Verdidebatt

«Å bli stående utenfor er noe av det vondeste som finnes»

RUSS: Alle barn og ungdom har rett til en trygg og god skolehverdag som fremmer helse, trivsel og læring. Utenforskap i russetiden fører til det motsatte.

Stadig vekk hører vi om russ som opplever å bli utestengt fra både feiringer, grupper, busser og arenaer der russ samles. De blir stående alene, i en tid hvor felleskapet har alt å si. Mange gruer seg til russetiden, fordi de er bekymret for om de blir inkludert eller ikke.

En fersk undersøkelse fra Ipsos som Blå Kors har gjennomført, viser at 1 av 4 i alderen 16-19 år opplever, eller har opplevd, usikkerhet om hvorvidt de får bli med i russegruppe eller ikke. Denne usikkerheten starter flere år før selve russetiden.

Trine Stensen, generalsekretær og Camilla Lunde, leder forebygging i Blå Kors.

Undersøkelsen viser også at 16 prosent har opplevd å bli stående utenfor russefeiringen, og at 40 prosent av de spurte jentene kjenner noen som har blitt holdt utenfor.

Videre får vi opplyst at én av fire ungdommer ikke vet hvordan de kan inkludere venner eller klassekamerater som står utenfor. Dette betyr at vi voksne må hjelpe til.

Årsaker til utenforskap

De siste årene har det vært vanlig å etablere egne russegrupper. Noen starter med dette allerede tre år før de er russ. De møtes, planlegger, fester og finner på ting sammen. Så poster de alt som skjer på sosiale medier. Flere steder har russetiden blitt en konkurranse i å være mest populær. Flere krysser egne grenser som går på bekostning av egne verdier for å få lov til å bli en del av fellesskapet.

I tillegg har vi sterke kommersielle krefter som driver aggressiv markedsføring og er rause med sponsortilbud til ungdommen, flere år i forkant av russetiden. Mange grupper har spesialdesignede klær, emblemer og utstyr som gjør dem unike. Dette skaper både kjøpepress og bidrar til utenforskap.

Flere krysser egne grenser som går på bekostning av egne verdier for å få lov til å bli en del av fellesskapet i russetiden

Felleskapets betydning

For barn og unge er det å være en del av et fellesskap svært viktig for emosjonell, kognitiv og sosial utvikling og trivsel. Dette er avgjørende for å kunne leve et godt liv. Å bli stående utenfor er noe av det vondeste som finnes og kan få stor betydning videre i livet.

Spesielt gjelder dette ungdom som vi vet er i en ekstra sårbar fase av livet. Konsekvensene kan blant annet være ensomhet, skam, skyldfølelse, konsentrasjonsproblemer, depresjon, spiseforstyrrelser og somatiske plager.

Voksnes ansvar

Russen trenger at vi som står rundt, er med på å etablere gode arenaer og gode holdninger for å få til en mer inkluderende russetid. Foreldre har stor innflytelse på barna, og ved å engasjere oss i barnas sosiale hverdag og være gode rollemodeller fra tidlig av, kan vi bidra til sunne holdninger, gode valg og plante viktige verdier. Vi må støtte opp om lærere som snakker med elevene om inkludering, og dette må starte allerede på barneskolen. Skoleledere som tar ansvar for å legge til rette for trygge rammer i skolehverdagen, er forbilder og må heies på.

Vi trenger også å få til et samarbeid med fylkeskommunene og kommunene. Vi må gjøre det mindre nødvendig å være med på konseptgrupper og ulike bussvarianter. Hver kommune må ta ansvar for at russen har et sted å være, og vi må lage felles arrangementer og arenaer i samarbeid med russen, skolen, foreldre og andre samarbeidspartnere. Halden Videregående skole er et forbilde på dette. De har blant annet sørget for en egen russekontakt på skolen som alle kan henvende seg til, for støtte og hjelp. De har også samarbeidet med kommunen og fått laget en egen russekro. I tillegg har de felles, gratis arrangementer for alle. Slike gode tiltak bidrar til inkludering.

Hver kommune må ta ansvar for at russen har et sted å være

Verdig feiring av tretten års skolegang

Vi voksne trenger å bidra til at russetiden ikke lenger er en arena som handler om status, å bli sett, ha penger, eller skaffe seg en posisjon i en gruppe.

Alle barn og ungdom har rett til en trygg og god skolehverdag som fremmer helse, trivsel og læring. Utenforskap i russetiden fører til det motsatte. La oss ta et felles ansvar for å gi russ en verdig og inkluderende feiring av tretten års skolegang!

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt