Verdidebatt

Vi vil gi Oslo-rektorene honnør

NLA: Rektorene viser at deres lojalitet til elever og foreldre er viktigere enn lojaliteten til en institusjon de samarbeider med.

Tre skoler i Oslo har valgt å avslutte samarbeidet med NLA Høgskolen og vil ikke lenger tilby praksisplass for studenter fra denne institusjonen. Skolene begrunner dette valget med NLAs syn på homofilt samliv. Rektorene ved skolene mener etterlevelse av NLAs verdidokument kan medføre etiske utfordringer på skoler når elever lever med foresatte av samme kjønn.

Lojalitet til elever og foreldrene

Vi vil gi rektorene honnør for at de er seg sitt profesjonsetiske ansvar bevisst, og at de viser så tydelig at deres lojalitet til elever og foreldre er viktigere enn lojaliteten til en institusjon de samarbeider med. I Lærerprofesjonens etiske plattform heter det: «Den enkeltes egenart og personlige integritet fordrer respekt. Det skal ikke forekomme noen form for undertrykkelse, indoktrinering eller fordomsfulle vurderinger.»

Vi vil understreke at lærere og skoleledere har et spesielt ansvar for å ivareta elever og foreldre som tradisjonelt har vært utsatt for fordommer, noe som i høyeste grad gjelder LHBT+-personer. Læreres lojalitet til eleven omfatter også elever som står i den krevende prosessen det kan være å finne ut av sin identitet som homofil.

Vi ser det som særdeles viktig at rektorene løfter frem den etiske kompleksiteten i denne saken

Vi er uenige med Lile

Når NLAs verdidokument blir tatt opp som sak i Lærerprofesjonens etiske råd, er det Lærerprofesjonens etiske plattform som legges til grunn for diskusjonen. Vi verken kan eller ønsker å foregripe diskusjonene i rådet, men i og med at rådsmedlem Hadi Strømmen Lile har gått ut med sterke synspunkter i saken, ønsker vi allerede nå å markere at vi er uenige med ham.

Ifølge Lile mangler rektorene på Oslo-skolene juridisk dekning for sitt valg om å avslutte samarbeidet med NLA. Vi mener dette fører til en altfor ensporet diskusjon. I komplekse saker er det lite hensiktsmessig kun å holde seg til ett spor. Etisk refleksjon innebærer å vurdere ulike perspektiver både hver for seg og opp mot hverandre. NLAs verdidokument kan opplagt oppleves som diskriminerende av personer og grupper som skolen har et ansvar for å beskytte mot fordommer og diskriminering. Lærernes eksplisitte profesjonsetiske ansvar fordrer en kritisk refleksjon om hva som er elevens beste, og vi ser det som særdeles viktig at rektorene løfter frem den etiske kompleksiteten i denne saken.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt