Leder

Bygda drar innpå

Ny forskning viser at de økonomiske forskjellene mellom by og bygd krymper. Utviklingen har vart over tid og er positivt. Men økte forskjeller i byene er bekymringsverdig.

Vi har over lang tid hatt inntrykk av at forskjellene mellom by og bygd øker. Men faktisk viser fersk forskning at de økonomiske forskjellene mellom sentrale og rurale strøk har krympet over tid. Disse funnene ble presentert i en kronikk i Dagens Næringsliv av forsker Simen Markussen ved Frischsenteret.

Sprikende tendenser

Men undersøkelsen viser flere tendenser som går i ulike retninger. Den andre store trenden er at byene blir stad mer segregert. Det betyr altså at de får større forskjeller. Der skiller Oslo seg negativt ut. Vi får store nabolag og bydeler i byene med høy inntekt, mens andre nabolag har lavere inntekt. Vi ser altså både tendenser i riktig og feil retning.

Slik historien har vist er det en klar fordel at samfunn har små forskjeller. Når forskjeller blir store vet vi historisk at det bidrar til polarisering og ustabilitet. Dersom noen er i tvil om denne effekten av ulikhet, kan det være nyttig å se til USA. Der har ulikhetene økt, og den rikeste lille andelen disponerer store deler av landets rikdom og kapital.

Bygda på vei opp

Den krympende forskjellen mellom by og bygd er imidlertid en svært positiv og viktig utvikling. Norge har gjennom store deler av etterkrigstiden hatt et uttalt mål å bosette hele landet. Det er det mange grunner til. Noen av de realpolitiske grunnene handler om sikkerhetspolitikk og beredskap. En tilstedeværelse i hele landet er viktig av sikkerhetspolitiske grunner. Dersom hele befolkningen bor i byen, vil det dessuten gå utover matberedskap. Betimelig nok er dette på nytt blitt et teama under pandemien.

I det vi ofte kaller for Distrikts-Norge har mange små og mellomstore bedrifter mange naturlige fortrinn, og har de siste årene vist seg seg svært konkurransedyktig. Dette bidrar til økte inntekter og forhåpentligvis også økt bolyst over tid.

Flere fattige i byen

Men at byene blir mer segregert og får økt grad av fattigdom, gir grunn til bekymring. Forskningen peker på økt segregering i Oslo og områdene rundt Oslofjorden (Drammen, Moss, Fredrikstad/Sarpsborg, Tønsberg, Larvik/Sandefjord). Økonomisk segregering og innvandring henger tett sammen. Innvandrere har langt lavere inntekt enn resten av befolkningen.

Derfor må politiske myndigheter tenke på flere utviklingstrekk når de legger planer for å minske forskjellene i Norge. Det er viktig å støtte opp om den positive trenden som gjør at bygda løfter seg. Men den store utfordringen ligger i dempe de økte forskjeller vi nå ser i de største byene.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder