Verdidebatt

Kirkens Nødhjelp: «Kritikken rettes i feil retning»

KIRKENS NØDHJELP SVARER: Dessverre retter Memetovic, Selling og Solvor kritikk i feil retning, og fremmer beskyldninger mot Kirkens Nødhjelp som er basert på en feil oppfatning av organisasjonens rolle og arbeid i området.

Jeg viser til innlegg i Vårt Land fra Memetovic, Selling og Solvor med kritikk av Kirkens Nødhjelps (KN) hjelpeinnsats overfor internt fordrevne romer i etterkant av Kosovokrigen.

Helserisikoen og skadene som romer i Kosovo ble påført ved opphold i flyktningleire med sterk blyforurensning, er både kritikkverdig og tragisk. Dessverre retter innlegget kritikk i feil retning, og fremmer beskyldninger mot KN basert på en feil oppfatning av organisasjonens rolle og arbeid i området.

(Dette er et svar på innlegget fra Lauritzen, Memetovic og Selling: «Kirkens Nødhjelp fraskriver seg ansvaret for blyforgiftning på romske flyktninger»)

.

Talte romenes sak

Kirkens Nødhjelp etablerte ikke den aktuelle flyktningleiren, og det var FN som var ansvarlig for at flyktninger ble bosatt der. KN tok etterhvert over ansvaret for administrasjonen av leiren etter forespørsel fra romenes ledere, og leverte blant annet tjenester knyttet til vann, sanitær og matforsyning. KN protesterte tidlig mot at fordrevne ble bosatt i dette området, på grunn av faren for blyforgiftning. KNs representanter talte romenes sak, og var aktive pådrivere for å finne passende relokaliseringsområder for de berørte rom familiene, for at de skulle få nødvendig medisinsk behandling og for at det skulle legges til rette for inntektsbringende arbeid. Målet var at alle familiene skulle få mulighet til å flytte og at leirene skulle stenges ned på permanent basis.

KNs representanter talte romenes sak, og var aktive pådrivere for å finne passende relokaliseringsområder for de berørte rom familiene, for at de skulle få nødvendig medisinsk behandling og for at det skulle legges til rette for inntektsbringende arbeid

Stengte i 2009

Gang på gang tok Kirkens Nødhjelp opp situasjonen med både EU, FN og lokale myndigheter. KN startet jobbskapingsprogram og bygde opp relokaliseringsboliger lenger sør, i de områdene som romene hadde flyktet fra. KN forhandlet videre med myndighetene i Kosovo om å gjøre landområder tilgjengelig for relokalisering av de gjenværende romene i flyktningleirene. Da KN, etter å ha arbeidet et tiår i området, stengte sitt kontor i 2009 sørget man for å gi videre en helhetlig, omforent og ferdig finansiert handlingsplan for å løse utfordringene. Det inkluderte et finansiert byggeprogram med alle godkjenninger for å sikre relokalisering av de som bodde i leiren. En lokal svilsamfunnsorganisasjon overtok ansvaret for det videre arbeidet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt