Verdidebatt

Torp er en brobygger

BARNEVERNET: Vårt Land intervjuer sterke kritikere av Jan-Aage Torp, men har ikke innhentet uttalelser fra alle de som har opplevd ham som en brobygger.

Jeg har med interesse og forundring lest Vårt Lands angrep på Jan-Aage Torp i et stort oppslag sist lørdag. Her fremstilles han som en «døråpner for ultrareaksjonære» og som «Guds barnevernslobbyist».

Avisen intervjuer sterke kritikere som religionshistoriker Ingrid Vik og statsviter Jørn Holm-Hansen, men har ikke innhentet norske motstemmer eller innhentet uttalelser fra alle de som har opplevd Torp som en brobygger, ikke bare internasjonalt, men også i Norge.

Torp er slett ikke snever

Dette kommer blant annet til uttrykk i hans tv-programmer med gjester av ulike livssyn, ekspertise og livserfaring. Inntrykket av at han er «døråpner» må i integritetens navn også skildre at han like gjerne åpner dører for sekulære og liberale nordmenn.

Torp er slett ikke snever, slik Vårt Land forsøker å fremstille ham. Han har i flere år samarbeidet med norske fagfolk innen psykologi, juss og sosialarbeidere, i kampen mot det vi opplever som barnevernets overgrep mot familier som blir fratatt sine barn på et feil eller altfor spinkelt grunnlag. Det er gjennom dette felles interesseområdet jeg er blitt kjent med Torp.

Torp hjelper utsatte familier

Jeg har ikke grundig kjennskap til hans religiøse arbeid i inn og utland, og mange av hans hjertesaker faller utenfor mitt kompetanse- og interessefelt, men i vårt samarbeid omkring norsk barnevern fremstår han som saklig, engansjert og lite fordomsfull.

Han hjelper familier, mange utenlandske, som urettmessig har vært utsatt for barnevernets overdimensjonerte og inkompetente inngripen i utsatte familier, totalt uten egen vinning.

I mitt samarbeid med Jan-Aage Torp innen dette feltet, har hans engasjement vært preget av god sakkunnskap og samarbeidsvilje.

—  Einar C. Salvesen

Mitt inntrykk er at han, slik undertegnede også er fullt på det rene med, er innforstått med at i enkelte saker må barn tas ut av hjemmet på grunn av vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Realiteten er imidlertid at norsk barnevern i mange saker feilvurderer, mistolker og på et svært spinkelt grunnlag går til akutt omsorgsovertakelse av barn, nekter dem samvær med biologiske foreldre som kanskje befinner seg i en midlertidig krise og slik ødelegger forholdet mellom foreldre og barn.

Dette fører også til at en gjenforening mellom barn og biologiske foreldre, som i de fleste saker ligger i Lovens intensjon, blir vanskelig og smertefull for barna. Dette uhyre viktige poenget er grepet fatt i fra Europadomstolen i Strasbourg og har ført til at også Høyesterett har lagt nye føringer som norske domstoler skal følge.

Norsk barnevern derimot sitter fast i en hengemyr av prinsippiell og fordomsfull tenkning som er til stor skade for mange norske familier.

Har spilt nøkkelrolle

Undertegnede har i samarbeid med mange andre fagfolk tatt til orde for en endring i barnevernets og domstolens praksis over lang tid.

Jan-Aage Torp spilte en nøkkelrolle ved å knytte Europarådets spesialrapportør om norsk barnevern i 2017-18 til norske fagfolk og barnevernsofre, og derved tilrettela han for at Europarådets parlamentarikerforsamling i juni 2018 kunne vedta en sterk resolusjon som satte søkelyset på overgrepene i norsk barnevern.

Det ville vært rimelig om Vårt Land hadde en mer nyansert fremstilling

—  Einar C. Salvesen

Dette har igjen skapt grobunn for at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg har kunnet åpne nesten 40 nye saker mot norsk barnevern siden juli 2019.

Selv har jeg også hatt god kjennskap til de to sakene som Vår Land nevner i sin artikkel, Naustdalsaken og et tilfelle der en ung mor fikk asyl i Polen. Begge sakene viser med all tydelighet norsk barneverns totale mangel på evne til å utvise empati, fleksibilitet og bidra til å finne gode løsninger.

Toleranse og åpenhet

I mitt samarbeid med Jan-Aage Torp innen dette feltet, har hans engasjement vært preget av god sakkunnskap og samarbeidsvilje. Som nevnt har jeg lite kjennskap til hans religiøse og politiske ståsted, men innen det felt vi har samarbeidet opplever jeg ham som en person som møter sine motstandere og samarbeidspartnere – fra høyst ulike miljøer – med toleranse og åpenhet.

Det ville vært rimelig om Vårt Land hadde en mer nyansert fremstilling i sin analyse enn det som fremkommer i artikkelen sist lørdag.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt