KRISTIANSAND: Det innebærer at Kirkemøtet om ett år skal ta stilling til forslag om forbønnsliturgi for borgerliginngåtte ekteskap mellom likekjønnede.