Kirke

Eitt år med kvinneleg prest var nok

I fjor vart Britt Ekhougen den første kvinnelege soknepresten i Ullsfjord. No som ho sluttar, seier soknerådsleiaren at dei heller vil ha ein mann.

– Konsekvensane av at Britt Ekhougen tiltredde som prest har dessverre vore ei ekskludering av ein stor del av kyrkjelyden, seier leiar av soknerådet i Ullsfjord kyrkje, Oddgeir Sølvfæstersen.

Då Britt Ekhougen tiltredde som sokneprest i Ullsfjord kyrkje i Troms og Finnmark for eitt år sida, var ho den første kvinnelege presten der. No som ho forlèt kyrkja fortel soknerådsleiaren at mange i kyrkjelyden ønskjer at ein mann tek over jobben.

LES OGSÅ: Blir første kvinnelige prest i Nord-Troms prosti

Soknerådsleiar: Anerkjenner ikkje

Han fortel at kyrkjelyden i Ullsfjord har mange læstadianarar, og at dei læstadianske forsamlingane ikkje anerkjenner kvinnelege prestar. Med det i mente undrar han seg om ein samlande prest i realiteten kan vere ei kvinne, idet mange av kyrkjegjengarane held seg unna.

– I praksis har det betydd at mange her har vore utan prest, seier Sølvfæstersen, som sjølv kjem frå den læstadianske rørsla.

Han seier han ikkje har vore til gudsteneste i kyrkja sidan Ekhougen tiltredde. Gjennom dei læstadianske forsamlingane har han kjennskap til at det er norma blant kyrkjegjengarane i hans forsamling.

Han fortel at verken han eller kyrkjegjengarane han representerer, har noko imot Ekhougen som person, tvert om opplever mange ho som dyktig. Samtidig understrekar han at den teologiske overtydinga om at presten skal vere mann, er sterk blant læstadianarane.

Han viser til ein situasjon der mange mister tilgangen til det fellesskapet som kyrkja gir. Så lenge presten er kvinne, fortel leiaren at segmentet han representerer, ikkje kjem til å ta del i kyrkja.

• LES OGSÅ: Norge har langt færre kvinnelige prester enn Sverige

Presten: – Fåtal som ikkje kjem

Prest Britt Ekhougen fortel ho er blitt teken svært godt imot i Ullsfjord. Biletet som soknerådsleiaren teiknar, kjenner ho seg ikkje att i.

– Totalbiletet er annleis det han skildrar. Viss han hadde kome til kyrkja, hadde han sett at dei som held seg borte er ein liten minoritet, i tillegg til at det er mange nye, også læstadianarar, som kjem til mine gudstenester, fortel presten.

Det er ikkje arbeidsforholda i Ullsfjord som fører til at ho no drar frå bygda, det skuldast familiære omsyn.

Ho fortel ho har hatt glede av å jobbe med ein liturgi som er tilpassa dei lokale tradisjonane, med blant anna samiske messeledd, og at det er med tungt hjarte ho drar frå bygda.

– Naturen, kulturen og den læstadianske rørsla har gjort sterkt inntrykk på meg, og eg skulle gjerne ha fortsette som prest her, seier ho.

Ho ønskjer seg ikkje nødvendigvis ein kvinneleg prest til å overta stillinga, men håper vedkomande vil fortsette å jobbe med likestilling. Om motstanden til henne som kvinneleg prest som kjem frå enkelte i kyrkjelyden, seier ho følgjande:

– Eg skulle gjerne ønskje at det var meir rørsle mot å akseptere kvinnelege prestar, men erfaringa mi med økumenisk arbeid har gjort at eg har ein grunnleggande forståing for at vi står i ulike tradisjonar.


Britt Ekhougen trer av som prest i Ullsfjord kyrkje, men meiner ho blei tatt godt imot. Foto: Privat

– Også folk som gjerne vil ha ein kvinneleg prest

Soknerådsleiaren meiner han og presten ser ut til å tale om ulike segment av kyrkjegjengarar.

– Det er flott at kyrkja trekker til seg nye menneske og at andre er med i å bestemme kva kyrkja skal vere. Eg ønskjer berre at kyrkja sikter på å femne alle, også læstadianere, seier han.

Leiaren etterlyser mellom anna større fleksibilitet frå Den norske kyrkja (Dnk). Han ser for seg at ein regelmessig kunne ha henta inn ein ekstern, mannleg prest til kyrkja.

I dag er 36 prosent av prestane i Dnk kvinner. Fungerande biskop i Nord-Hålogaland bispedøme, Egil Lønmo fortel at han ikkje kjenner til kyrkjelyden i Ullsfjord, men at han er kjend med problemstillinga andre stader i Nord-Hålogaland. Han seier Dnk jobbar med å tilpasse seg lokale forhold.

– Der geografien gjer slik mogeleg, kjem det iblant mannlege prestar, seier han.

På spørsmål om dei i tilsettingsprosessar tek omsyn til lokale ønske, fortel han at kyrkjelyden har påverknad gjennom at soknerådet i den enkelte kyrkjelyd er med i innstillingsrådet.

– Men lokale forhold er ikkje berre dei som ropar at dei ikkje ønskjer ei kvinneleg prest. Det er ofte også folk som gjerne vil ha ein kvinneleg prest.

LES MEIR:

Etterspør flere kvinnelige prester i Norge

Kvinnelige prester i Norge: Ingen dans på roser

---

Læstadianarar

  • Læstadianarane er tilhengarar av den lutherske vekkingsrørsla som oppstod rundt den svensk-samiske presten Lars Levi Læstadius (1800-1861) på midten av 1800-talet.

  • Rørsla spreidde seg til store delar av Nordkalotten, til Canada, USA, Estland og Russland.

  • Felles for retningane er at dei ønskjer å vere strengt lutherske.

  • Tradisjonelt har dei høyrt til Den norske kyrkje, men enkelte stader har dåp, nattverd og konfirmasjon gått føre seg utanfor kyrkja.

  • Læstadianarar har eigne forsamlingar. Kvinner kan ikkje leie møter eller halde preiker.

  • Det finst inkje medlemsregister, men det blir rekna med at det finst omkring 50.000 læstadianarar i Noreg.

  • Kjelde: Store norske leksikon

---

Les mer om mer disse temaene:

Jo Arne Hansen Marvik

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke