Verdidebatt

Uklokt utspill fra Bispemøtet

KIRKELIG ORGANISERING: Vi er redde for at biskopenes innspill i debatten om kirkelig organisering kan oppfattes som et forsøk på å blokkere kirkedemokratiet.

Åpent brev til Bispemøtet ved preses Olav Fykse Tveit.

Vi mener det var uklokt og bekymringsfullt at Bispemøtet fattet et vedtak som innspill til Kirkerådets møte i slutten av mai. I møtet står saken om nyorganisering og felles arbeidsgiveransvar på dagsorden. Når biskopene selv har sete i de besluttende organer og har vært del av høringsprosessen frem mot Kirkerådets behandling, forventer vi at de primært deltar i den nødvendige meningsbryting i rådene og i Kirkemøtet.

Ved å ta stilling i forkant og spille ut synspunktet i en profilert mediesak om uenighet med direktør og som et nytt innspill til Kirkerådet, er vi redd det kan oppfattes som et forsøk på å blokkere demokratiets prosesser og virkemåte.

Vi vil be Kirkerådets folkevalgte medlemmer om å omgå biskopenes forsøk på blokade

—  Styringsgruppen i Nettverk for fellesrådsledere

Setter demokratiet på prøve

Neste uke samles Kirkerådet for å ta stilling til en av de vanskeligste sakene kirken står overfor med hensyn til fremtidig organisering. Er det mulig å finne en løsning som gir felles arbeidsgiveransvar for de som arbeider lokalt i kirken, og hvor skal et slikt ansvar i tilfelle forankres? Vi er alle spente på hva som kommer ut av flere utrednings- og høringsprosesser det siste tiåret, nå når alternativene er spisset: Enten en lokal forankring i soknet eller en forankring nasjonalt.

Saken reiser mange spørsmål, og utredningene viser at det hersker betydelig juridisk, administrativ og økonomisk usikkerhet ved alternativene, og da kanskje særlig ved den nasjonale modellen. Det kirkelige demokrati settes kraftig på prøve i møte med en sak som både må balansere ulike hensyn og samtidig må finne sin avklaring gjennom vedtak. Kirkerådet, som besluttende organ, har nå mottatt sekretariatets utredning og direktørens anbefaling, i tråd med demokratiets virkemåte.

Undergraver direktørens rolle

Dette er en prosess som skal avgjøres i folkevalgte organer. For berørte parter er det vanligvis helt legitimt å appellere til og bringe argumenter inn for de folkevalgte representantene. Vi finner det likevel uklokt at biskopene samlet tar stilling til saken så umiddelbart etter at sakspapirene er kjent.

For det første, undergraver det direktørens rolle og innstilling, som er en viktig prosedyre i den demokratiske prosessen.

Vi hadde ventet at biskopene ville ta et helhetsperspektiv på en sak som sterkt berører menighetene

—  Styringsgruppen i Nettverk for fellesrådsledere

For det andre, deltar preses som fullverdig medlem i Kirkerådet, og vi kan vanskelig se hvordan han nå på en troverdig måte kan gå inn i de nødvendige samtaler og refleksjoner som en politisk debatt forutsetter. Tilsvarende vil det være vanskelig å tro at biskopene går åpent inn i de diskusjoner som Kirkemøtet senere må ta.

For det tredje, hadde vi ventet at biskopene ville ta et helhetsperspektiv på en sak som sterkt berører menighetene, og ikke gå for en sentraliserende konsernlignende løsning som tømmer lokale folkevalgte organer for reell myndighet.

Omgå blokadeforsøket

Som lokale folkevalgte, har vi naturligvis også synspunkter i denne saken da vi representerer soknene, menighetenes primærvirksomhet og ansatte medarbeidere som vi ønsker gode rammebetingelser. Vi har ikke sete i de nasjonale besluttende organer, men støttet direktørens innstilling selv om vi ikke slutter oss til alle elementer i saksutredningen.

Vi vil be Kirkerådets folkevalgte medlemmer om å omgå biskopenes forsøk på blokade og starte diskusjonen på en åpen måte ut fra de sakspapirer som er utarbeidet og ta selvstendig stilling til den anbefaling direktøren har gitt. Slik styrkes demokratiet i vår kirke.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt