Verdidebatt

«Grønn revolusjon» uten resultater

KLIMAPOLITIKK: Det hjelper ikke om miljøaktivister kjemper for «grønn revolusjon», dersom det i askene av revolusjonen ligger en verden med økte utslipp, mer makt i verdens autoritære energistater og et norsk næringsliv med svekket konkurranseevne.

Ketil Solvik-Olsen, klima, debatt

De siste tiårene er milliarder av mennesker løftet ut av ekstrem fattigdom. Vår foreldregenerasjon har ikke «stjålet vår barndom», slik enkelte miljøaktivister hevder. Tvert imot kan flere barn enn noen gang vokse opp til et liv med større muligheter og bedre levestandard enn noen gang.

Det skal vi være stolt av. Det hadde ikke vært mulig uten tilgang på mye og rimelig energi. Den kampen må vi fortsette, men den norske klimadebatten viser hvordan snevre aktivister kan avspore dette viktige arbeidet.

Gode intensjoner er ikke nok. Vi risikerer at en velmenende, men feilslått klimapolitikk som bidrar til økte globale utslipp, mer makt til land som nedprioriterer miljø, økt ledighet i Norge og redusert økonomisk handlingsrom for å videreutvikle miljøvennlige løsninger. Det må vi unngå.

Kulturen i norske styrerom er annerledes enn i Midtøsten.

—  Ketil Solvik-Olsen

Kull må fases ut først

Verdens behov for mer energi er udiskutabelt. Energibruken må bli mer miljøvennlig, vi må fjerne farlig forurensing. Da er kull det første man bør fase ut. Faktum er at verden fortsatt øker kullforbruket. Derfor er det fullstendig misforstått når «miljøpartiene» vil fase ut norsk gass, som er tilnærmet renest i verden.

Man skal ikke reise langt fra Norge for å oppdage problemet. Kullforbruket øker nå i Europa fordi det er mangel på gass. Det er en forsmak på hva som vil skje dersom Norge skrur igjen kranene. Resultatet er økt global og lokal forurensing.

Merk at tyskerne håper på bedre balanse i markedet når Russland snart åpner en ny gassrørledning som dobler transportkapasiteten. Det vil overføre makt og velstand bort fra Norge, over til Russland, Midtøsten og andre OPEC land. Det er ikke bra for miljøet, ei heller for demokratiarbeid, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Jeg mener det er helt feilslått logikk å gjøre land i Midtøsten til monopolister i petroleumssektoren. Det gir de makt og kapital til å styre utviklingen i en helt annen retning enn det våre liberale demokratier er tjent med. Et svekket norsk næringsliv betyr også mindre satsing på miljøteknologi. I motsetning til OPEC, bruker Norge mye av inntektene til å utvikle mer energieffektive og miljøvennlige løsninger. Kulturen i norske styrerom er annerledes enn i Midtøsten.

Kan føre til sosial uro i Norge

La meg understreke at min kritikk ikke betyr at jeg tror «oljealderen» vil vare evig. Tvert imot. Jeg tror sterkt på en verden som i fremtiden domineres av rimelig fornybar energi og kjernekraft. Det vil redusere klodens avhengighet av olje, kull og gass hvor mange av dagens eksportører ikke legger vestlige idealer til grunn.

Vi må jobbe målrettet med å bredde ut næringslivet vårt. Vi må fortsette satsingen på vannkraft for vår hjemlige strømforsyning. Vi må stimulere utvikling og nyskaping videre innen mer miljøvennlig petrokjemi, mer fornybar energi, «grønn» aluminium, «grønn» ammoniakk, «grønn» skipsfart og bærekraftig hydrogen.

I Norge vil en rask stans for petroleumsnæringen bety massiv arbeidsledighet, store kutt i inntekter og trolig sosial uro.

—  Ketil Solvik-Olsen

Ikke alltid fordi vi har et stort hjemmemarked, men fordi vi kan være ledende som eksportør. Men de globale volumene vi snakker om er så store at det tar tid å endre verden. Vi må sikre at denne vekslingen skjer uten å skape sosial uro, undergrave vårt næringsliv eller leke med autoritære ideer.

Vi må sikre stabilitet i vårt eget samfunn. I Norge vil en rask stans for petroleumsnæringen bety massiv arbeidsledighet, store kutt i inntekter og trolig sosial uro. Folk som frykter for å miste jobb, hus og hjem, pleier sjelden å være opptatt av miljøsaken. Statsbudsjettet vil mangle flere hundre milliarder kroner for å gå i balanse, og vår handelsbalanse vil stupe.

Dramatisk for norsk økonomi

Noen hevder de vil ha en «mild overgang» ved å stanse letevirksomhet og nye prosjekter, men opprettholde eksisterende felt. La meg minne om at det ikke er et «mildt tiltak», for det vil kutte rundt 70 prosent av næringens omsetning over natten.

Drift og vedlikehold av plattformene utgjør bare 30 prosent. I penger betyr det at en stans i ny aktivitet vil kutte 175 milliarder kroner fra norsk økonomi. Det er dramatisk. Nedturen i norsk økonomi i 2015 blir bare en fartshump til sammenligning.

Husk at verden sluttet ikke bruke stein selv om vi forlot steinalderen.

—  Ketil Solvik-Olsen

Husk at verden sluttet ikke bruke stein selv om vi forlot steinalderen. Like lite vil verden slutte all oljebruk selv om vi en dag forlater oljealderen. Selv om verden over tid klarer bli selvforsynt med strøm fra fornybar energiproduksjon og kjernekraft, så er olje og gass viktige ingredienser i mange industriprosesser.

Over 20 prosent av dagens globale oljeproduksjon går til industriell bruk. Det avsluttes ikke selv om vi slutter å bruke olje og gass som brennstoff til energi og transportformål. Siden vi produserer petroleum mer miljøvennlig enn de fleste andre, bør vi være en nasjon som viderefører petroleumsindustrien, ikke avvikler den. Petrokjemisk industri bør flytte til Norge, ikke bort fra Norge.

Grønn revolusjon uten faktiske resultater

Miljøpolitikk må handle faktiske resultater, ikke om gode intensjoner. Min vurdering er at venstresidens «radikale klimapolitikk» vil svekke både det globale miljøet og norske interesser.

Det hjelper ikke om miljøaktivister og venstreradikalere kjemper for en «grønn revolusjon» dersom det i askene av revolusjonen ligger en verden med økte utslipp, mer makt i verdens autoritære energistater, flere ekstremt fattige og et norsk næringsliv med svekket konkurranseevne.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt