Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at minste­ytelsen i stønadsordningen arbeidsavklaringspenger (AAP) reduseres fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder bare nye mottagere under 25 år. Det skrev VG torsdag. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil bruke pengene staten sparer – «krone for krone» – til tettere oppfølging av de samme ungdommene.

117.000 personer mottar AAP, som sikrer dem inntekt mens de på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Rundt 12.000 er under 25 år, de fleste har aldri vært i jobb. Regjeringen vil også avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottagere. Det er svært bekymringsfullt at antallet yngre uføre i Norge øker. Det er dyrt for samfunnet og meningsløst for den enkelte. Risikoen for at man fortsetter å stå utenfor arbeidslivet, øker også.

Det er helt på sin plass å gi de ungdommene det gjelder, tettere oppfølging for å hjelpe dem ut i ­arbeidslivet. Vi forstår også behovet for å finne treffsikre løsninger. Men i iveren etter å omstille, må man ikke glemme dem som blir negativt berørt av de nye ordningene.

Derfor er det viktig at Anniken Hauglie følger nøye med på hvordan den tette oppfølgingen hun lover, blir gjennomført. Blant annet må kompetansen i Nav-systemet økes. Ønsket til de aller fleste er å komme seg i arbeid, men alle har ikke like stor ­arbeidsevne. Hvordan skal de treffe slik at AAP-ordningen faller heldigere ut for den enkelte og ikke forverrer situasjonen, er avgjørende.

Hauglie mener at ettersom mange av de yngste AAP-mottagerne har ­lettere psykiske lidelser, vil jobb, ­aktivitet og utdanning for dem være helsefremmende. Å finne flere veier tilbake til jobb eller til jobb for første gang, er svært viktig, som også arbeidsministeren er opptatt av. Vi støtter helhjertet tett oppfølging for ungdom som av ulik årsaker faller utenfor arbeidslivet. Men å kutte stønaden uten å skape et bedre alternativ, er ikke veien å gå.