Verdidebatt

Derfor trengs det ingen full ny utredning om Fosen

VINDKRAFT: Høyesterett konkluderte med at reinen vil unngå vindturbinene og at det ikke fins beviser for at dyrene vil tilvenne seg over tid. De konkluderte også med at det ikke fins noen kompenserende tiltak som vil kunne redde reindriften og samisk kultur i området. Hva gjenstår da å utrede? Man må rive!

Olje og Energidepartementet (OED) mener at det må «gjennomføres utredninger for å skaffe tilveie et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag [..], og det må identifiseres og vurderes ulike avbøtende tiltak […] for å sikre at driften av vindkraftanleggene».

Spørsmålet er hvem som skal bedømme hva som er faglig mulig og hva som er sant. Ifølge Grunnloven § 88 dømmer Høyesterett i siste instans, ikke OED. De viktigste spørsmål for om det går å kombinere reindrift og vindkraft er ferdig utredet. Høyesterettsdommen sier ikke hva som skal skje med vindturbinene, men dommen sier at det ikke er mulig å kombinere vindkraft og reindrift.@

Hadi Strømmen Lile

Kan reinen tilpasse seg?

Er det så farlig med disse vindmøllene, kan ikke reinen bare beite rundt, eller kanskje de venner seg til vindkraften? I dommen fins følgende konklusjon: «Lagmannsretten legger […] til grunn at reinen vil unnvike vindkraftverkene […] Etter lagmannsrettens syn vil det videre være ‘spekulativt’ å legge til grunn at reinen vil venne seg til vindkraftverkene […]». Vindmøllene «vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen».

Var utredningen til lagmannsretten god nok?

Kanskje Lagmannsretten ikke hadde utredet godt nok? Det er Høyesterett som skal avgjøre det, ikke OED. Høyesterett sa:

«Skjønnsforhandlingene gikk over 13 rettsdager. To rettsdager gikk med til befaring, […]. Retten var også på helikopterbefaring […]. Til sammen ti sakkyndige vitner ble avhørt, samtidig som et betydelig antall forskningsrapporter er vurdert. Jeg konstaterer at saken er behandlet på en grundig måte, og at lagmannsretten har hatt et solid grunnlag for sine vurderinger»

Under rettsforhandlingene mente Fosen Vind at lagmannsrettens vurderinger var for dårlig, blant annet måten de hadde tolket forskningsartikler. Høyesterett ga dem derimot ikke medhold: «Samlet sett gir innvendingene fra Fosen Vind ikke grunnlag for å sette lagmannsrettens bevisvurdering til side».

Må alt rives?

Må alle vindturbinene rives? Nei, det er ikke sikkert alle vindturbinene må rives, men noen må flytte seg. I dommen står det blant annet at det er særlig den østlige delen av Roan vindkraftverk – Haraheia – som påvirker reindriften. Det kan bety at den vestlige delen, altså de vindmøllene som ligger utenfor Haraheia, muligens kan stå. Oppdatert GPS-forskning konkluderer derimot med at rein unnviker vindmøller i en radius på ti kilometer. Men greit nok, spørsmålet om hvilke og hvor mange vindturbiner som må rives ble ikke avklart av Høyesterett. Når derimot OED signaliserer at ingenting skal rives, er det vanskelig å forstå som noe annet enn full omkamp.

Må alle vindturbinene rives? Nei, det er ikke sikkert alle vindturbinene må rives, men noen må flytte seg

Avbøtende tiltak

Hva med kompensasjon, såkalt «avbøtende tiltak»? Går det an å hjelpe reindriften å tilpasse seg, hvis de får noe penger eller noe annet?

Det ble også grundig vurdert. Lagmannsretten mente det gikk å kompensere ved hjelp av fôring. Men Høyesterett forkastet den løsningen:

«Vinterfôring […] avviker vesentlig fra tradisjonell, nomadisk reindrift. […] Det er heller ikke fremlagt opplysninger om virkningen […] for dyrevelferden. [Det fremstår] videre som usikkert om et slikt opplegg er forenlig med reineiernes rett til å utøve sin kultur etter SP artikkel 27.»

Andre avbøtende tiltak?

Men kanskje det finnes noe annet man kan gjøre enn fôring? Høyesterett la til grunn følgende: «Når lagmannsrettens avgjørelse leses i sammenheng, må den videre forstås slik at andre tiltak ikke vil ha tilstrekkelig kompenserende effekt».

Etter å ha vurdert kompensasjon som løsning, konkluderte Høyesterett med at man «ikke kan bygge på et slikt tiltak som ledd i [reindriftens] tilpasningsplikt […] Tiltak av denne art må eventuelt fastsettes av forvaltningen som vilkår» på forhånd, før avgjørelsen om konsesjon. På bakgrunn av det sier de: «Vedtaket er etter dette ugyldig».

OED har foreslått at man kan stoppe driften hver gang en rein kommer nær nok. Det er selvinnlysende at når så store kapitalinteresser står på spill er et slikt forslag helt urealistisk. Og det vil skape grobunn for endeløse kamper og konflikter i området, der reindriften vil tape.

Det er bare fôring som kan ha tilstrekkelig kompenserende effekt ifølge Høyesterett, og det kan man ikke bygge på. Hva gjenstår da? Man må rive!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt