Kultur

Dom klar i Ishavskatedral-saken – sanger tilkjennes fast ansettelse

MUSIKK: – En viktig sak som kan få betydning for andre musikere, sier LOs advokat. Nå har retten talt i tvisten mellom musikerne og menigheten i Tromsø.

Skjev maktbalanse og et økonomisk avhengighetsforhold. Dette er blant aspektene som trekkes frem i domsavsigelsen i tvistesaken mellom musiker Harald Bakkeby Moe og Tromsøysund menighet.

Retten er enstemmig kommet til at Bakkeby Moe har vært å regne som fast ansatt. Dette betyr samtidig at han nå får utbetalt feriepenger fra Tromsøysund sokn opptjent tilbake til 1. januar 2013, og at Tromsøysund sokn plikter å etterinnmelde ham i tjenestepensjonsordningen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk fullt og helt medhold i det juridiske. At det kom frem at dette har vært ulovlige kontrakter, og at det nå kommer inn i ryddige former, det er en stor seier, sier Harald Bakkeby Moe.

– Dette er en viktig sak. Ikke bare for ham, men også for andre musikere i samme situasjon, sier LO-advokat Lars Christian Fjeldstad, som har bistått i tvistesaken.

Holdt konserter hver kveld

Bakkeby Moe er én av tolv musikere som har holdt Midnattskonserter i Ishavskatedralen for hurtigrutegjester gjennom en årrekke. Siden 2013 har de arbeidet på ettårige oppdragskontrakter, der de har holdt konsert hver kveld, året rundt med Tromsøysund menighet som oppdragsgiver.

Enkelte kvelder spiller de også ekstrakonserter for øvrig publikum. Dette er konserter som har gitt menigheten et overskudd på om lag fem millioner kroner hvert år i de virusfrie årene 2017-2019. Men musikerne har reagert, i en konflikt som først ble omtalt i regionavisen Nordlys.

De mener menigheten de i praksis har hatt turnusarbeid tilsvarende faste stillinger hele veien.

Og nå har de fått medhold i Nord-Troms og Senja tingrett. Retten mener det ikke er tvil om at Bakkeby Moe, som er sanger, skal regnes som arbeidstaker.

Retten: Klart behov for vern

«For retten er det langt på vei tilstrekkelig å vise til at han stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet innenfor en turnus og et fast kollegium som fullt ut disponeres av Tromsøysund menighet, og at han er underlagt menighetens ledelse og kontroll på en slik måte at han har svært liten grad av innflytelse på rammebetingelsene for arbeidet han utfører», skriver retten.

Videre: «Når det i tillegg sees hen til at Midnattskonsertene er en stabil, varig og betydelig inntektskilde for Harald Bakkeby Moe, framstår det for retten som klart at han har behov for det vern som følger av arbeidsmiljøloven og ferieloven, herunder stillingsvernet, retten til informasjon om og medvirkning ved planleggingen av arbeidet og vernet etter bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10».

Kåre-Bjørn Kongsnes som leder menighetsrådet i Tromsøysund vil ikke uttale seg om rettens avgjørelse:

– Jeg/vi har ingen kommentarer på dette tidspunkt. Dommen ble forkynt i går og er ennu ikke behandlet i MR, skriver han i en tekstmelding til Vårt Land.

.

Skjev maktbalanse

Og mens Tromsøysund sokn har framhevet at musikerne har hatt frihet til selv å velge om, når og hvor mye de vil delta i Midnattskonsertene, skriver retten at de ikke kan se at musikerne har reell frihet til selv å velge om, når og hvor mye de vil jobbe for menigheten.

«I ordningen med ettårige kontrakter uten rett til fornyelse, der musikerne forplikter seg til å spille i henhold til en turnus som menigheten setter opp, ligger tvert imot en sterk styringsrett for menigheten på dette punktet. Bevisførselen har gitt flere eksempler på at denne skjeve maktbalansen også har fått konkrete utslag for musikerne i praksis.»

– En seier

Fjeldstad sier musikerne har hatt en utrygg arbeidshverdag.

– Tidligere har musikerne gått på 1 års kontrakter med frykt for ikke tilbud om ny kontrakt neste sesong, sier han.

Et viktig tvistepunkt var størrelsen på stillingsbrøken. Her kom retten frem til at Bakkeby Moe var ansatt i en 42,3 prosent stilling. Bakkeby Moe mente stillingsbrøken burde vært høyere.

– Jeg vurderer å anke den delen av dommen som omhandler stillingens innhold. Det må jeg komme nærmere tilbake til når jeg får satt meg nærmere inn i dommen, sier Moe, som mener retten har tatt for lite hensyn til øvetid og forarbeid rundt konsertene.

– Med beregningen de la til grunn, ville dette tilsi at en person i full stilling måtte holdt 330 konserter i løpet av et år. Det betyr med andre ord at jeg må jobbe mye gratis for å kunne utføre disse konsertene.

Advokat Fjeldstad mener likevel at dommen er å se på som en seier:

– Ja, absolutt, det viktigste var å få stadfestet at disse musikerne er arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Det gir dem et vesentlig annet stillingsvern. Nå har de krav på sykepenger og andre rettigheter man har som fast ansatt, som pensjon og krav på ferie – og ikke minst et styrket stillingsvern, sier Fjeldstad .

Kan få ringvirkninger

Hans Ola Rian i Creo tror saken kan få betydning for andre kunstnere i lignende situasjon.

– Det er en del av en trend vi er veldig interessert i, der retten i langt større grad finner at du er arbeidstaker selv om du har en kontrakt som oppdragstaker.

Han trekker frem den såkalte Stendi-dommen, der velferdsselskapet Aleris Stendi ble dømt til å betale over 24 millioner kroner til 22 omsorgsarbeidere. Etter en tre år lang rettskonflikt, fikk de medhold i at de i praksis hadde vært arbeidstakere, selv om de ble behandlet som oppdragstakere.

Rian mener både denne og saken fra Tromsø gir Creo gode argumenter for å kunne «hevde at våre medlemmer skulle vært arbeidstakere i flere tilfeller».

– Vi har mange medlemmer som går i et oppdragstakerforhold der det høyst sannsynlig burde vært et arbeidstakerforhold. Og denne dommen trekker frem mange gode momenter som vi vil diskutere om vi kan bruke. Vi har tidligere fremmet krav overfor KS om at dem som jobber for Den kulturelle skolesekken, bør være arbeidstakere når de er på turné. Det samme kan gjelde musikere som sitter i orkestergraven kveld etter kveld, eller folk som gjør gjentatte oppdrag for NRK og andre mediebedrifter.

Hans Ole Rian

Menigheten tilkjennes sakskostnader

Retten skriver på sin side at Moe ikke kan «anses for å ha vunnet saken», og viser da til at stillingsomfanget utgjør et vesentlig tvistepunkt, og at erstatningskravet i realiteten er bygget opp av flere poster. Den dominerende delen av saken handlet om erstatning for inntektstap fra og med juni 2018 til og med domstidspunktet, men her fikk han ikke medhold, og derfor er ikke grunnlag for å tilkjenne ham sakskostnader, uttaler retten.

Han fikk heller ikke medhold i kravet om å midlertidig gjeninntre i stillingen. Her la retten vekt på at formålet med retten til å fortsette i stillingen under en tvist, er å «sikre kontinuitet i arbeidsforholdet og gjøre det mulig for arbeidstaker å fastholde stillingen dersom oppsigelsen senere blir kjent ugyldig». Dette formålet slår ikke til i saken, der Bakkeby Moe har fratrådt dels på grunn av tvisten knyttet til klassifiseringen av avtalen med Tromsøysund sokn og dels fordi hans arbeidsoppgaver i kirken er midlertidig bortfalt, skriver retten. Siden Tromsøysund menighet vant fram på dette punktet, tilkjennes de 26.250 kroner i sakskostnader. Moe tilkjennes forøvrig 30.000 i erstatning for ikke-økonomisk tap i tillegg til etterbetaling av feriepenger og etterinnmelding i menighetens pensjonsordning.

Midtnattskonsertene er innstilt på grunn av smittesituasjonen, men når det starter igjen, ser Moe likevel ingen grunn til at han ikke skal tilbake igjen:

– Slik jeg ser forstår det, vil jeg være å betrakte som ansatt i henhold til dommen. Det vil unektelig kjennes litt rart ut å være på jobb der igjen. Men jeg ser ikke at det skal være noe problem å utføre jobben. Dette er jo ingen ny konflikt. Den er kommet til retten nå, men har jo vart over mange år, sier Moe, og forteller at saken har vært en øyeåpner for de involverte.

– Selv om vi har jobbet der hver natt over flere år, har vi jo ikke visst at vi hadde krav på ansettelse.
Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur