Religion

Bedehus-høvding kritisk til økonomistyringen i misjonsorganisasjon

ØKONOMI: Satsingen på Sjøholt folkehøgskole har blitt et pengesluk for Indremisjonsforbundet. – Katastrofal styring, mener tidligere generalsekretær. – Misjonsfolket har vært opplyst, sier den nåværende ledelsen.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk i organisasjonen som har ventet på at jeg skulle si dette. Flere er takknemlige for at jeg setter ord på noe mange tenker, sier Karl Johan Hallaråker til Vårt Land.

79-åringen gikk forrige uke hardt ut mot økonomistyringen til ledelsen i Indremisjonsforbundet (ImF), en organisasjon han selv ledet i 13 år fram til 2009.

«Det kan ikkje kallast anna enn katastrofal styring», skrev han i et lengre leserinnlegg i Dagen.

ImF gikk i 2022 med 35 millioner kroner i underskudd. Det skyldes i stor grad gjelden de har tatt på seg fra renoveringen av Sjøholt Folkehøgskole på Sunnmøre, har blant andre Dagen skrevet.

Før jul beklaget forbundsstyret at satsingen på folkehøyskolen ikke har vært forankret i tydelige vedtak på tidligere generalforsamlinger.

Som følge av den økonomiske situasjonen har ImF innkalt misjonsfolket til en ekstraordinær generalforsamling på Flesland i Bergen i helgen.

Der ønsker de «å få på plass et bredt eierskap til nødvendige tiltak for å rette opp i den økonomiske situasjonen», heter det på forbundets nettside.

VEKST: Sjøholt Folkehøgskole øst for Ålesund doblet elevtallet ved inngangen til det andre skoleåret sitt etter flere utfordringer i oppstartsfasen.

Foreslår salg av eiendommer

For å dekke opp gjelden foreslår ImF-styret å selge bedehuset Betania på Laksevåg i Bergen, samt to boliger tilknyttet Bildøy bibelskole (Se faktaboks). I tillegg har de kommet med vurderinger om andre eiendommer som kan og bør utvikles, enten for salg i framtiden eller til fortsatt bruk til egen virksomhet.

Det er også igangsatt et arbeid med å omgjøre lånet knyttet til Sjøholt til aksjekapital.

«Dette vil gjøre det lettere for andre interessenter å komme inn på eiersiden av Sjøholt Eiendom som i dag står som eier av skolens bygningsmasse», heter det i saksutredningen til generalforsamlingen.

Styret må utfordrast til å legga fram oversikt over dei disponeringar ein har gjort gjennom åra som har ført til denne skremmande gjeldssituasjonen

—  Karl Johan Hallaråker, tidligere generalsekretær i Indremisjonsforbundet

– Alvorleg omdømesvikt

Karl Johan Hallaråker mener det er «svært alvorlig» dersom forbundsledelse og styret nå har påført organisasjonen store utgifter uten inndekning og forankring i misjonsfolket, kretsene og generalforsamlingen.

Men det er ikke det eneste problemet, mener han .

«Prosjektet har tydeleg ikkje hatt klar plan for betaling og inndekning», skriver han i leserinnlegget.

Videre er han kritisk til den foreslåtte løsningen på de økonomiske utfordringene.

«Å vurdera andre sal for å berga den sjølbestalta handteringa med Sjøholt, vil påføra ImF alvorleg omdømesvikt både på kort og langt sikt», heter det i innlegget.

Særlig kritisk er han til forslaget om salg av eiendom på Bildøy, hvor han selv har vært rektor.

«Å vurdera sal av parkeringsplassen, den delen av bibelskuletomta, samt bustader og ta pengane til ImF, vil fleire av oss meina er å stela frå bibelskulen for å dekka anna gjeld og med det legga teppe på eige dårleg sjølvrådig styre», skriver han.

Hallaråker mener det må mer til enn en beklagelse for å bøte på den økonomiske situasjonen som har oppstått. Han tar til orde for en uavhengig gransking av situasjonen, og foreslår at det nedsettes en kontrollkomité.

«Styret må utfordrast til å legga fram oversikt over dei disponeringar ein har gjort gjennom åra som har ført til denne skremmande gjeldssituasjonen», skriver han.

Hallaråker ønsker ikke å utdype innlegget ytterligere.

Runar Landro

– Har fått informasjon

Generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Runar Landro, er kjent med kritikken fra Hallaråker, men ønsker ikke å kommentere den.

Han har forståelse for at det kan stilles spørsmål ved ledelsens økonomiske styring, men påpeker at misjonsfolket hele tiden har vært opplyst om prosessen rundt Sjøholt folkehøgskole. Informasjon har de fått både på generalforsamlinger og i bladet Sambåndet, som er ImFs offisielle organ, forteller han.

At forbundsstyret i fjor kom med en beklagelse, handlet først og fremst om en erkjennelse av manglende involvering av generalforsamlingen, ifølge ham.

– I henholdt til ImFs lovverk skal styret innkalle kretsene til rådslagning før større økonomiske vedtak fattes. I prosessen med Sjøholt er det ikke blitt fattet et enkeltvedtak som oppfyller det kravet, og det er dette forbundsstyret har beklaget og nå tar ansvar for, sier han.

ImF er en sammenslutning av til sammen 10 kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag. Organisasjonen ledes av et styre som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.

Vil nedsette utvalg

Landro forteller at de ikke tar lett på den foreslåtte løsningen om å selge eiendommer for å dekke opp gjelden fra Sjøholt, men at de ikke har andre alternativer i den økonomiske situasjonen de står i. Han understreker at de kun har pekt ut eiendommer som ikke berører deres primære virksomhet.

På Bildøy bibelskole er det i først omgang kun snakk om å selge to av de fire personalboligene som har størst oppussingsbehov. Landro er tydelig på at de ikke «stjeler» fra bibelskolen dersom de gjør dette.

– ImF er jo eier av bibelskolen, mens bibelskolen forvalter eiendommene. Vi er derfor på samme side av bordet. Alle forslag skjer dessuten i samråd med dem.

Sammen med ledelsen på Bibelskolen, vil de også nedsette et utvalg som skal se på framtidig bruk av en større tomt på Bildøy som i dag brukes som parkeringsplass.

– «Katastrofal styring», sier Karl Johan Hallaråker om ImF-ledelsen. Er det behov for å nedsette en kontrollkomité som kan ettergå det som har skjedd?

– Generalforsamlingen står fritt til å foreslå de tiltak som de anser nødvendig, men dagens ledelse og styre tenker at en kontrollkomité ikke vil hjelpe oss i dagens situasjon. En kontrollkomité skal primært sjekke om vedtak er blitt fulgt opp av dagens ledelse.

Selv om ImF står i en økonomisk knipe, ser Landro lyst på framtiden.

– Vi ser så mange frukter av det arbeidet vi gjør. Skolene våre opplever vekkelsestider og kø av søkere. Vi har et Awana-arbeid som i løpet av noen år har doblet seg i tilslutning. I mange av våre forsamlinger skjer det så positive ting at vi kan ikke være annet enn optimister, sier han.

----

Vurderinger av eiendom

Styret og administrasjonen i Indremisjonsforbundet anbefaler salg av noen av forbundets eiendommer. Andre eiendommer kan bli aktuelle å videreutvikle, enten for framtidig bruk i organisasjonen eller salg.

  • Betania Laksevåg: «Denne eiendommen ble gitt i gave til ImF 1. januar 2011, og har gjennom flere år blitt brukt til et studentkollektiv og til utleie knyttet til annen kristen virksomhet. Slik vi ser det, faller det utenfor ImF sin kjernevirksomhet å drive lokalt misjonsarbeid, og ei heller å drifte eiendommer for utleie», heter det i sakspapirene til den ekstraordinære generalforsamlingen. Takst: 11,5 millioner.
  • Boliger på Bildøy: «ImF eier i dag fire boliger som opprinnelig var tiltenkt brukt som personalboliger. Ingen av disse er i dag brukt til dette. I samråd med ledelsen på Bildøy Bibelskole, har vi kommet fram til at to av disse boligene nå kan selges på det åpne markedet.» Takst: Ca 8 millioner.
  • Tomt på Bildøy: «I samråd med ledelsen på Bibelskolen, vil vi sette ned et utvalg som skal se på framtidig bruk av denne tomten. Dette vil omfatte både eventuell utvikling til eget bruk så vel som salg dersom det ikke er formålstjenlig å benytte tomten til egen virksomhet.» Takst: 20 millioner.
  • Lokalene i Straume Forum: «Disse lokalene huser i dag kontorer for ImF sine sentralt ansatte. Siden lokalene er større enn egne behov tilsier, leies det ut kontorplass for ImF Ung, P7 og Knif regnskap. (...) ImF har selvsagt egne utgifter knyttet til disse lokalene, men det er ikke tvil om at leieinntektene bidrar positivt til vårt misjonsregnskap. (...)» Takst 12,5 millioner.

----


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion