Verdidebatt

Kvinnens underordning er en gave fra Gud

FAMILIE: Gjennom Skapelsen ble lederegenskapene lagt ned i mannens natur, og det er han som er familiens leder. Men at kvinnen er underordnet ham, betyr ikke at hun er mindreverdig.

Det er ingen tvil om at det er et stort behov for lederskap i vår moderne tid. Og det er avgjørende å påpeke at åndelig lederskap i bibelens definisjon alltid er betjenende.

Mennesker av dagens samfunn er allergiske mot maktstrukturer – og det med rette, hvis man ser for seg diktatorer og tyranner som undertrykker folket. La meg slå fast at det har ingenting med Evangeliet å gjøre. Men når vi har et sterkt ønske om å unngå en bestemt grøft, er risikoen at vi havner i grøften på andre siden. Da kan vi komme i den situasjonen at vi ikke får tydelig lederskap, men at de som av feighet ikke er villige til å ta sin plass til å lede, unnviker ansvar og er uvillig til å ta i konflikter.

En stødig farsfigur

Myndighetene vil gjerne oppdra barna våre og fortelle dem hva som er rett og galt. Men hvordan blir de gode samfunnsborgere? Gjennom å lære lydighet og ha gode rollemodeller i familien. Det er her barna stiller sitt indre kompass, og navigerer etter troen.

Å gjenopprette de moralske og etiske verdiene i familien gjøres gjennom en stødig farsfigur. En fars ansvar i hjemmet er å sørge for at intimitet, disiplin, kjærlighet og verdier blomstrer. Å delegere oppgaver i familien er å betjene hverandre. Minste motstands vei er å overlate ansvaret til noen andre. Etter hvert som menn trekker seg fra lederskapet i hjemmet, finner de mindre tilfredsstillelse i livet. Noen neglisjerer familien for å oppnå sine yrkesmessige mål og krever at kvinner skal fylle tomrommet.

Tone Lise Gustavsen, pastor i Frisk Kirken

Gjennom Skapelsen ble lederegenskapene lagt ned i mannens natur. Menn ble født med en evne til å mestre sitt ego, for at de skulle være utrustet til lederskap. Alle mennesker skal forvalte sin innflytelse. Gud nevner kvalifikasjoner for lederskap i sin menighet. Blant dem er en sjenerøs livsstil, god karakter og iver til å gjøre gode gjerninger. Dette innebærer at man identifiserer seg med Gudgitt hensikt og mål i livet, uten å være egoistisk. Jesus oppfylte denne standarden, ved tjenende lederskap, og viste oss den beste modellen for ledelse. Gud ser etter karakter, mer enn talent og karisma. Disse kvalifikasjonene beskriver omdømme, etikk, moral, temperament, vaner og modenhet:

1.Tim 3,2-4 «En leder skal være uklanderlig, en kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær, en som styrer sitt hus godt, som har lydige barn med all ærbarhet, ikke en nyomvendt, en som har godt vitnesbyrd».

Underordning er respekt

Menn og kvinner er avhengig av hverandre, for å nå sine fulle potensial. Slik ble vi formet fra skapelsen av. Paulus behandler ikke temaet om underordning som et kulturspørsmål, men som en universell sannhet. Ledelse og underordning er en forutsetning for å unngå anarki, men ledelsen må være skikket, altså inneha bibelske kvalifikasjoner.

Kjønnene er likeverdige for Gud, men det betyr ikke at de er identiske. Vi er skapt i Guds bilde for å utfylle hverandre. Åndens frukt gir oss de dyder som preger godt lederskap, og disse egenskapene er ikke kjønnsbetinget. Kvinner er også ledere, selv om mannen er tildelt rollen som familiens leder.

Når ektemannens holdning er et speilbilde av Kristus, er det ikke noe problem for kvinnen å underordne seg

—  Tone Lise Gustavsen

Gud visste at det til tider ville bli mangel på samarbeid mellom ektefellene, derfor sørget han for en løsning; de fikk begge befalinger om hva de skulle gjøre for å få samlivet til å fungere. I et ekteskap har mannen fått et ansvar om å vise forståelse og elske kvinnen som sin egen kropp. Han skal skape en trygg identitet ved å forlate foreldrene og holde seg til henne slik at to individer blir ett. Mannen ble befalt å elske kona si, og kvinnen ble befalt å vise respekt for mannen sin. Det å respektere mannen sin er underordning, på samme måte som vi respekterer sannheten ved å underordne oss Guds Ord.

Kvinnen er ikke mindreverdig

Det å være hode i familien betyr at du tar ansvar for å lede og beskytte familien. Du kan ikke lede noen du ikke tar ansvar for. En mann som krever autoritet uten å elske den man leder, misbruker sin rolle. En viktig faktor for konas trygghet er en pålitelig mann, da kan hun på eget initiativ og med glede akseptere ham i rollen som leder.

Bibelen bruker Kristus og menigheten som modell for ekteskapet. Det er fra hodet – Kristus – at kroppen henter sin styrke, helse, trygghet og sin vekst i modenhet. Kristus som menighetens hode er et uttrykk for omsorg, ikke et ønske om å herske. På samme måte skal mannen være den som redder og beskytter familien, også i kriser.

Å gjenopprette de moralske og etiske verdiene i familien gjøres gjennom en stødig farsfigur

—  Tone Lise Gustavsen

Kvinnen representerer det feminine, og det finnes ikke noe mindreverdig i hennes underordning. Hennes respekt er ikke en fryktsom lydighet under mannens rolle, men snarere en takknemlighet der hun har godtatt hans omsorg (som hun lovet ved inngåelsen av ekteskapet). Når ektemannens holdning er et speilbilde av Kristus, er det ikke noe problem for kvinnen å underordne seg. Hun knytter seg til en kjærlighet og beskyttelse, som ikke gjør henne mindreverdig, men heller virker berikende og frigjørende.

Kjernen i underordning

Den underordning og ærefrykt mannen trenger fra sin kone, skal være hennes ekte, hengivende svar på hans kjærlighet. Ekteskapet er forbundet ved en pakt, slik som Guds pakt med oss i Kristus. En slik pakt har ingen begrensning i troskapen mot hverandre, den formidler: «Alt mitt er ditt».

Er det noe vi trenger i vår moderne tid, så er det trofast forpliktelse og sann hengivelse i kjærlighet. Dette er kjernen i underordning.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt