirke vil stille alternative lister og mobilisere for homofili-liberale kandidater ved kirkevalget neste år.

Lederen er i tvil

Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø, vil ikke si hva han selv mener, og han er i tvil om hvordan rådet kan håndtere søknaden.

– Vi kan ikke realitetsbehandle denne søknaden på dette møtet. Denne problemstillingen er ny. Men saken legges selvsagt fram i full åpenhet, og vi tar den opp i forbindelse med orienteringssaken om budsjett for kirkevalget 2015. På dette tidspunkt kan jeg ikke forskuttere hvordan Kirkerådet vil forholde seg til søknaden, sier Lindø til Vårt Land.

LES OGSÅ: Benestad rykker ut mot alternative valglister

Kirkemøtet i Kristiansand i april 2014 hadde ekteskapsforståelse, kirkebryllup og forbønnsliturgi for likekjønnede par høyt oppe på sakskartet.

Sa nei til homovigsel

Forsamlingen sa nei både til vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par.

 Dette utløste mye sinne blant dem som vil ha forandring i kirkens praksis.

I sommer ble organisasjonen Åpen folkekirke etablert, med Sturla Stålsett, professor ved Menighetsfakultetet, som leder. Åpen folkekirke vil stille alternative lister ved kirkevalget i september 2015. Hovedmålet deres er å få på plass en vigselsliturgi for likekjønnede par.

«Vår ambisjon er å stille lister i alle bispedømmer. Vi tror at det vil være viktig for å gjøre valgmulighetene reelle, og vi tror det vil gjøre det lettere for velgerne å vite hva den enkelte kandidat står for. Dermed tror vi at oppslutningen og valgdeltakelsen vil øke betraktelig. (...) Dermed mener vi at vi også bidrar til å ivareta viktige sider ved demokratireformen i Den norske», skriver Sturla Stålsett i søknadsbrevet.

I hele landet

Åpen folkekirke fremhever i søknaden at de vil etablere grupper i hvert bispedømme som vil arbeide med informasjon i lokalmediene.

«Vi anslår at det er behov for 100.000 i hvert bispedømme til annonsekampanjer og lignende og søker med dette om 1.000.000 til vårt arbeid med å sikre reelle valgalternativer i tråd med demokratireformen», skriver Stålsett.

LES OGSÅ: 1-0 til homotilhengerne

Kristin Gunleiksrud Raaum, nestleder i Kirkerådet og styremedlem i Åpen folkekirke, vil ikke uttale om saken:

– Jeg skal ikke kommentere dette når jeg sitter på møte i Kirkerådet, sier hun.

80 millioner fra regjeringe

I årets statsbudsjett er det bevilget i underkant av 80 millioner kroner til gjennomføring av Kirkevalget 2015.

– Er det rom for å la Åpen folkekirke få én million av disse midlene, kirkerådsleder Svein Arne Lindø?

– Det kan og vil jeg ikke ta stilling til. De bevilgede midlene trengs for gjennomføring og for å fremme kirkevalgene lokalt og nasjonalt. Søknaden som nå kommer, reiser en ny problemstilling, som den kirkelige organisasjon ennå ikke har tatt stilling til.

LES OGSÅ: Bevilger 81,5 millioner til gjennomføring av kirkevalg

I søknaden fra Åpen folkekirke blir det vist til at det på Kirkemøtet i 2014 ble fremmet forslag om en økonomisk støtteordning for de som stiller alternative liser. Dette forslaget ble avvist, men i komiteens merknader står det:

«Registrerte politiske partier får i dag offentlig støte. Med åpning for alternative lister ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet, ser komiteen at det må søkes om egnes midler til dette formål for å sikre reelle valgalternativer i tråd med demokratiformen».

Følg oss på Facebook og Twitter

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter