Verdidebatt

Når noen du er glad i, slår deg

Vold og overgrep er alvorlige kriminelle handlinger. Smerten er ekstra stor når noen man er glad i, slår deg eller utsetter deg for overgrep.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Erna Solberg

Statsminister

I dag er det 25. november, den internasjonale dagen mot vold mot kvinner, og starten på den årlige 16 dagers kampanjen mot vold. Dessverre er det fortsatt behov for markeringen.

Hva er det med vold i nære relasjoner og hvorfor får det vedvare i et såpass likestilt samfunn som vårt? Det finnes ikke bare ett svar, men la meg peke på noen av de utfordringene vi må adressere fremover.

Omvendt voldsalarm

Mange ofre for vold i nære relasjoner utsettes for vold og trusler også etter at forholdet har tatt slutt. Flere søker tilflukt ved landets flere krisesentre. I ytterste konsekvens fører vold i nære relasjoner til tap av liv. De senere årene er det iverksatt en rekke tiltak for å styrke politiets arbeid med å forebygge og bekjempe denne kriminaliteten. Verktøy for å vurdere risiko for vold, besøksforbud og omvendt voldsalarm er noen av tiltakene politiet kan benytte. Det er viktig for regjeringen at det er voldsutøveren som bærer byrden, ikke den som utsettes for vold. Omvendt voldsalarm innskrenker voldsutøvers bevegelsesfrihet og bidrar til økt trygghet og mulighet for livsutfoldelse for den utsatte. Omvendt voldsalarm skal brukes mer.

LES OGSÅ: Flest innvandrere ofre for partnerdrap

Partnerdrapsutvalget

Hvert fjerde drap i Norge er partnerdrap. I sju av ti partnerdrapssaker har det vært forutgående voldsbruk. Det betyr at vi har fått et forvarsel. Regjeringen har satt ned et eget utvalg som gjennomgår drapssaker der gjerningspersonen er tidligere partner. Målet er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering i forkant av partnerdrapssakene. Utvalget leverer sin utredning 15. desember i år og vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere hvordan vi bedre kan forebygge og forhindre slike drap fremover.

Vi må skape tillit

Å snakke om vold i nære relasjoner bidrar til å fjerne skammen og skylden som mange av de utsatte opplever. Økt åpenhet vil senke terskelen for å melde fra. Den som er i et voldelig forhold må vite at det er hjelp å få. Et viktig bidrag for å øke tilliten til politi og andre tjenester, er støttesentre for kriminalitetsutsatte i politidistriktene. Sentrene ble etablert i 2017, og deres rolle er å bidra til at den utsatte opplever møtet med politiet og de øvrige tjenestene som så trygg og god som mulig.

Vold i nære relasjoner kan ha konsekvenser for mange områder i livet. Den som er utsatt kan derfor ha behov for bistand fra en rekke ulike tjenester over tid. Det er et mål at hjelpen som gis er helhetlig, samordnet og likeverdig. Opprettelsen av Prosjekt November på Stovner politistasjon i Oslo har satt en helt ny standard for dette arbeidet. Her settes den utsatte i sentrum gjennom en helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Tett kobling mellom politiets beskyttelsestiltak og praktisk bistand av utsatte og utøvere, har gitt arbeidet systematikk og struktur og bidrar til at volden opphører.

LES OGSÅ: Mener det nyoppnevnte partnerdrapsutvalget har lite kompetanse om drapsforebygging

Forebygging

For mange voksne og barn lever med gjentagende vold over lang tid. Vårt fremste mål er å forhindre at vold i nære relasjoner skjer, men forebygging kan også handle om å stoppe pågående vold og beskytte mot nye overgrep. God forebygging kan spare utsatte for betydelige lidelser. Tidlig innsats og langsiktighet i det forebyggende arbeidet er den mest effektive bruken av fellesskapets ressurser.

Utfordringene vi står ovenfor skal møtes med handling. Voldsutøverne skal møtes med straff. Regjeringen vil legge frem en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner i februar. I handlingsplanen skal vi bygge innsatsen rundt en helhetlig og samordnet politikk som legger til rette for effektiv forebygging, bistand, beskyttelse og straffeforfølgning, slik Istanbulkonvensjonen krever. For første gang vil en handlingsplan også ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn.

Målet vårt er et samfunn uten frykt for vold og lemlestelse fra personer som står oss nær.

LES MER:

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt