I tråd med lovendringen blir alle verdens katolske bispedømmer også pålagt å ha et «enkelt tilgjengelig» system for rapportering om overgrep på plass innen 2020. Meldeplikten vil ikke gjelde hemmeligheter som røpes til prester under skriftemål.

Endringen skjer i kjølvannet av en global pedofiliskandale som omfatter en rekke overgrepssaker i kirken fra Australia til Chile, Tyskland og USA. I lovteksten skriver paven at det er på tide å lære av de «bitre erfaringene fra fortiden».

Lovendringen skjer gjennom et såkalt Motu Proprio, et juridisk dokument utstedt under pavens personlige autoritet. I lovteksten erklæres det at enhver som har kjennskap til eller mistanke om overgrep, er «pliktig til å rapportere det raskt» til kirken.

– Dette var tidligere opp til folks samvittighet, men nå blir det en universelt gjeldende lov, sier Andrea Tornielli ved pavens kommunikasjonsavdeling.

Loven vil kun gjelde internt i kirken og pålegger ikke folk å anmelde overgrep til sivile myndigheter.

LES OGSÅ: Prester og teologer anklager pave Frans for vranglære