Religion

Trosser landsmøtet – vil beholde rådsmedlem som lever i likekjønnet ekteskap

EKTESKAPSSYN: Et nytt samlivsvedtak i Baptistkirken gjør at Bærum baptistmenighet risikerer å bli suspendert. I helgen diskuterte menighetsmøte veien videre.

– Vi kommer ikke til å endre praksis, sier Ole Svinningen, leder for menighetsrådet i Bærum baptistmenighet.

I starten av september vedtok landsmøtet i Det norske baptistsamfunn (Baptistkirken) at kirkesamfunnet ikke godkjenner at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv. Menigheter som ikke følger vedtaket, skal kunne suspenderes.

Per nå er det kun én menighet i Norge som vil kunne rammes av dette: I 2019 valgte Bærum baptistmenighet en kvinne som er gift med en annen kvinne, inn i menighetsrådet sitt.

I etterkant av landsmøtevedtaket i høst kontaktet Vårt Land leder for menighetsrådet i Bærumsmenigheten.

– Vi tar vedtaket til etterretning og vil vurdere hvordan vi skal forholde oss til det som menighet, meldte Svinningen.

På dette tidspunktet mente han det var for tidlig å kommentere om menigheten vurderte å gå ut av kirkesamfunnet.

Men i helgen var det menighetsmøte, og der var temaet var oppe på agendaen.

– Menigheten er tydelig på at vi ønsker å være en trygg og inkluderende menighet for alle, hvor alle skal bli behandlet på lik linje. Med gårsdagens møte fastholder vi vårt tidligere vedtak om at alle medlemmer er valgbare til alle verv, sier han.

Bærum Baptistkirke

– Ikke forpliktet

Ifølge Svinningen var menighetsmøtet «helt entydig» i hvor menigheten står i denne saken, og ba menighetsrådet formidle dette til Baptistkirken sentralt.

– Vi føler oss ikke forpliktet av landsmøtets vedtak i år. Det mener vi på bakgrunn av prinsippet om menighetenes selvstendighet, som er en godt fundamentert baptistisk grunnsten.

– Anser dere ikke landsmøtets vedtak som gyldig?

– Vi føler oss ikke forpliktet av det. Landsmøtet i fjor avviste at man kan innføre bindende landsmøtevedtak som en del av vedtektene. Å ha stor toleranse for hverandre i samvittighetsspørsmål er også et godt baptistisk prinsipp, og har vært en av de store kvalitetene i baptistsamfunnet.

Vi må være tro mot vår overbevisning. Menigheten velger selv sine ledere ut fra de gaver og evner vedkommende har

—  Ole Svinningen, leder for menighetsrådet i Bærum baptistmenighet

I landsmøtets samlivsvedtak ble det uttrykt åpenhet for å ha forskjellig overbevisning i disse spørsmålene, men mulighet for til å ha forskjellig praksis i menighetene, påpeker Svinningen.

– Men vi mener at når man åpner for at det er forskjellig overbevisning, så må det også resultere i forskjellig praksis. Vi som menighet mener akkurat det samme om vi faktisk har valgt inn eller om vi ikke har valgt inn en person i likekjønnet ekteskap. Vi må være tro mot vår overbevisning. Menigheten velger selv sine ledere ut fra de gaver og evner vedkommende har.

Tror landsmøtet kan snu

Foreløpig må formaliteterpå plass før landsmøtets vedtak kan iverksettes. Å få ordningen med suspensasjon inn i vedtektene, krever to tredjedels flertall på landsmøtet i to påfølgende år.

– Vi ønsker en god dialog med resten av baptistsamfunnet og håper og tror at et flertall ikke ønsker en ordning som ekskluderer de med en annen overbevisning fra de demokratiske prosessene, sier Svinningen.

– Men et flertall stemte altså for ordningen under årets landsmøte. Er det grunn til å tro at de vil snu når saken kommer opp igjen på neste landsmøte?

– Man kan fastholde en hovedregel i samlivsspørsmålet for Baptistsamfunnet, men i landsmøtevedtaket heter det også: «Vi understreker samtidig viktigheten av å møte alle mennesker uansett seksuell legning med omsorg og varme og ber menighetene ta bevisste grep for å fremme nestekjærlighet, likeverd, respekt og inkludering for alle mennesker med åpenhet om utfordringene knyttet til samlivsspørsmål.» Denne delen av vedtaket blir for oss innholdsløs om ikke vi kan handle deretter.

Videre sier Svinningen:

– En endring av vedtektene som åpner for suspensjon eller utelukkelse av menigheter som er av en annen oppfatning enn flertallet, vil være en vesentlig endring av baptistisk ordning som vi håper flertallet egentlig ikke ønsker seg.

– Så her mener dere alt kan skje?

– Ja, vi opplever ikke at situasjonen er særlig annerledes i dag enn før årets vedtak. Vi har både før og etter vedtaket opplevd å få støtte internt i Baptistsamfunnet, både av folk som er enige med oss i sak, men også blant de som har et mer konservativt synspunkt.

Magnar Mæland, tidligere generalsekretær og hovedstyreleder i Baptistsamfunnet.

Det norske baptistsamfunn baptist baptistkirken

– Skuffet, men ikke overrasket

På landsmøtet ble det stemt over to konservative samlivsformuleringer, hvorav den strengeste linjen vant. Bak dette forslaget sto blant andre Magnar Mæland, tidligere generalsekretær i Baptistsamfunnet.

– Jeg er skuffet over at Bærum baptistmenighet velger å fortsette praksisen når både en utredning og landsmøtet er så tydelig i denne saken, sier han.

Mæland er imidlertid ikke overrasket over at de gjør dette.

– For gjennom flere år har menigheten vist at de vil kjempe denne kampen og at de ikke vil innordne seg, sier han.

At Svinningen bruker prinsippet om menighetenes selvstendiget som argument for å se bort fra landsmøtets vedtak, synes Mæland ikke er tilstrekkelig.

– Ja, det er et baptistisk prinsipp at menigheter er selvstendige og velger sine ledere, men i denne saken er det ulike baptistiske prinsipper som støter mot hverandre. Det er også et baptistisk prinsipp at menighetene er en del av et fellesskap som setter rammer for dem. Og det er et vel så viktig prinsipp at det er Bibelen som er rettesnor for tro, liv og lære, sier han.

Med suspensjon skapes det et lite rom for å kunne ha en avvikende praksis, men med en konsekvens

—  Magnar Mæland, tidligere generalsekretær i Baptistsamfunnet

Ønsker ikke eksklusjon

Mæland påpeker at det kun er formaliteter rundt suspensasjonsordningen som landsmøtet skal stemme over i to påfølgende år.

– Samtidig er det noe som er udiskutabelt her. For det første har Baptistsamfunnet i år vedtatt at ekteskapet er Guds gode ordning for én mann og én kvinne. Man har også vedtatt at hvis man lever i likekjønnet forhold, så kan man ikke få pastorgodkjenning eller sitte i menighetsråd. De prinsippene står fast.

I sin ytterste konsekvens kan menigheten bli ekskludert dersom de fortsetter praksisen, påpeker han.

Det tror han de færreste ønsker for Bærum baptistmenighet. I stedet håper han på en innføring av suspensjon, da dette er en mindre inngripende sanksjon.

– Med suspensjon skapes det et lite rom for å kunne ha en avvikende praksis, men med en konsekvens. Man får ikke ta del i de demokratiske prosessene i Baptistsamfunnet.

---

Baptisme

  • Baptisme er et kirkesamfunn som bare anser voksendåp som gyldig. De fleste er tilsluttet The Baptist World Alliance med rundt 50 millioner voksne døpte medlemmer på verdensbasis.
  • En dansk kjøpmann bosatt i Porsgrunn stiftet den første norske menigheten i 1860.
  • Det Norske Baptistsamfunn ble stiftet i 1879 og har i dag nærmere 11.000 juridiske medlemmer fordelt på vel 100 menigheter.
  • Baptistsamfunnet driver teologisk seminar og folkehøgskole i Bærum og misjon i Den demokratiske republikk Kongo, Sierra Leone, Nepal, Thailand, Myanmar, Midtøsten, Tyrkia, Armenia og Belarus.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion