Kultur

Mediestøttemeldingen vil styrke NRK og lokalavisene

NRK-lisens over på skatteseddelen, og mer penger til lokalaviser. Det er to nye tiltak i Regjeringens Mediestøttemelding.

– I vår tid deltar NRK i et verdensmesterskap hver eneste dag, med HBO og Netflix som hovedkonkurrenter. NRK er en grunnleggende dannelsesinstitusjon, vi vil ha en sterk, uavhengig og reklamefri allmennkringkaster. Når vi nå tar bort lisens og etablerer ny finansieringsmodell for NRK, er det for å styrke den viktige funksjonen NRK har, sier Trine Skei Grande.

Kulturministeren understreker at en ny modell må gi forutsigbarhet.

– Rammene vil bli lagt for fire år av gangen. Det er viktig, også med tanke på at NRK vil få nye ansvarsområder. Vi ønsker at vår allmennkringkaster skal dekke nye temaområder. Blant annet er det ønskelig at de dekker både tematiske og geografiske skyggelandskaper.

LES MER: Leservekst for Vårt Land

Finansiering

Lisensinnbetalingene skal erstattes over statsbudsjettet og finansieres gjennom en reduksjon av personfradraget.

– For min mor på 88 år betyr det rundt 200 kroner, for de fleste av oss vil det bli omtrent det doble – mot dagens årlige beløp på over 3000 kroner, sier Grande.

Den nye mediestøttemeldingen, Mangfald og armlengds avstand - Mediepolitikk for ei ny tid, ble lagt frem på Landslaget for lokalavisers konferanse i Drammen i går. Det var ikke tilfeldig.

Regjeringen ønsker å styrke norske lokalavisene.

– Vi må unngå hvite flekker på Norgeskartet, gjennom omfordeling av støtte til små, lokale aviser – det betyr at det blir litt mindre til de større avisene som mottar pressestøtte. Lokalavisene er uhyre viktige for den demokratiske infrastrukturen. Lokalavisene gir stemme til de stemmeløse, styrker lokaldemokratiet og gir nordmenn mulighet for enda mer informerte valg, også lokalt, mener Grande.

LES MER: Mediemangfoldsutvalgets innstilling

Like stor pott

Potten for pressestøtte skal holdes på dagens nivå. Regjeringen tar utgangspunkt i budsjettrammen for mediestøtte i 2019. Støtten for perioden 2020 – 2022 skal justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst. Det planlegges også en overgangsordning, der innsparinger i NRKs lisensinnkreving skal brukes til å lette omstillingene i de avisene som blir mest rammet av endringene i mediestøtteordningene.

Regjeringen presenterer en helt ny modell for forvalting av mediestøtte, der all mediestøtte skal forvaltes av ett organ, Mediestøtterådet. Rådet skal ha en uavhengig status og vil få en sentral rolle knytt til fordelingen av økonomiske middel mellom ulike støtteordninger og regelverksutformingen.

Mangfold

Knut Olav Åmås ledet Mediemangfoldsutvalget som la sterke føringer for den nye Mediestøttemeldingen.

Han mener meldingen kommer sent, men godt – og er solid og ansvarlig.

– Ja, jeg er fornøyd med en god del - det er mye fra vårt NOU-utvalg som blir fulgt opp konkret. Det er veldig viktig, og gledelig, at all mediestøtte, både NRK-finansieringen og annen støtte – nå får et fireårig perspektiv, som vi foreslo. Det gir forutsigbare økonomiske rammer og styringssignaler. Det gir forutsigbare rammevilkår for journalistikken i en turbulent tid, og større uavhengighet av bevilgende politikere.

Lokalavisene er vinnerne

Et stort antall lokalaviser vil få relativt mer støtte.

– Jeg er også glad for at samfunnsviktig journalistikk, som var et begrep vi introduserte, blir et nytt overordnet mål for all mediestøtte. Og at NRK får et spesielt ansvar for både geografiske og tematiske blindsoner i norsk journalistikk, sier Åmås som utpeker lokalavisene som klare vinnere.

At NRK skal finansieres over statsbudsjettet, gir ikke i seg selv større armlengdes avstand sammenlignet med dagens ordning - og alternativene som har vært diskutert.

– Å samle all statlig mediestøtte i én pott, med et nytt uavhengig Mediestøtteråd som ansvarlig organ, er et nytt grep, som kan gi større avstand til politikerne. Samtidig gir det risiko for at politikerne hvert fjerde år kan gripe uforutsigbart inn i volumet på støtten. Så det spriker litt i flere retninger, mener Åmås.

Konsekvenser

Sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore i Vårt Land sier at det er viktig med bred politisk enighet om at pressestøtten er viktig for mediemangfoldet og den offentlige samtalen i Norge.

– Det er litt uklart hvilke konsekvenser endringene i pressestøtten vil få for oss, det blir spennende å se hvilke faktiske endringer som kommer, sier Bore.

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kultur