Verdidebatt

Private barnehager er like verdifulle som de kommunale

LOVFORSLAG: Barnehager er til for barna. Det kan virke som om dette er glemt i debatten om nye regler for styring og finansiering av barnehagesektoren.

Vi har gode barnehager i Norge – både de offentlige og de private, men det er på tide med en kursendring. Nå skal vi ikke lenger ha så stor oppmerksomhet på å bygge ut nok plasser. Nå handler det om å konsentrere innsatsen på å sikre kvalitet. Derfor sendte vi før jul forslag til nye regler for styring og finansiering av barnehagesektoren, på høring.

For regjeringen er barn og ansatte i både private og kommunale barnehager like viktige. Derfor setter vårt lovforslag barna i sentrum, samtidig som vi tar hensyn til kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for trygghet og forutsigbarhet. Vi vil gi kommunene mulighet til å satse mer på barnehage lokalt. På for eksempel mer bemanning, både i private og kommunale barnehager, eller å styrke barnehagetilbudet i et prioritert geografisk område dersom det er behov for det.

Bildet viser kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Foto: Cornelius Poppe / NTB / NPK

Feiloppfatninger

Jeg er glad for at høringsforslagene har skapt engasjement, men i noen tilfeller fremstilles det langt på vei som at regjeringen vil avvikle likebehandling mellom private og kommunale barnehager og frata foreldrene deres rett til å velge barnehage for sitt barn. Dette er feil, og det er synd hvis det skapes bekymring om dette.

Dagens regelverk for private barnehager er 20 år gammelt, og var laget for å sikre rask utbygging. Det klarte vi, mye takket være de private barnehagene. Nå har vi nye utfordringer som vi sammen må løse.

Kommunen skal fortsatt likebehandle kommunale og private barnehager

Utfordringen fremover er at det vil bli færre barn i barnehagealder. Regjeringen foreslår derfor å gi kommunen mulighet til å endre godkjent antall barnehageplasser hvert tiende år ved overkapasitet. Barnehagene som blir berørt, skal bli varslet om dette to år i forkant. Dette vil gi mer forutsigbarhet for barnehagene, foreldrene og ansatte enn i dag. Nå er barnehagene avhengig av å vente og se hvor mange søkere man får, fra år til år. Den foreslåtte regelen skal kun gjelde for fremtidige opptak, så kommunen kan ikke flytte barn som allerede går i en barnehage. Skal en kommune redusere antall barnehageplasser, må den også ta utgangspunkt i at kuttet skal fordeles jevnt mellom både de private og de kommunale barnehagene.

Likebehandling

Kommunen skal fortsatt likebehandle kommunale og private barnehager. Vi foreslår å lovfeste at foreldrebetaling, og offentlige tilskudd skal gå til å gi barna likeverdige barnehagetilbud av høy kvalitet. Barna skal få gode tilbud i både private og kommunale barnehager. Barnehager som er like i innhold, skal få likere tilskudd. Med dagens finansieringssystem får private barnehager det samme i tilskuddet per barn, uavhengig av barnehagens størrelse, beliggenhet eller om barnehagen har barn med ekstra behov. Det stimulerer ikke til mangfold eller likeverdige tilbud til barna, og går særlig ut over de enkeltstående private og ideelle barnehagene.

Jeg ser at enkelte er bekymret for å overlate mer ansvar til kommunen og trekker konklusjonen om at det automatisk vil føre til færre private barnehager. Jeg mener dette er å nedvurdere det lokale selvstyret. Kommunene kjenner de lokale forholdene best, og har best forutsetninger for å vite hvilke barnehager de vil trenge og hvilke barnehager foreldre vil ha. Det er også de som finansierer alle barnehagene i kommunen og de skal kunne drive god oppvekstpolitikk for alle. Det er derfor naturlig at kommunene skal ha større innflytelse.

Valgfrihet

Det som ikke foreslås endret er foreldrenes valgfrihet. Foreldre skal fortsatt kunne søke den barnehagen de ønsker, og kommunen skal fortsatt legge stor vekt på foreldrenes ønsker og behov ved selve opptaket.

Høringsfristen er 1. februar 2024 og jeg ser fram til å motta mange innspill. Full barnehagedekning klarte vi på rekordtid fordi vi jobbet sammen mot et felles mål. Det er et godt utgangspunkt å ta med seg når vi igjen skal ta barnehagen inn i en ny tid.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt