Leder

Ikke se til Sverige

I Sverige kan prester komme til å miste jobben dersom de ikke vil vie likekjønnede. Det er ingen naturlov at Den norske kirke følger etter.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land skriver i dagens avis at grupperinger i Svenska kyrkan vil foreslå at prester som ikke vil vie likekjønnede, skal avkrages. Med andre ord risikerer konservative prester å miste jobben dersom forslaget går gjennom.

Skal kirken være kirke – og ikke et politisk parti – må den fortsette å samle bredt

—  Vårt Land

Politisk organisering

Svenska kyrkan har en annen måte å organisere kirkedemokratiet på enn Den norske kirke (DNK).

I Sverige er det de parlamentariske partiene som stiller liste også til kirkevalg – i Norge har kirkelige valglister ikke noe med politikken for øvrig å gjøre. Dermed oppstår også andre dynamikker i Sverige enn i Norge.

Det er grunn til å tro at de som engasjerer seg i kirkedemokratiet hos oss i større grad enn i Sverige har sin primære motivasjon i kirkelig tilhørighet. Mens det i politikken er legitimt å bruke flertallsmakt til å overdøve mindretall, er det (i det minste i norsk virkelighet) en mye større forståelse av at kirken er et uenighetsfellesskap og må organiseres deretter. Det er noe annet enn politikk som forener kirken.

Gard Realf Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke, uttaler til Vårt Land at det er uaktuelt å frata prester i DNK kappe og krage fordi de ikke vil vie likekjønnede. I DNK finnes det to vedtatte syn på inkluderende vigsel, og mindretallet er stort og levende. Ingen stiller spørsmål ved at det er en legitim del av kirken.

Noen vil imidlertid trekke en parallell til spørsmålet om samarbeid med kvinnelige prester. Som kjent har Bispemøtet vært tydelige på at alle prester må kunne samarbeide med kollegene, uansett kjønn, dersom de vil arbeide i DNK. Med andre ord finnes det også grenser for hvilke mindretall som kan oppføre seg som de vil til ulempe for andre.

DNK har ikke to syn på kvinnelige prester, men ett. Dette forventes alle å respektere.

To syn

Så lenge DNK har to syn i spørsmålet om inkluderende vigsel, vil ikke prester miste jobben for å leve etter ett av dem. Det er et gode for en kirke at den kan romme en bredde av meninger og praksiser på mange felter.

Det er heller ingen naturlov at det som skjer i Sverige må skje i Norge noen år etter. Like fullt er det viktig å fortsette å minne det liberale flertallet om at det til en stor del er deres ansvar å opprettholde et godt meningsrom i DNK. Skal kirken være kirke – og ikke et politisk parti – må den fortsette å samle bredt.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder