Religion

Nok en baptistmenighet nekter å rette seg etter landsmøtets samlivsvedtak

SAMLIV: Flere menigheter har reagert på landsmøtets avgjørelse som innebærer at de må si nei til pastorer eller menighetsrådsmedlemmer som lever i likekjønnet samliv. Nå markerer også Drammen Baptistmenighet motstand.

– Vedtaket opprører oss, sier Niels Fredrik Skarre, leder for menighetsrådet i Drammen Baptistmenighet.

Onsdag ettermiddag la menigheten ut en uttalelse på Facebook der de tar avstand til landsmøtets mye omtalte samlivsvedtak. Ifølge vedtaket, som ble fattet i september, godtar ikke kirkesamfunnet at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv. Menigheter som ikke følger vedtaket, skal kunne suspenderes.

I lokalmenigheten i Drammen er det ulike syn i samlivsspørsmålet, og det lever de godt med, ifølge Skarre. Men med vedtaket brytes et grunnleggende baptistisk prinsipp, mener de.

– For første gang i kirkesamfunnes historie vil landsmøtet gjøre et vedtak bindende for alle menighetene. Da beveger vi oss bort fra et av særtrekkene ved Baptistsamfunnet, nemlig at hver menighet er selvstendig, også når det gjelder hvem man velger til tjeneste og ansette, sier Skarre.

Vedtaket opprører oss

—  Niels Fredrik Skarre, leder for menighetsrådet i Drammen Baptistmenighet

- Alle er valgbare

I uttalelsen presiserer de at menigheten alltid har stått fast ved det nevnte baptistiske prinsippet. Men i kjølvannet av landsmøtets avgjørelse ser de seg nødt til å presisere sitt ståsted. 11. oktober fattet menighetsmøtet et enstemmig vedtak hvor det blant annet heter:

«I Drammen baptistmenighet gjør vi ikke forskjell på medlemmer. Alle er i prinsippet valgbare til enhver tjeneste på grunnlag av den enkeltes evner og gaver».

De gjør det også klart at de ikke mener seg bundet av vedtaket gjort ved årets landsmøte.

«Vi har valgt våre ansatte og ledere på selvstendig grunnlag hittil, vi gjør det i dag og vi vil fortsette å gjøre det», skriver de.

Se hele vedtaket i faktaboks.

Dermed er de den tredje menigheten i rekka, som Vårt Land kjenner til, som har markert at de ikke mener seg forpliktet av landsmøtets avgjørelse.

De to andre menighetene er Bærum baptistmenighet og Skien baptistkirke.

Ønsker samarbeid

Pastor i Skien baptistkirke, Agnar Sæli, har tidligere påpekt at en iverksetting av ordningen med suspensjon fortsatt ligger et stykke fram i tid, da de må vedtektsfestes. En endring i vedtektene krever to tredjedels flertall på to påfølgende landsmøter.

Fram til da vil menigheten samle troppene.

«Ledelsen i Skien baptistkirke vil samarbeide med andre menigheter som har tilsvarende syn i disse spørsmålene. Saken krever vedtektsendring og skal opp på nytt i kommende landsmøter. Vårt mål er fortsatt dialog og brobygging, slik at menighetene kan ‘enes om å være uenige’», skrev menigheten i en uttalelse 20. september.

Vårt Land har forsøkt å få en kommentar fra generalsekretær i Baptistsamfunnet om hvorvidt menigheter kan velge å se bort fra landsstyrets vedtak.

«Vi er i prosesser som vi oppfatter som interne. Vi kommer med vår uttalelse når vi er klar for det», skriver Bjørn Bjørnø i en tekstmelding til avisen.

---

Vedtaket til Drammen Baptistmenighet

  • I kjølvannet av landsmøtets samlivsvedtak i september, hadde menighetsmøtet i Drammen Baptistmenighet et møte 11. oktober. Der fattet de følgende vedtak:
  • «a) I Drammen baptistmenighet gjør vi ikke forskjell på medlemmer. Alle er i prinsippet valgbare til enhver tjeneste på grunnlag av den enkeltes evner og gaver.
  • b) Medlemmer i Drammen baptistmenighet er medlemmer av den lokale menigheten, og menigheten er medlem av Det norske Baptistsamfunn.
  • c) Vi forholder oss til baptistisk tro og ordning slik dette fremgår av Det norske baptistsamfunns grunnlagsdokument med vedlegg, som ble vedtatt av landsmøtet i 2022. Dette understreker også den enkelte menighets selvstendighet og gjør intet unntak når det gjelder krav til ansatte og ledere i menighetsråd.
  • d) Det norske baptistsamfunns landsmøte i 2022 avviste å innføre en ordning med prinsipielt landsmøtevedtak, dvs. vedtak som er bindende for hver enkelt menighet, i overensstemmelse med baptistsamfunnets vedtekter § 5 b.
  • Drammen baptistmenighet understreker på dette grunnlag at vi ikke er bundet av vedtaket gjort i årets landsmøte. Vi har valgt våre ansatte og ledere på selvstendig grunnlag hittil, vi gjør det i dag og vi vil fortsette å gjøre det.»

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion