Religion

Jehovas vitner tapte mot staten – anker dommen

RETTSSAK: Jehovas vitner tapte nylig søksmålet sitt mot staten, der de krevde tilbakebetalt over 50 millioner kroner i statsstøtte. Nå har trossamfunnet anket dommen.

Jehovas vitner gikk for to år siden til søksmål mot staten etter å ha blitt fratatt statstilskudd og registrering som trossamfunn. Tidligere denne måneden ble staten frikjent i Oslo tingrett.

Nå vil de ta saken videre i rettssystemet. De anker dommen til lagmannsretten.

– Dette er et svært skuffende resultat, skriver talsperson Jørgen Pedersen til Vårt Land.

– Vi håper at Lagmannsretten vil gjeninnføre alle rettighetene til Jehovas vitner, og samtidig beskytte religionsfriheten til alle norske borgere, skriver han.

Trossamfunnet er kritisk til at retten konkluderte i tråd med statens påstander om at Jehovas vitner utøver psykisk vold og krenker barns rettigheter, skriver Pedersen. De mener at staten ikke klarte å bevise dette i tingretten.

– Tvert imot, Jehovas vitner kom med en mengde beviser på at Jehovas vitners tro og praksis er lovlig og opprettholder barns rettigheter, framholder talspersonen.

Oslo tingrett fant likevel at det var rettslig grunnlag for en domfellelse. Dommen er nå ikke rettskraftig.

Derfor anker de

– Jehovas vitner er ofte et offer for desinformasjon, hatefulle ytringer og hatkriminalitet, skriver Pedersen, og viser til rettens innrømmelser om at Jehovas vitner «gjennom historien [har] vært utsatt for forfølgelse og diskriminering».

– Den anerkjente også at avgjørelsene fra staten har betydelige konsekvenser for Jehovas vitner, og at det har en «stigmatiserende virkning».

Pedersen mener dette er spesielt alvorlig for enkeltpersoner, for eksempel barn og unge som nå er satt i en enda mer sårbar posisjon, på skolen og i dagliglivet.

– Derfor vil vi anke avgjørelsen, skriver han.

Jørgen Pedersen, talsmann Jehovas vitner

Jehovas vitner viser til høyesterettsdommer fra andre land og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) til hvorfor de mener tingretten har kommet til feil avgjørelse.

Trossamfunnet vil fortsette å respektere den norske stat, understreker Pedersen.

– Og vi vil fortsette med å ha en positiv innvirkning på samfunnet, samtidig som vi viser respekt for det enkelte menneskets frie vilje. Jehovas vitner oppsøker ikke konfrontasjon. Vi foretrekker å fredelig tilbe vår Gud. Men når våre grunnleggende rettigheter har blitt utfordret, har Jehovas vitner historisk sett måtte søke juridisk beskyttelse for vår verdsatte trosfrihet, skriver Pedersen.

Over 50 millioner kroner

For to år siden valgte Statsforvalteren å nekte Jehovas vitner statstilskuddet for 2021. Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer utgjorde om lag 16 millioner kroner i 2021. I tre år har ikke trossamfunnet mottatt offentlig tilskudd for sine medlemmer.

I retten har kravet deres vært å få tilbakebetalt over 50 millioner kroner i tapt statstilskudd med renter, samt å beholde statusen som registrert trossamfunn.

Vårt Land har tidligere snakket med fagpersoner som har ulike meninger om tingrettens dom.

Professor i religionshistorie, Dag Øistein Endsjø, har stilt seg kritisk til dommen. Han har påpekt at det særlig er alvorlig å frata et trossamfunn registreringen.

– Både Østerrike og Russland har allerede blitt dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for dette, så da kan Norge bare føye seg inn i rekken av land som er dømt for ikke å anerkjenne Jehovas vitner som trossamfunn, sa han nylig til avisen.

Mener sakene er irrelevante

Professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Vibeke Blaker Strand, er uenig. Hun mener det er en vesentlig forskjell mellom de nevnte sakene og den aktuelle saken i Norge.

– Denne dommen fratar ikke Jehovas vitner muligheten til å være et trossamfunn og drive som de ønsker. Dette handler kun om å være et offentlig registrert trossamfunn, noe som gir dem statsstøtte og vigselsrett, sa Blaker Strand til Vårt Land forrige uke.

I land som Russland er registreringsnekt langt mer inngripende, påpekte hun. Der er aktiviteten til Jehovas vitner forbudt.

---

Jehovas vitner-rettssaken

  • Tvistesaken mellom Jehovas vitner og staten gikk for Oslo tingrett 8.–19. januar i år.
  • Jehovas vitner gikk til sak mot staten, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2022 fratok Jehovas vitner statstilskudd og registrering som trossamfunn.
  • Dommen falt i Oslo tingrett mandag 4. mars: Staten frifinnes. Jehovas vitner dømmes til å betale saksomkostninger på 1 140 505 kroner.
  • Tingretten konkluderte med at «vilkårene er oppfylt for å nekte Jehovas vitner statstilskudd og registrering etter trossamfunnsloven, og at vedtakene er gyldige».
  • Videre vurderer retten det til at Jehovas vitner «gjennom retningslinjene og praksisen for eksklusjon, oppfordrer til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trossamfunnet».

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion