Religion

Har godkjent liturgi som norske pastorer kan sanksjoneres for å bruke

VIGSELSLITURGI: Selv om Metodistkirken internasjonalt ikke tillater likekjønnet ekteskap, har den nordiske biskopen godkjent en liturgi som kan brukes til denne type vigsel. – En unødvendig fristelse, synes pastor i Centralkirken i Bergen.

– Jeg mener biskopen ikke burde ha godkjent den nye liturgien, sier Dag Martin Østevold.

Han er pastor i Centralkirken i Bergen, en av de største metodistmenighetene i landet.

I sommer fikk Metodistkirken i Norge godkjent en ny vigselsliturgi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). De språklige justeringene er små, men inneholder likevel en vesentlig endring:

«Nå ønsker vi å endre vår liturgi til også å gjelde for likekjønnet vigsel», skrev daglig leder i Metodistkirken, Emil Skartveit, i forbindelse med sin søknad til Bufdir 27. juni.

At denne liturgien nå er gjeldende i hele kirkesamfunnet i Norge synes Dag Martin Østevold er problematisk.

Likekjønnet ekteskap er nemlig ikke vedtatt teologi i det internasjonale kirkesamfunnet, The United Methodist Church, som Metodistkirken i Norge er en del av, påpeker han.

Må vente på avklaring

Heller ikke på den norske Årskonferansen ble det gjort noen endring i samlivsteologien da temaet kom opp i sommer. Det er nemlig kun Generalforsamlingen, som er kirkens øverste organ, som har mandat til dette. Først neste år skal de ta stilling til spørsmålet.

På Årskonferansen ble det imidlertid fastholdt at prester og diakoner med vigselsrett selv avgjør hvem de vil vie. I praksis betyr dette at at man i Metodistkirken i Norge kan vie to av samme kjønn, men da i visshet om at man handler mot kirkens offisielle ordning.

For at ekteskapene skal kunne erklæres gyldige etter norsk lov, har Metodistkirken vært nødt til utarbeide og få offentlig godkjent en ny liturgi som kan tilpasses likekjønnede.

---

Metodistkirkens struktur

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

Hilde Marie Øgreid Movafagh

Arbeidet med ny liturgi ble igangsatt etter at temaet kom opp på fjorårets årskonferanse, forteller Hilde Marie Øgreid Movafagh. Hun er leder av Metodistkirkens liturgikomité som har utarbeidet den nye liturgien.

Også internt i kirkesamfunnet har liturgien blitt godkjent, ifølge henne. Det skjedde 27. april år av den nordiske biskopen Christian Alsted.

Godkjenningen ble gjort med hårfin balanse, medgir hun.

– Biskopen har ikke vedtatt likekjønnet vigsel, men vi har med dette en liturgi som kan brukes til det, sier Movafagh.

På Årskonferansen i sommer ble det gitt en kort orientering om den nye vigselsliturgien, ifølge henne.

Ifølge kirkeordningen er det biskopens mandat å sanksjonere de som ikke følger kirkens lære. Men vi har all grunn til å tro at sanksjoner ikke vil forekomme

—   Hilde Marie Øgreid Movafagh, leder av Metodistkirkens liturgikomité

Kan sanksjonere prester

Selv tror hun de færreste vil merke justeringen som er gjort.

– Vi har bare lagt inn en mulighet for å være fleksibel. For eksempel er det ikke slik at bruden må avsi løftet først, dernest brudgommen, slik det tradisjonelt har vært. Det kan like gjerne være omvendt. Formuleringene kan også passe for to av samme kjønn, sier hun, og legger til:

– Dermed vil liturgien være juridisk gyldig nå, og vi har en liturgi som er rustet for framtiden når vigslerne kan vie likekjønnede uten å trosse kirkens ordning.

Før generalforsamlingen eventuelt går inn for å tillate likekjønnede ekteskap, risikerer prester å bli klaget inn for biskopen dersom de velger å vie skeive.

Med det følger et paradoks: Biskopen, som altså har godkjent liturgien som kan brukes til likekjønnet vigsel, kan sanksjonere prester som velger å bruke den til dette formålet.

– Ifølge kirkeordningen er det biskopens mandat å sanksjonere de som ikke følger kirkens lære. Men vi har all grunn til å tro at sanksjoner ikke vil forekomme, sier Movafagh.

Biskop Alsted erklærte i mars i år et moratorium, en utsettelse, når det gjelder behandling av klager på prester eller diakoner som gjennomfører vigsel av to av samme kjønn – selv om denne praksisen strider med det internasjonale kirkesamfunnets lære.

I april sa imidlertid Juridisk Råd i det internasjonale United Methodist Church (UMC) at denne type utsettelser ikke er tillatt, har Vårt Land skrevet.

– Unødvendig fristelse

PASTOR: Dag Martin Østevold jobber i Centralkirken i Bergen.

Pastoren i Centralkirken i Bergen synes det er underlig at den nordiske biskopen har godkjent en liturgi som kan brukes til likekjønnet vigsel.

– Liturgien er en unødvendig fristelse for prester som ønsker å foreta vigsler av likekjønnede. Jeg synes det er rart at biskopen på den ene siden anmoder kirkens pastorer til å være lydig mot de ordninger og den lære som finnes i kirken, mens man på den andre siden godkjenner en liturgi som åpner for det motsatte, sier Dag Martin Østevold.

– Hva burde biskopen har gjort i denne saken?

– Han burde ventet til saken om likekjønnet ekteskap kommer opp på generalkonferansen neste år. Dette er altfor prematurt. Men det er mulig biskopen har gjort dette for å imøtekomme den progressive siden i kirkesamfunnet som har vært veldig utålmodig, sier Østevold.

Selv mener han det har vært for lite informasjon om utarbeidelsen av den nye liturgien.

Prester avgjør hvem de vil vie

Vårt Land har spurt biskop Christan Alsted om han med den nye liturgien ønsker å legge til rette for at prester skal kunne vie likekjønnede, samt hvorfor liturgien ikke kunne vente til spørsmålet om likekjønnet ekteskap er avklart av generalforsamlingen.

I et oppsummerende svar understreker han at Metodistkirken ikke har åpnet for vigsel av likekjønnede med den nye vigselsliturgien. Han legger likevel ikke skjul på at den juridisk sett kan brukes til dette formålet.

«Hovedhensikten med den siste revisjonen av liturgien var å skape flere muligheter for å kunne gjøre vigselen mer personlig. Samtidig er det sånn at det er prester og diakoner som, med bakgrunn i ordinasjonsløftet, kirkeordningen og norsk lov, forvalter vigselsretten, og det er disse som foretar vurderinger av hvem de ønsker å vie i overensstemmelse med egen samvittighet og med godt pastoralt skjønn. Det betyr at vi kan komme i en situasjon der en prest eller diakon, mot kirkens ordninger og med fare for klagesak, foretar vigsel av likekjønnede. I slike tilfeller vil vi sikre oss at vigselen er juridisk gyldig i henhold til norsk lov slik at paret ikke risikerer at vigselen blir kjent ugyldig», skriver han.

– Setter du norske prester og diakoner i en knipe når du godkjenner en liturgi som kan brukes til vigsel av likekjønnede? De risikerer jo, som du skriver, å få en klagesak på seg.

– Jeg har tillit til, at prester og diakoner foretar vurderinger av hvem de ønsker å vie med bakgrunn i ordinasjonsløftet, kirkeordningen, norsk lov og i overensstemmelse med egen samvittighet og godt pastoralt skjønn, skriver han.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion