Leder

Vårt Land mener: «Ikke overdriv konflikten»

Det er utvilsomt konflikter om ressursbruk mellom samisk reindriftsnæring og det norske samfunnet. Men det er viktig å ikke overdrive konflikten slik at den framstår som uløselig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I forbindelse med demonstrasjonene om Fosen-saken, har det flere ganger vært hevdet at reindriftsnæringen legger beslag på 40 prosent av Norges areal. Noen har derfor ment at dommen i denne saken innebærer at det blir umulig med næringsutvikling og energiutbygging i store deler av landet. Det har blitt et argument for at det blir tatt altfor mye hensyn til reindriftssamene, og Fremskrittspartiets leder har brukt det som et argument for å si opp våre internasjonale avtaler.

Ingen er tjent med at konfliktene settes på spissen med å spre urealistiske eller feilaktige forestillinger.

—  Vårt Land

Men det reelle arealet med beiteområdet som reindriftsnæringen benytter er langt lavere. I de førti prosent er regnet inn både tettsteder, jordbruksareal, vann og veier. Det er også mulig å ha annen virksomhet innen de områdene hvor det drives reindrift. Men de som driver denne næringen opplever at arealene de kan benytte stadig innskrenkes.

Spesiell situasjon på Fosen

Dommen i Høyesterett innebærer at det på Fosen er i drift en vindmøllepark som ikke har noen gyldig konsesjon. Det er med andre ord statens saksbehandling som her har skapt en spesielt vanskelig konfliktsituasjon der, som det er statens ansvar å løse.

Men det er ikke slik at dommen innebærer at det ikke kan bygges vindkraft eller foretas annen utbygging andre steder. Poenget er at inngrepene ikke må være slik at det blir umulig å drive reindriftsnæring. Fosen-dommen vil gjøre det nødvendig at man er grundigere med å ta slike hensyn i utbyggingssaker, og det er bra.

Uenighet blant samer

Også mellom samer som driver reindrift og andre samer er det interessekonflikter. Noen mener at det blir lagt for mye vekt på reindriftsnæringen i forhold til andre samiske næringer. Det er noe av bakgrunnen for at det i Sametinget er blitt flere representanter for et annet parti enn Norske Samers Riksforbund.

Men det er trolig ganske bred enighet blant alle samer om at den samiske reindriftsnæringen må sikres en framtid, fordi det er en viktig del av den samiske kulturen. Uenighet om vektlegging mellom interessene i konkrete saker er en sunn og naturlig del av demokratiet, og det gjør ikke Sametinget noe mindre representativt at de kommer til partipolitisk uttrykk.

Samenes rettigheter som urfolk handler ikke om hvem som kom først av samer og nordmenn. Urfolksrettigheter er definert i internasjonale konvensjoner. Høyesterett er selvsagt klar over dem. Dommen bygger ikke på en misforståelse om hvem som kom først, slik noen har hevdet.

Det er vanskelige konflikter som må løses omkring den samiske reindriftsnæringen. Men ingen er tjent med at konfliktene settes på spissen med å spre urealistiske eller feilaktige forestillinger.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder