Verdidebatt

"Og jeg vil gi mine to vidner ..."

Jeg ønsker svært gjerne at muslimer deltar for å utvikle en tråd etter dette innlegget angående noen vers fra Johannes' Åpenbaring.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kristne har ikke - som jeg enda har oppdaget her på verdidebatt (eller andre nettsteder) kunnet, villet eller brydd seg om å gjøre rede for hvem disse to vitner av Jesus (og enda tidligere profeter) er som omtales på denne måten, men kristne er selvfølgelig etterlengtet velkommen til å delta med sine innspill om et slikt emne her:

Og jeg vil gi mine to vidner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, klædd i sekk.
Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre.
Og dersom nogen vil gjøre dem skade, da går det ild ut av deres munn og fortærer deres fiender; ja, dersom nogen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den måte.
Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noget regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil.
Og når de har fullført sitt vidnesbyrd, da skal dyret som stiger op av avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem.
Og deres lik skal ligge på gaten i den store by, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten, der hvor og deres herre blev korsfestet.

Hvordan betrakter muslimene Johannes 'Åpenbaring – og spesielt teksten som nevnt?
Disse to vitnene, som altså har en regjeringstid på 1260 år (profetisk å forstå med dager som år, noe jeg i tidligere innlegg og kommentarer har gjort rede for her på forumet) må ha dukket opp på verdensarenaen etter Johannes' Åpenbaring var gjort kjent, men før innledningen av dommens dag, fordi det er jo om Jesus disse to også vitner om - i tillegg til den myndighet de ellers er gitt å utøve. Det er dreier seg jo om profeter med en myndighet som kan sammenlignes med den Moses var gitt.
"Problemet" er bare at innenfor nevnte tidsramme har hittil bare Muhammed åpenbart Guds vilje med 'Ali som hans rettmessige fortolker. Dersom vi ser bort fra Muhammed og 'Ali som nevnte vitner i Johannes' Åpenbaring; hvem er da disse to vitnene?

Etter mitt skjønn befinner vi oss ikke i tiden nå for en slik guddommelig myndighetsutøvelse, og lite tenkelig er det at en slik myndighetsutøvelse - åndelig bekjempet av en betydelig jordisk makt omtalt som dyret - skulle komme etter at dommens dag er innledet - for ikke å si etter dommens dag. Heller ikke fremgår dette som noen mulighet av teksten videre i Johannes' Åpenbaring. Når dommens dag innledes er IKKE det guddommelige budskap og virketiden tilkjennegitt med et slikt myndighetsmandat. Altså er begynnelsen av profettiden for disse høyst sannsynlig mer enn 1260 år før vår tid.

Som jeg allerede har nevnt gir teksten fra Åpenbaringen oss hjelp til å identifisere vitnene ved at en sterk myndighetsutøvelse av jordisk makt skulle oppstå ved begynnelsen av tidsregningen for disse to vitnenes regjeringstid - og det også i det samme området. For så at denne makten omtalt som dyret nærmest institusjonaliserer profetenes vitnesbyrd inn under sin maktutøvelse og med det "dreper" ånden i vitnesbyrdet.

Det som kan være noe usikkert for de fleste troende av Guds dager (og andre som ønsker å fabulere om dommens dag på egen hand) er når denne dag innledes. Men siden det er temmelig opplagt at en slik guddommelig myndighetsutøvelse som nevnt er noe fjernt fra vår tid (i alle fall eksempelvis etter vestlige "skrik" om reformasjon av islam å bedømme), så skulle det vel være mulig å komme frem til et svar på det jeg etterlyser her.
Et høyst menneskelig forhold er det om man ikke forstår hellige tekster eller endog feiltolker slike, men noe annet og langt mer bekymringsfullt er det etter mitt skjønn om det finnes troende som ikke har registrert – eller endog ikke ønsker å være seg bekjent av to vitner etter Guds vilje med en regjeringstid på 1260 år – og det til og med etter Jesu dager her på jorden.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt