Kommentar

En barnehagesektor moden for endring

Den norske barnehagepolitikken er suksesshistorie. Men de siste årene har vi sett en bekymringsfull utvikling. Nå må vi ta grep.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Gode barnehager er utrolig viktig for barn og unges utvikling. I barnehagene bygges trygghet, og der får barna erfaringer de trenger på veien videre. Utvikling av barnehagetilbudet har også vært uvurderlig for likestillingen, for arbeidslivet vårt og for samfunnet i stort. Derfor er det så viktig at vi sikrer en fortsatt god utvikling av barnehagesektoren fremover.

For regjeringen betyr det at vi må ta tak i to ting. For det første ønsker vi å ta tilbake kontrollen over barnehagenes økonomi. Og for det andre ønsker vi å jobbe for et barnehagetilbud av enda høyere kvalitet – og av jevnt høy kvalitet over hele landet.

Pengene skal gå til barna

For å ta det første først. I årevis har private barnehager gått med milliardoverskudd. Flere har tatt ut store gevinster ved salg av eiendom, og utenlandske investorer kjøper seg inn på eiersiden fordi norske barnehager er blitt god butikk. Det er behov for å ta tak – og vi har allerede startet på jobben.

Derfor må alle barnehager fra neste år være organisert som egne rettssubjekt, med egne regnskap. Det gjør det langt enklere å føre tilsyn med at tilskudd og foreldrebetaling når frem til barna. I dag er det vanskelig for myndighetene å følge pengene som går inn i store konsern, med for eksempel 100 ulike barnehager. Det blir enklere å følge opp med nytt regelverk.

Det er viktig for meg å poengtere at vi ikke vil private barnehager til livs. Tvert imot. Halvparten av norske barn går i en privat barnehage

—  Tonje Brenna, kunnskapsminister og sommergjest

Stortinget har også endret reglene slik at barnehageselskapene som hovedregel ikke lenger får drive med annen virksomhet i samme selskap. Også dette bidrar til bedre kontroll med at pengene faktisk går til barna – og ikke til eiendomsdrift, sykehjem eller annen virksomhet kjedene kan være involvert i.

Ikke minst er barnehagene pålagt å melde fra om salg og andre organisatoriske endringer. På den måten får det offentlige bedre kontroll og oversikt over bevegelsene i sektoren, og kommunene kan vurdere om de vil kjøpe barnehagen selv.

Dette er bare noen av endringene vi har gjort, og vi vil vurdere flere endringer for å sikre kontroll og hindre kommersialisering i tiden fremover.

Forsvarlig privat virksomhet

Det er viktig for meg å poengtere at vi ikke vil private barnehager til livs. Tvert imot. Halvparten av norske barn går i en privat barnehage. Og vi skal jobbe for at ungene har det godt – uavhengig av hvem som eier og driver barnehagen de går i.

Så er det også viktig å huske på at noen private barnehager også går med underskudd. Det er heller ikke bra. Det skal være mulig å drive forsvarlig og godt som privat virksomhet.

Men vi må vite at de 27 milliarder kronene som hvert år går inn i de private barnehagene – i form av offentlige tilskudd og foreldrebetaling – faktisk når ungene våre og bidrar til et bedre tilbud til dem. Pengene skal gå til barnehagedrift, ikke til profitt for eierne.

Minst halvparten skal være pedagoger

Så handler selvsagt ikke all utvikling av barnehagesektoren om det økonomiske.

Det er mye som er bra i norske barnehager, men vi vet at kvaliteten på tilbudet varierer. Og vi vet at kompetansen til ansatte er avgjørende for kvaliteten i tilbudet. Derfor må vi satse nettopp på kvalitet.

Vi skal være stolte av det norske barnehagetilbudet, det er et av de aller viktigste virkemidlene vi har mot ulikhet – og for likestilling.

—  Tonje Brenna, kunnskapsminister og sommergjest

I dag er barnehagelærere i mindretall blant personalet i barnehagene. Det er store forskjeller mellom barnehagene, og i en del barnehager er også andelen barne- og ungdomsarbeidere lav.

Regjeringen vil styrke pedagognormen, slik at minst halvparten av de ansatte er barnehagelærere og vi vil foreslå å øke andelen barne- og ungdomsarbeidere til 25 prosent. Vi vil styrke kompetanseutviklingstilbudet og legge til rette for at flere kan ta fagbrev på jobb.

Sikre at pengene kommer barna til gode

I år var det nedgang i antallet søkere som fikk plass på en barnehagelærerutdanning. I fjor var det særlig mange som fikk tilbud, men det forklarer ikke hele nedgangen. På nasjonalt nivå tyder tall fra SSB på at vi vil få et overskudd av barnehagelærere på sikt. Men det overskuddet må vi bruke til å sikre en større andel barnehagelærere blant de ansatte.

Vi vil fortsette å jobbe for rekruttering og jobbe for å beholde barnehagelærerne i yrket.

Vi skal være stolte av det norske barnehagetilbudet, det er et av de aller viktigste virkemidlene vi har mot ulikhet – og for likestilling. Jeg vil fortsette å jobbe frem en politikk som sikrer at pengene kommer barna til gode og at kvaliteten i barnehagene blir enda bedre.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar