Religion

Kyrkjerådet ynskte seg ny gravferdsliturgi. No har biskopane talt

DEN NORSKE KYRKJA: Biskopane seier ja til å vurdere endringar i gravferdsliturgien. Men i motsetnad til Kyrkjerådet har dei ikkje hast.

I slutten av januar vedtok Kyrkjerådet at dei ynskjer ein gjennomgang av gravferdsliturgien i Den norske kyrkja (DNK). Og ikkje nok med det, dei ville ha fortgang i saka.

For å få gjennom ei revidering av liturgi må biskopane i kyrkja seie ja. Og førre veke var dei samla til Bispemøte i Oslo.

Her vedtok dei å setje i gang arbeidet, men dei er ikkje einige med Kyrkjerådet om tidshorisont.

Ynskjer persontilpassa gravferder

Avdelingsdirektør i Kyrkjerådet, Jan Christian Kielland, har tidlegare sagt til Vårt Land at bakgrunnen for at ein no foreslår ei revidering av gravferdsliturgien mellom anna er resultat frå forsking, spørjeundersøking og tilbakemeldingar tilsette i kyrkja har fått.

Biskoper i Den norske kirke

Samla sett viser dette at mange spør etter meir fleksible og persontilpassa gravferdsseremoniar. Det kan mellom anna handle om musikkval og større plass til fokus på personen som har døydd.

Det er også ein tendens at pårørande ynskjer ein «mindre kristen» eller «ikkje så religiøs seremoni».

– Må utsetje vigslingsliturgi

I sakspapira til Kyrkjerådet var forslaget å ta sikte på å vedta «ny» gravferdsliturgi på Kyrkjemøtet i 2027.

Det meinte rådet var i treigaste laget, og la inn i vedtaket at ein ynskjer at det skjer «så raskt som mogleg».

Bispemøtet meiner at skal ein greie å framskunde prosessen med eitt år, så krev det at ein utset arbeidet som alt er i gang med revidering av vigslingsliturgiar, og held fast på at 2027 er eit passande tidspunkt for at Kyrkjemøtet skal få saka på bordet.

Alt i 2018 sette Kyrkjerådet og Bispemøtet i gang arbeidet med å vurdere vigslingsliturgiane i kyrkja.

Dette gjeld ikkje ekteskap, men vigsling til teneste for diakonar, kantorar, prestar, kateketar og biskopar. I tillegg dreiar det seg om vigsling og avvigsling av ting som kyrkjebygg, gravplassar og orgel.

Planen er at denne liturgien skal bli sendt ut på høyring i løpet av året.

Ber om forslag til ny liturgi

Med andre ord er ikkje liturgiarbeid i DNK noko som går fort i svingane. Og før ny gravferdsliturgi er på plass er det ein lang veg å gå.

Som ein av hovudliturgiane i Den norske kyrkja må gravferdsliturgien gjennom den mest omfattande sakshandsaminga kyrkja har i liturgisakar.

Bispemøtet har no bedt Nemnd for gudstenesteliv om å utarbeide eit forslag til liturgi.

Dette er fagnemnda til Kyrkjerådet i saker som handlar om liturgi. Medlemmane blir valt av Kyrkjerådet, i tillegg til at éin biskop og ein representant oppnemnt av Samisk kyrkjeråd sit i nemnda.

Etter dette skal saka på bordet til Kyrkjerådet og Bispemøtet, før den blir sendt ut på høyring til mellom anna teologiske fakultet og bispedømeråda.

Så skal saka tilbake minst éin gong til både Kyrkjerådet og Bispemøtet, før Kyrkjemøtet endeleg skal handsame saka.

Det er over tjue år sidan sist gravferdsliturgien blei revidert.Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion