Verdidebatt

Et digitalt psykisk helsetilbud for barn og unge i Nepal - er det mulig?

FORUT har siden 2015 arbeidet for barn og ungdoms psykiske helse som del av sitt utviklingssamarbeid med våre partnerorganisasjoner i Nepal. Nå utvider vi engasjementet og har sammen med IT- og konsulentselskapet CGI startet arbeidet med digitalisering og tilpasning av helsesystemer for psykisk helse i dette hardt prøvede landet.

Digitale helsetjenester har aldri vært viktigere. Daglig leser vi nå nyheter fra inn- og utland om hvordan koronapandemien presser fram digitale løsninger når fysiske konsultasjoner er umulig. Fra før vet vi at mange aldri har hatt tilgang til slike konsultasjoner overhode. For barn og unge i Nepal fantes det ikke et behandlingstilbud inntil FORUT og vår partner CWIN - Child Workers in Nepal i 2015, med godkjenning fra det nepalske helsedepartementet, startet opp en barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/dagklinikk ved Kanti Children’s Hospital i Katmandu.

Et internasjonalt offentlig-privat helsesamarbeid

Det startet med Nepals eneste barnepsykiater, Dr. Arun Raj Kunwar. Nå leder han en avdeling med fem psykiatere og fire psykologer. Norske psykiatere har bidratt til at hele staben har fått støtte til spesialisering innen barn og ungdoms psykiske helse.

I 2019 resulterte dette i hele 4503 konsultasjoner på klinikken på Kanti. Det har blitt lagt ned en stor innsats for å nå ut til skoler, helsestasjoner og andre institusjoner med opplærings- og orienteringstiltak. Klinikken produserte i tillegg 12 fag- og forskningsartikler, og to veiledninger om barn og ungdoms psykiske helse. Klinikken på Kanti er også blitt med som en av avtalepartene i det DIKU-finansierte NORPART-samarbeidet, sammen med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og Tribhuvan University Teaching Hospital, Kathmandu. Formålet er å styrke høyere utdanning innen psykisk helse i Nepal og Norge.

Et digitalt helsetilbud for sårbare barn og unge i Nepal

I et så uveisomt land som Nepal vil digitale verktøy gi muligheten til å overvinne geografisk avstand mellom helsepersonell i førstelinjen og spesialisthelsetjenesten i hovedstaden. Klinikken på Kanti barnesykehus er det eneste kompetansesenteret for barne- og ungdomspsykiatri i landet. Målet vårt er derfor å etablere strukturer for fjernkonsultasjoner og henvisninger.

Dette var bakgrunnen for at FORUT I fjor høst innledet et intensjonssamarbeid med CGI  om digitalisering og tilpasning av helsesystemer for psykisk helse i utviklingsland. CGI er et stort internasjonalt design- og teknologifirma. Acando, som ble kjøpt opp av CGI i fjor, har levert flere av de sentrale dataløsningene som er i bruk i norsk helsevesen. Nepal er første case for dette samarbeidet, men CGI legger opp til å bygge strukturer som vil kunne oppskaleres og tilpasses andre utviklingsland også.

CGI og FORUT har nå levert en søknad til Innovasjon Norge under ordningen "Visjon 2030 - løsninger for helse og utdanning i utviklingsland". Vi kaller konseptet myCare.

myCare bygger på WHOs program for psykisk helse

Innsats innenfor psykisk helse i utviklingsland, inkludert Nepal, forstås best i lys av WHOs Mental Health Gap Action Programme (mhGAP). Hovederkjennelsen som ligger til grunn for mhGAP er det store tapet i helse og økonomisk utvikling som følge av manglende psykisk helsetilbud, med tapt verdighet og brudd på menneskerettigheter, og de store gapene i tilbud og systemer i alle land. For å tette gapene går WHO inn for samarbeid mellom WHO, landenes helsemyndigheter og sivilsamfunnsaktører. "Task sharing", dvs. involvering av ikke-spesialisert personell i lokalsamfunn i innsats for psykisk helse, er en av hovedstrategiene. I den forbindelse har WHO laget viktige verktøy, blant annet apper for helsepersonell i første linje (e-mhGAP). FORUT har defor hatt dialog med WHO i Genéve i dette arbeidet. Utgangspunktet for my Care er mhGAP-løsningene fra WHO og CGI vil bygge løsninger på toppen av disse for screening, saksregistering, fjernkonsultasjoner, datafangst og opplæring

Samarbeid for utvikling

Vår tids utfordringer løses gjennom samarbeid på tvers av fagmiljøer og landegrenser. Vi ser at samarbeidet mellom FORUT, vår partner CWIN og norske og nepalske fagmiljøer innen helse og teknologi har et stort potensial og kan utvides betydelig. Det vil også kunne ha ringvirkninger utenfor Nepals grenser og vi utvider stadig vårt faglige nettverk i dette arbeidet. Siste eksempel på dette er Universitet i Oslo sitt helsedigitaliseringsprogram HISP. Dette fagmiljøet har kunnskap og ekspertise på oppbygging av helsedatasystemer i utviklingsland, blant annet fra DHIS2-systemene som p.t. brukes i 65 lav- og mellominntektsland. HISP vil bidra inn i utviklingen av myCAre.

FORUT har hittil finansiert dette arbeidet med egne midler, i samarbeid med norske fagmiljøer og egne støttespillere. Vi setter opp et eget klinikkbygg for å gi avdelingen tilfredsstillende arbeidsforhold og for å muliggjøre innlegging av barn og unge på egne avdelinger. Byggingen har pågått gjennom hele 2019 og er planlagt ferdig i første halvår 2020. Da utviklingsminister Dag Inge Ulstein var på et kort besøk i Nepal i november 2019, besøkte han klinikken og bygget som er under oppføring. Fra 2019 er deler av driften er inne i rammeavtalen med Norad, mens nybygget er i sin helhet finansiert av FORUTs egeninnsamlede midler

NCD-strategien representerer et tidsskille i utviklingspolitikken

Vi håper å vinne fram med søknaden til Innovasjon Norge. Men i fjor skjedde det også noe annet som representerer et tidskille i norsk utviklingspolitikk. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helseminister Bent Høie la frem strategien "Bedre helse, bedre liv" om innsats for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer (NCD). Her ble for første gang psykisk helse tatt inn som prioritert innsatsområde i utviklingspolitikken.  Og siden NCD-strategien legger til grunn at det er ønskelig å bidra til utviklingen av globale fellesgoder innenfor helseinformasjon, digitalisering og forskning, ser vi at kombinasjonen av mhGAP og myCare vil være et slikt fellesgode. Initiativet vårt er derfor også et bidrag til det unike tankegodset som norske NCD-strategien representerer.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt