Varsler mot ledelse og sterk kritikk av styre på kristen folkehøgskole

SKOLE: Et konfliktfylt arbeidsmiljø har eskalert til nye høyder under dagens styre, skrev ansatte ved Folkehøgskolen Sørlandet til eierne før sommeren.

Forrige skoleår var preget av et høyt konfliktnivå mellom ledelse og ansatte ved Folkehøgskolen Sørlandet i Birkenes kommune i Agder.

Nylig meldte Vårt Land at den kristne folkehøgskolen sliter med lave elevtall, og derfor har kuttet fem og et halvt årsverk og lagt ned tre linjetilbud.

I tillegg kan Vårt Land nå fortelle at mange av de ansatte har uttrykt sterk misnøye med styret.

«Det som allerede var et konfliktfylt arbeidsmiljø for et år siden har eskalert til nye høyder under dagens styre», skrev elleve ansatte i et brev adressert skolens forening, som representerer eierne, før sommeren.

Vårt Land har fått innsyn i flere brev sendt mellom styre og stab, samt varsler mot ledelsen. Her kommer det fram at:

  • Mange ansatte var sterkt kritiske da styreleder Tommy Land ble ansatt som konstituert rektor før skoleåret 2022-2023. Tidligere erfaringer tilsa at han ville øke konfliktnivået ved skolen, mente de.
  • Midt i skoleåret sendte verneombudet et varsel til styret om kritikkverdige forhold ved den konstituerte rektorens lederskap. Rektor skal ha fått innsyn i hele varslet før det var behandlet og kritisert varsleren i et møte.
  • I ettertid har ansatte uttrykt at det oppleves risikabelt å varsle. De har liten tillit til at varsler ikke blir møtt med represalier mot den som varsler.

Etter å ha blitt forelagt påstandene i denne artikkelen, skriver styreleder Kjell Gunnar Hammen til Vårt Land at han som styreleder og representant for arbeidsgiversiden «gjerne skulle ha nyansert disse krevende sakene». Han ber om forståelse for at de ikke kan kommentere konkrete saker slik som ansettelses- og varslingssaker. Se utvidet svar Fra Hammen helt til slutt i denne saken.

«Det jeg kan si, er at på bakgrunn av de konkrete sakene har vi gjennomgått våre rutinger med tanke på lærings- og forbedringspunkter. Varslingsrutinene spesielt, har vi revidert og forbedret», skriver han.

Skolen er kjent for et godt miljø både blant ansatte og elever, og det er det viktig å bevare

—  Kjell Gunnar Hammen, styreleder ved FHS Sørlandet

Langvarig konflikt

Flere kilder forteller til Vårt Land at det har vært et krevende arbeidsmiljø ved skolen over flere år, men at det tiltok da styreleder Tommy Land ble ansatt som ny konstituert rektor i fjor sommer.

Land trådte ut av styret for å fungere som rektor i en overgangsperiode på et år, frem til skolen skulle ansette en ny rektor permanent.

Lokallaget til Norges Kristne Folkehøgskolelag, som samler mange av de ansatte ved skolen, var kritiske til valget av Land både før og etter ansettelsen.

Flere mente erfaringene med Land som styreleder tilsa at han ville øke konfliktnivået på skolen. De stilte også spørsmål ved ledererfaringen til Land, som kom fra jobben som administrasjonsleder ved Bibelskolen i Grimstad. Kritikerne mente den nye rektoren burde hatt pedagogisk erfaring.

Ansettelsesprosessen ble i etterkant kritisert av Norges Kristelige Folkehøgskolelag (NKF). I et brev til styret anklaget de skolen for å bryte sin egen ansettelsesprosedyre, ved at de ansattes tillitsvalgte ikke var blitt tatt med på drøftinger i forkant av ansettelsen.

Videre skrev de at prosessen rundt ansettelsen hadde ført til manglende tillit til styret og konstituert rektor, samt stor uro i deler av personalgruppen.

I etterkant beklaget styreleder for prosessen, ifølge et svarbrev Vårt Land har fått innsyn i. På spørsmål om ansettelsen, sier styrelederen nå til avisen at tillitsvalgte skal delta i ansettelsesutvalget, ifølge ansettelsesrutinene.

«Det gjaldt ikke for midlertidige stillinger. Heller ikke på det aktuelle tidspunktet, men dette er nå endret», skriver han.

---

Har du tips om denne saken?

Vi vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt med nyhetsleder Morten Marius Larsen på e-post.

---

Folkehøgskolen Sørlandet

Varsel mot rektor

16. desember i fjor sendte verneombudet ved skolen et varsel til styret med kritikk av den konstituerte rektoren.

Her ble det sagt at rektor «var og er en kilde til konflikt». Det ble også vist til flere eksempler der rektoren angivelig skal ha skapt «bruduljer både i elevmiljøet og blant ansatte».

Seks dager senere ble varsleren oppringt av rektoren. Her skal rektoren ha fortalt at han kjente til varslet, og ville vite hvem som stod bak, ifølge varsleren.

I et skriftlig tilsvar mente styret at samtalen ikke burde ha funnet sted. Rektoren avviser imidlertid at varslet ble tatt opp som et tema i telefonsamtalen, ifølge skrivet fra styret.

Vårt Land har forelagt påstandene i denne artikkelen for daværende konstituerte rektor Tommy Land. Han skriver følgende i en e-post:

«Personalkonflikt og varsler bør behandles seriøst ut fra lover og regler og basert på et godt opplyst saksforhold. Dette er ikke riktig eller mulig å gjøre via media.»

Videre påpeker han at hans midlertidige engasjement som konstituert rektor er avsluttet, og at han ikke har noen rolle ved skolen per i dag.

---

Folkehøgskolen Sørlandet

  • Ble startet opp i 1912 under navnet Sørlandets Kristelige Ungdomsskole.
  • Er eid av Normisjon region Agder (60%) Indremisjonsforbundet Sør (30%) KFUK-KFUM Agder (10%).
  • Har plass til 130 elever. Kun 63 har søkt og takket ja til skoletilbudet i år.
  • Før det nåværende skoleåret har stillinger blitt kuttet med 5,5 årsverk. Nedskjæringen omfatter både lærerstillinger, kjøkken, vaktmester og stillinger i administrasjonen.
  • I 2022 hadde skolen 26 årsverk, ifølge årsregnskapet for 2022.
  • Tre linjetilbud er lagt ned, blant annet deres mye omtalte Liverpool-linje.

Kilde: fhssorlandet.no / Wikipedia / Brønnøysundregistrene

---

Rektor fikk innsyn i varsel

På nyåret ble verneombudet som sendte varslet kalt inn til et møte sammen med blant annet rektor og bedriftshelsetjenesten. I innkallingen ble «behandling av varsel sak» listet opp som en del av agendaen. Under møtet skal rektor ha hatt tilgang på hele varslet.

Innholdet i varslet ble imidlertid ikke diskutert. Tidlig i møtet skal det ha blitt avklart at det burde være styrets oppgave å behandle et slikt varsel. Flere kilder som var til stede hevder at rektor i møtet var sterkt kritisk til varslet, og mente at det brøt med verneombudets oppgaver og rolle å varsle på rektoren.

Folkehøgskolen Sørlandet

Disse episodene ble gjenstand for et nytt varsel, signert de ansattes tillitsvalgte.

Ved at rektor fikk tilgang på hele varslet og tok kontakt med varsleren før det var behandlet, mente den tillitsvalgte at flere prinsipper for saksbehandling ble brutt, deriblant prinsippet om konfidensialitet.

Norges Kristelige Folkehøgskolelag beskriver episodene som sterkt kritikkverdige, i et brev til styret.

I et svar merket «Styrets tilbakemelding på varsling», skriver styreleder at styret er enige i at varsler skal behandles konfidensielt. Men styret mener det ikke kommer klart fram at det første varslet er et varsel på konstituert rektor. Derimot oppfattet de varslet som en «beskrivelse av hendelser og kritikk av enkeltpersoner, ledelse og styret».

Vårt Land har sett varslet, og det er merket med «VARSLING» i store røde bokstaver. I tillegg til eksempler på angivelige kritikkverdige forhold ved rektorens lederskap, tar det for seg flere forhold ved skolen.

Lite tillit

Da skoleåret var avsluttet, 30. mai i år, sendte elleve ansatte et brev til Foreningen ved FHS Sørlandet. Foreningen består av representanter for eierne, og har i oppgave å se til at styret gjør jobben sin.

I brevet kritiserer de styret blant annet for lukkede og uryddige prosesser, kritikkverdig behandling av varsler og mangel på tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

De forteller også at de gjentatte ganger har forsøkt å møte styret. Dette har blitt avvist av styreleder, hevder de. De ansatte opplever at styret kun har forholdt seg til den konstituerte rektoren i framstilling av saker.

De mener også at styret har behandlet varsler på en «svært kritikkverdig måte», og at varsler ikke har blitt tatt på alvor. Det oppleves som risikabelt å skrive varsler på grunn av erfaringer med represalier, og de har liten tillit til at det ikke vil skje igjen, skriver de i brevet.

På spørsmål om hva styret skal gjøre for å bedre arbeidsmiljøet ved skolen, skriver styreleder Kjell Gunnar Hammen følgende til Vårt Land:

«Når det gjelder arbeidsmiljøet har vi som arbeidsgiver et ansvar for å sørge for at alle til enhver tid har et forsvarlig arbeidsmiljø og vil fortløpende følge opp miljøet og vurdere behovet for tiltak. Til å bistå oss i dette arbeidet har vi gjort oss bruk av bedriftshelsetjenesten. Skolen er kjent for et godt miljø både blant ansatte og elever, og det er det viktig å bevare. Vi jobber aktivt med å håndtere disse krevende sakene på en forsvarlig og god måte.»

Tidligere verneombud Kjetil Kragset er gjort kjent med at Vårt Land omtaler varslet hans. Han ønsker ikke å kommentere annet enn følgende:

– Tross alt drives det en usedvanlig god folkehøgskole på Birkeland, takket være en fantastisk gjeng med dedikerte og erfarne ansatte.

De ansattes tillitsvalgte, Nils Martin Otterdal Nilsen, er gjort kjent med at Vårt Land omtaler varslet hans. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Andreas Melberg, daglig leder i Norges Kristelige Folkehøgskolelag, skriver i en e-post at NKF bidrar med direkte kontakt overfor medlemmer og ansatte, i tillegg til intern oppfølging av skolen. Ut over det ønsker de ikke gi noen ytterligere kommentarer.

Etter at saken først ble publisert har styreleder Kjell Hammen gitt en ytterligere kommentar:

«Tommy Land ble ansatt av styret for å jobbe med personalsituasjonen på skolen. Han har gjennom hele året hatt tett kontakt med styret og med meg som styreleder, og han har utført jobben i henhold til tilbakemeldinger fra styret. Slik han selv forteller, har dette hatt store omkostninger også for han og ledelsen, og jeg er takknemlig for at han tok på seg oppdraget. Det er ganske få som er villige til å gå inn i slike situasjoner. Tommy er en person som tar utfordringer og de vanskeligheter det kan medføre. Han sier ifra om hva som er riktig, selv om han møter motstand og han handler etter sin samvittighet. Jeg er meget overrasket over at Vårt Land velger å navngi konstituert rektor i en sak der de åpenbart mangler et helhetlig bilde av situasjonen. Det burde vært innlysende for Vårt Land at arbeidsgiversiden ikke kan uttale seg om slike personalsaker grunnet taushetsplikt.»

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion