EUs løyvingar til opprusting av tre vegstrekningar i Eritrea vekkjer sterk uro mellom folkevalde i EU-parlamentet: