Verdidebatt

«Enkelte befolkningsgrupper oppnår særrettigheter på grunnlag av sin etniske opprinnelse»

URFOLK: Jeg har den største respekt for den flotte samiske kulturen og som tidligere landbruksminister, med ansvar for reindriften, kjenner jeg den bedre enn mange.

I sin leder 15. mars skriver Vårt Land at jeg tar til orde for å fjerne urfolks rettigheter, fordi jeg vil ha likhet for loven. Dersom det prinsippet blir det eneste rådende prinsippet, vil alltid urfolk og andre minoriteter tape ifølge avisa. Det er et premiss som jeg er uenig i.

Frp mener alle innbyggerne i landet vårt skal ha like sterkt vern og beskyttelse, og det ikke skal være ekstra vern for urfolk og minoriteter fordi de er i mindretall. Grunnloven beskytter alle landets innbyggere både som individer og befolkningsgrupper. Men det dette handler om, er at enkelte befolkningsgrupper oppnår særrettigheter på grunnlag av sin etniske opprinnelse. Da er man langt forbi beskyttelse, og etnisk forskjellsbehandling er ikke et av vår grunnlovs bærende prinsipper. Tvert imot, likhetsprinsippet er en grunnpilar i vårt demokrati.

Hans Andreas Limi og Sylvi Listhaug, Frp.

Konvensjon til hinder for utvikling

Den konvensjonen som Frp i en årrekke har foreslått at Norge må melde oss ut av er ILO-konvensjon nr. 169. Den har ført til ny lovgivning, tolkninger og rettspraksis som er til hinder for utvikling og etablering av nye arbeidsplasser og infrastruktur i Nord-Norge. Det er verdt å merke seg at Norge er det eneste landet med en samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen. Den svenske regjering sin begrunnelse for å ikke ratifisere den i 1990, var blant annet bestemmelsen i artikkel 14 om landrettigheter som gjorde det vanskelig å tiltre konvensjonen.

Konsekvensene av at reindriftsamene i praksis langt på vei har vetorett, fordi de kan trenere saker gjennom innsigelser under saksgangen, stanser nødvendig utvikling i særlig Nord-Norge. For å snu den negative befolkningsutviklingen i landsdelen, må vi gjøre det attraktivt å bo der. Da må det bygges ut infrastruktur og legges til rette for industriutvikling og flere arbeidsplasser. Det er viktigere enn noen gang, fordi Russlands krig har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen dramatisk.

Konsekvensene av at reindriftsamene i praksis langt på vei har vetorett, fordi de kan trenere saker gjennom innsigelser under saksgangen, stanser nødvendig utvikling i særlig Nord-Norge

Vil ikke lytte til motkrefter

For å minske presset på arealene i nord og bruke kraftoverskuddet til verdiskapning, må vi stanse elektrifiseringen av Melkøya som er energisløsing av dimensjoner. Dessverre er det lite som tyder på at verken Ap, Sp eller Høyre er villig til å lytte til de lokale motkreftene i sine egne partier. For Frp er det også uaktuelt å bygge ut ny vindkraft på land mot lokaldemokratiets vilje.

Jeg har den største respekt for den flotte samiske kulturen og som tidligere landbruksminister, med ansvar for reindriften, kjenner jeg den bedre enn mange. Frp mener det er fullt mulig å ivareta samisk kultur uten å ha lover som forskjellsbehandler norske borgere på grunnlag av etnisk opprinnelse/etnisk tilhørighet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt