Verdidebatt

Mot en mer helhetlig kirkelig organisering

DEN NORSKE KIRKE: Kirkerådet skal nå stake ut veien mot en ny kirkelig organisering. For at arbeidet skal lykkes, er det viktig at organisatoriske løsninger vurderes i lys av kirkens grunnleggende oppdrag.

Med ikrafttredelsen av den nye trossamfunnsloven i fjor bortfalt den detaljerte lovreguleringen av Den norske kirkes organisering. Det er nå Kirkemøtet som har ansvaret for å finne fram til ordninger som på best mulig måte svarer til Den norske kirkes identitet og oppdrag, og som er hensiktsmessige og ressurseffektive. På årets kirkemøte ble det gjort vedtak som angir prinsipper og retning for det videre arbeidet med organiseringsspørsmålet.

Ny arbeidsgivermodell

I den nåværende kirkelige organisering forholder de som arbeider sammen i lokalmenigheten seg til to ulike arbeidsgivere. Mens prestene er ansatt i Den norske kirke nasjonalt, har andre ansatte soknet ved fellesrådet som sin arbeidsgiver. Et mål med arbeidet med ny kirkelig organisering har vært å finne fram til en arbeidsgiverorganisering som sikrer en enhetlig ledelse av de som arbeider i lokalkirken, slik at man unngår dobbeltarbeid og sikrer samarbeid og samordning mellom ulike nivåer i kirken.

Kirkemøtet vedtok både en modell for arbeidsgiverorganiseringen («modell 3») ved siden av en rekke modelluavhengige elementer. Sammen skal disse danne basis for den konkrete utformingen av ny kirkelig organisering.

I ny arbeidsgiverorganisering vil alle ansatte forholde seg til den samme ledelse lokalt. Denne skal gjennomgående være todelt, mellom en kirkefaglig og administrativ ledelse. Hvordan dette skal se ut i praksis, blant annet hvordan daglig ledelse skal utformes, hører med blant de ting som skal utredes nærmere.

Kirkemøtet 2022. Den norske kirke. Trondheim.

Ansettelsesforholdet følger pengene

Selv om ledelsen i det daglige blir felles for alle, beholdes i den vedtatte modellen to formelle arbeidsgivere for de som arbeider i lokalkirken. Det betyr at formell virksomhetsoverdragelse blir unødvendig. Et argument for å beholde en slik løsning har vært at den finansieringen fortsatt vil være delt mellom stat og kommune, og at det formelle ansettelsesforholdet derfor i stor grad «følger pengene». Modellen forutsetter samtidig en enhetlig utøvelse av arbeidsgiveransvaret, der den lokale ledelse både opptrer med fullmakt fra soknet og fra kirken sentralt.

Kirkelig organisering er ikke et mål i seg selv, men et redskap for å virkeliggjøre «mer himmel på jord»

Utøvelse av arbeidsgiveransvar vil derfor ikke være noe som skjer isolert på den enkelte arbeidsplass, men forutsette samordning og samarbeid på tvers av ulike kirkelige organer. I sitt vedtak forutsetter Kirkemøtet at det skal utarbeides felles rammeverk, strategier, politikk og systemer for å legge til rette for enhetlig og effektiv forvaltning og sammenheng i hele trossamfunnet. Dette skal blant annet omfatte felles personalreglement, et system for konflikthåndtering og system for HMS.

Kirkelig organisering er ikke et mål i seg selv

Samtidig som mer blir felles, skal menighetsrådet få større innflytelse i tilsettingssaker. Alle som arbeider i soknet skal i sitt arbeid være forpliktet på planer vedtatt av menighetsrådet.

I ny ordning skal biskopen ikke lenger være arbeidsgiver for prestene slik som i dag. I stedet skal rollen som tilsynsperson og lederskikkelse for alle ansatte og for menighetene tydeliggjøres og utvikles.

Det er ikke en forutsetning for ny ordning at fellesråd slår seg sammen. Kirkemøtet mener likevel at det bør stimuleres til etablering av samarbeid mellom fellesråd som ønsker det, i tett kontakt med de berørte kommuner, men at dette må være frivillig og vokse fram nedenfra.

Etter at Kirkemøtet har sagt sitt, ligger saken nå på Kirkerådets bord. I sitt møte 10.-11. november vil rådet stake ut veien for den videre prosess. For at dette arbeidet skal lykkes, er det viktig at organisatoriske løsninger vurderes i lys av kirkens grunnleggende oppdrag. Kirkelig organisering er ikke et mål i seg selv, men et redskap for å virkeliggjøre «mer himmel på jord».

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt