Religion

Ny rapport: Samfundets skole med flere lovbrudd

MENIGHETEN SAMFUNDET: På Samfundets skole i Egersund har det tidligere vært praksis for lærere å fysisk krenke elever. Det viser en ny tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette er en svært alvorlig rapport, det er jeg ikke i tvil om, sier professor i pedagogikk Thomas Nordahl.

Nordahl omtaler en ny tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet (Udir) om Samfundets skole i Egersund, en av skolene til Menigheten Samfundet (se faktaboks).

I rapporten avdekker Udir elleve brudd på opplærings- og privatskoleloven. Det står blant annet at det tidligere har vært «praksis for at lærere har vært fysiske med elever og at enkelte lærere har nektet elever å komme inn i undervisningen ved å låse døren.»

I tillegg reagerer Udir på det de mener er tette bånd mellom menigheten Samfundet og skolen de driver i Egersund.

Det styret kan ikke være habilt

—  Thomas Nordahl

Udir åpnet tilsyn mot skolen i september 2022, og rapporten var ferdig i april. Nordahl reagerer sterkt på rapportens funn.

– Hadde en kommunal skole fått en slik tilbakemelding, ville dette vært veldig alvorlig, sier professoren.

Nordahl er professor ved Høgskolen i Innlandet, og har siden 2006 arbeidet på Senter for praksisrettet utdanningsforskning, som driver forskningsarbeid i og for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe «sterkttroende» på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver fire egne skoler i Kristiansand, Oftenes, Dvergsnes og Egersund.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene er siden blitt kalt lomelenderne.
  • Menigheten Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut.

---

Kan være brudd på Grunnloven

Nordahl mener rapportens funn om at lærere skal ha låst døra for elever, potensielt kan bryte Grunnlovens paragraf 109. Den slår fast at «Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring».

– Det er spesielt å låse døra. I Norge har elever rett og plikt til utdanning. Det får de ikke realisert når læreren låser døra, sier Nordahl.

Udir skriver i rapporten at det nylig har vært to hendelser der to ulike lærere fysisk har krenket to ulike elever.

Professoren mener det er vanskelig å vite hva som kan ha skjedd i de enkelte tilfellene, men han tror ikke det ville vært likt formulert om det for eksempel hadde vært snakk om fysisk slåsskamp mellom elever, der læreren var nødt til å gripe inn.

Nordahl har lest tallrike tilsynsrapporter om skoler i Norge.

Thomas Nordahl. HINN. Høgskolen Innlandet. Pedagogikkprofessor

– Ivaretas ganske svakt

Nordahl biter seg også merke i rapportens funn om elevens rettigheter på skolen.

– Det kan se ut om som at elevens stemme, og rett til å bli hørt, ivaretas ganske svakt. Det er veldig sentralt i lovverket at eleven skal bli hørt og trodd.

Nordahl sikter til at Udir beskriver en mangelfull internkontroll på skolen over egne varslingsrutiner. Han forklarer at skolen er pliktet til å ha systemer som ivaretar elevens rettigheter.

Udir skriver i rapporten at skolestyret ikke har klart å avdekke mangler på varslingsrutiner og at de har sviktet i det forebyggende arbeidet for å hindre nye regelverksbrudd.

Pårørende varsler selv

I opplæringslova paragraf 9 A-4 står det at alle som arbeider ved skolen skal varsle rektor ved mistanke eller kjennskap til elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø. I alvorlige tilfeller skal skoleeieren varsles.

Sakene om fysisk krenkelse vil utløse paragrafen om elevens rett til et trygt skolemiljø.

Udir skriver at det er alvorlig hvis en ansatt krenker en elev, og det må være tydelig for de som arbeider på skolen når de skal varsle i slike saker. Direktoratet skriver at det ikke er «sannsynliggjort at alle som arbeider ved skolen varsler.» Det kommer blant annet fram at i tre av elevsakene som er gjengitt i rapporten, har rektor ikke blitt varslet.

Det vil være utrolig vanskelig å være et styre som opptrer på en habil måte

—  Thomas Nordahl

I en av sakene var det pårørende selv som måtte varsle om at en lærer hadde fysisk krenket en elev. Udir mener det at pårørende varsler selv, har skjedd mer enn én gang, og skriver at «skolemiljøsakene tegner et bilde av at det er foreldre som i stor grad melder ifra om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø».

Reagerer på tette bånd

Udir reagerer også på det de mener er tette bånd mellom Menigheten Samfundet og skolen de driver i Egersund. De mener at skolen har vært klar over at det kan være uheldig med for tette bånd til menigheten, men at det ikke er tatt nødvendige skritt for minimere risikoen som kan følge av dette.

Det er usikkerhet knyttet til hvilke rutiner og dokumenter som gjelder bare menigheten, bare skolen eller begge, ifølge rapporten.

Pedagogikkprofessor Nordahl mener også at de tette båndene er problematiske.

– De opererer med formuleringer som «i menigheten eller skolen». I denne type saker blir det veldig problematisk.

Han mener at regelen om at alle lærere må være en del av menigheten, gjør det vanskelig å opptre nøytralt.

– Det vil være utrolig vanskelig å være et styre som opptrer på en habil måte i forhold til ansatte. Når det skjer at lærere utfører krenkelser og de er en del av samme menighet som styret, er nok det på grensen til inhabilitet.

Han konkluderer slik:

– Det styret kan ikke være habilt der det angår lærere, det er ikke mulig etter min mening i alle fall.

Vårt Land har kontaktet rektor Yngvar Hetland på Samfundets skole i Egersund. Han sier skolen ikke ønsker å kommentere, og skriver i en e-post til Vårt Land at de «forholder seg til Udir og tilbakemeldingene fra dem». Skolestyret hadde frist 23.juni på å sende inn en såkalt retting til Udir på tilsynsrapporten. I et slikt svar skal man erklære at rettingen er gjennomført og også redegjøre for hvordan man har rettet.

Vårt Land har tatt kontakt med Udir, men de har ikke hatt anledning til å stille til kommentar.

Les mer om mer disse temaene:

Magnus Laundal

Magnus Laundal

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion