Verdidebatt

Kan kirka bli en vei ut av uføret?

ARBEID: 22.000 unge under 30 år er uføre, men regjeringen peker ikke på kirka som samarbeidsaktør. Hvorfor ikke bruke kirka som inkluderingsarena, Tonje Brenna?

1. juli 2023 ble det innført en ny ungdomsgaranti i Nav. Den skal sikre tett oppfølging av unge mellom 16 og 30 år som trenger hjelp til å fullføre utdanning og komme i arbeid. Alle unge mellom 16 og 30 år med behov for hjelp fra Nav til å fullføre utdanning eller komme i arbeid, er omfattet av ungdomsgarantien. I statsbudsjettet for 2024 er det bevilget 350 millioner for å innfri ungdomsgarantien og få til tettere oppfølging av brukerne. Den norske kirke – som består av om lag 400 arbeidsgivere over hele landet – vil mange steder kunne bidra i dette arbeidet.

Kirka kan sette folk i arbeid

Mange av de som mottar uføretrygd har psykiske lidelser. Flere opplever lav mestringsfølelse, blant annet som følge av å ha møtt på mange nederlag gjennom livet. De har ofte lite eller ingen arbeidserfaring, og mange av dem har ikke fullført videregående opplæring. Dessuten er arbeidslivet i Norge krevende.

En av de som har følt på dette er Richard fra Enebakk, som kjente på utenforskap. Da kirkens diakonale medarbeider Bjørg møtte Richard på butikken, hadde ikke kirka i Enebakk en strategi for det som skulle bli en diakonal ressursgruppe. En samskapende prosess vokste ut av en åpen og nysgjerrig innstilling – og fremfor alt en interesse for Richards ressurser, ikke bare hans problemer. I dag er han ansatt på gravplassen i Enebakk. Alt dette forteller Richard om i filmen som kan sees på Den norske kirkes hjemmeside.

Den etablerte ressursgruppa av diakonale medarbeidere hjelper folk med alt fra gjeldsproblemer og psykisk uhelse, til unge gutter som har droppet ut av skolen og trenger støtte for å komme i gang med utdanning eller arbeid. Dette skjer etter avtale og i tett dialog med kommunen. Så langt har ressursgruppa hjulpet 75 personer. Som ordføreren i Enebakk, Christopher Leiknes, påpekte på et møte med ressursgruppa nylig: for hver person kirka hjelper ut av utenforskap, sparer kommunen i snitt 23 millioner kroner – i tillegg til at vedkommende får et mye bedre liv. Dere er med på å bygge landsbyen vi alle har behov for innimellom, sa ordføreren. Vi heier på slike ordførere!

Den praktiske kompetansen kan spesielt nyttes på de over 2300 gravplassene. Her er det alltid oppgaver til å inkludere én ekstra

Vi har rom for flere

I Norge har vi en landsdekkende folkekirke som driver virksomhet i alle landets kommuner. De kirkelige arbeidsgiverne er av ulik størrelse. Mange er små, andre er mellomstore. I de større kommunene representerer de kirkelige fellesrådene store virksomheter med mer enn hundre ansatte. Fellesnevneren er at de trenger folk med både praktisk og akademisk kompetanse til å utføre arbeidsoppgaver for en folkekirke med bred kontaktflate overfor befolkningen. Den praktiske kompetansen kan spesielt nyttes på de over 2300 gravplassene. Her er det alltid oppgaver til å inkludere én ekstra.

Sommeren 2015 opplevde Norge den sterkeste økningen i antall flyktninger på flere tiår. De ble tatt imot av det norske sivilsamfunnet gjennom en stor og imponerende dugnadsinnsats. Mange menigheter i Den norske kirke deltok. Flere driver fortsatt et viktig integreringsarbeid. Det skal vi fortsette med! Men vi har rom for flere – og ønsker å bidra til å løse de viktigste utfordringene samfunnet opplever. Situasjonen for unge som opplever utenforskap er en av disse.

Kirka og det brede organisasjonslivet har historisk vært innovative og løst behov før det offentlige kom på banen. Også i dag bidrar kirka med samfunnsbyggende innsats på mange områder innenfor familievern, samtalehjelp, barnehager, eldreomsorg, rusomsorg mm. Kirka ønsker å bidra med aktivitet og arbeidsplasser til unge – gjerne i samarbeid med andre aktører. Kan kirka bli en vei ut av uføret, Tonje Brenna?

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt