Religion

Bispemøtet: Vil vurdere arbeidsutvalg om kirkas forhold til selvmord

SELVMORD: Organisasjonen Leve har tidligere bedt kirka om å engasjere seg mer rundt selvmord. Nå ønsker Bispemøtet å nedsette en arbeidsgruppe.

En av sakene som skal på bordet når Den norske kirkes biskoper møtes i neste uke, er ønsket om å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på kirkas forhold til selvmord.

Arbeidsgruppa skal etter planen belyse Den norske kirkes rolle i møte med selvmord, og kirkas omtale av selvmord – både fra et historisk, etisk og teologisk perspektiv.

I forslaget til vedtak anerkjennes det at kirka gjennom historien har bidratt til å opprettholde tabu rundt tematikken.

Leve vil ha kirka på banen

Blant dem som tidligere har uttalt at Den norske kirke må mer på banen når det gjelder selvmord, er Petter Eide, styreleder for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (Leve).

I fjor sa han til Vårt Land:

– Historisk har jo kirken karakterisert selvmord som synd. Det er en lære som har påført etterlatte skam og ytterligere skyldfølelse. Selv om det begynner å bli en stund siden kirka gikk bort fra den læren, har de bidratt til å skape nedarvede forestillinger. Selvmord er fortsatt et skambelagt tema i samfunnet vårt, og der har kirka et historisk ansvar.

Kirka peker på samarbeid

Forslaget som skal opp på Bispemøtet i neste uke innebærer blant annet at arbeidsgruppa ser på hvordan kirka kan være med på å bryte ned stigmaet knyttet til selvmord i samfunnet, og hvordan man kan gi økt kompetanse til ansatte på dette feltet.

Det pekes i forslaget på at kirka mange steder i landet allerede har et godt samarbeid med Leve, blant annet gjennom sorggrupper, kurs og forebyggende arbeid.

Oppfordret kirka til tiltak

På sitt landsmøte i juni i fjor vedtok Leve en uttalelse hvor Den norske kirke ble oppfordret til en rekke tiltak. Blant dem var:

  • Kirkemøtet bør ta stilling til ulike tiltak for å redusere skam og stigma knyttet til selvmord.
  • Den norske birke bør ta initiativ til opplæring og veiledning av prester i deres møte med etterlatte.
  • Den norske kirke bør drøfte hvordan kirken historisk har bidratt til å stigmatisere selvmord i storsamfunnet.
  • Bispemøtet bør vedta en teologisk uttalelse om kirkas syn på selvmord

I fjor høst hadde preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, et møte med Leve. Til Vårt Land sa han da at han satte pris på spørsmålene fra organisasjonen, og mulighet til å sammen med Leve gjøre det tydelig hva kirka står for i dag.

Han pekte også på at noen av spørsmålene som kom, hadde sitt utspring i tidligere tiders holdninger i Den norske kirke. Som eksempel nevnte han ordningen med at en som tok selvmord ikke kunne gravlegges i vigslet jord. Denne ordningen ble avviklet på 1800-tallet.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion